SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
OPĆINA JELENJE

53.

Na temelju članka članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13 i 153/13), članka 8. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije (»Službene novine PGŽ«, broj 38/14) i članka 18. Statuta (»Službene novine PGŽ«, broj 33/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 14. sjednici održanoj dana 9. rujna 2015. godine donosi

ODLUKU
o povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta na području
Općine Jelenje

1. obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jelenje daje se ponuditelju:

GUSTE ZIDINE d.o.o. Kastav, Jurjenići 92

2. poslovi se daju na rok od četiri (4) godina.

3. opseg komunalnih poslova utvrđuju se Programom održavanja komunalne infrastrukture i troškovnika izrađenoga na temelju Programa održavanja komunalne infrastrukture za godinu u kojoj se obavljaju poslovi održavanja nerazvrstanih cesta,

4. cijena za pruženu uslugu održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Jelenje utvrđena je cjenikom ponuditelja iz točke 1. koji je sastavni dio odluke,

5. izvršitelj ima pravo nesmetan obavljati predmetnu djelatnost i isti ju je obvezan obavljati po pravilima struke i prema pozitivnim zakonskim propisima, a za slučaj neopravdanog prestanka obavljanja povjerene djelatnosti dužan je Općini Jelenje platiti ugovornu kaznu od 10.000,00 kn,

6. Općina Jelenje ima pravo nadzora nad obavljenim poslovima i u tom smislu može tražiti odgovarajuća izvješća izvršitelja o obavljenim poslovima,

7. sukladno ovoj Odluci, načelnik Općine Jelenje zaključit će s odabranim izvoditeljem poslova ugovor o održavanju nerazvrstanih cesta,

8. za naplatu ugovorne kazne prije zaključenja ugovora o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta izvršitelj mora dati odgovarajući instrument osiguranja,

9. ova odluka objavljuje se u »Službenim novinama PGŽ«.

O b r a z l o ž e nj e

Člankom 8. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije (»Službene novine PGŽ«, broj 38/14), utvrđeno je da se komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta povjerava putem sklapanja ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Jelenje .

Općina Jelenje kao naručitelj objavila je javni natječaj za prikupljanje ponuda za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Jelenje za razdoblje od 2015.-2019. godine (od dana potpisivanja ugovora do isteka roka od 4 godine).

Sukladno Javnom natječaju i Dokumentaciji Naručitelj je u propisanom roku zaprimio dvije (2) ponude gospodarskih subjekata od kojih su dvije prihvatljive.

Ponuditelji su uz ponudu dostavili dokumentaciju koja je tražena u javnom natječaju.

Kriteriji odabira najpovoljnijih ponuditelja određen je najnižom cijenom jednog ponuditelja.

Načelnik Općine Jelenje, razmotrio je zapisnike Povjerenstva za provedbu natječaja, preispitao ispravnost provedenoga postupka, te prihvatio zaključak Povjerenstva i donio Odluku o odabiru najpovoljnije ponude. Utvrđeno je da gospodarski subjekt GUSTE ZIDINE d.o.o. Kastav, ispunjava uvjete za obavljanje poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Jelenje.

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja donesena je na temelju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude s obzirom na kvalitetu i cijenu usluge.

Sukladno članku 7. Odluke o načinu obavljanja komunalne djelatnosti na području općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 38/14) Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Jelenje za razdoblje od 2015.-2019. god. dostavljena je Općinskom vijeću Općine Jelenje na odlučivanje.

Sukladno članku 8. Odluke o odabiru dva najpovoljnija ponuditelja za održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Jelenje Općinsko vijeće donijelo je odluku kao u izreci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba već se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u Zagrebu. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku 30 dana od dana dostave ovoga rješenja i predaje se neposredno ili preporučeno poštom Upravnom sudu.

Klasa: 010-07/15-01-14

Ur. broj: 2170/04-03-15/8

Dražice, 9. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik

Nikica Maravić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=948&mjesto=51218&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr