SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
OPĆINA JELENJE

48.

Na temelju članka 18. Statuta (»Službene novine PGŽ« broj 33/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Jelenje na 15. sjednici održanoj dana 22. rujna 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o stipendiranju socijalno ugroženih učenika
srednjih škola i studenata

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za stjecanje prava na dodjelu stipendija socijalno ugroženim učenicima srednjih škola i studentima, postupak za dodjelu stipendija te prava i obveze korisnika stipendija Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Općina).

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Općine, u okviru programskih aktivnosti Jedinstvenog upravnog odjela (u daljnjem tekstu: Odjel).

Članak 3.

Za svaku školsku odnosno akademsku godinu načelnik utvrđuje:

- broj stipendija za učenike i studente po osnovi socijalno-ekonomskog statusa

- broj stipendija za nadarene učenike i studente

- mjesečni iznos stipendije za učenike i studente.

II. UVJETI I KRITERIJI ZA STJECANJE PRAVA NA DODJELU STIPENDIJE

Članak 4.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije po osnovi socijalno-ekonomskog statusa ima redoviti učenik 2., 3. i 4. razreda srednje škole (u daljnjem tekstu: učenik) i redoviti student (u daljnjem tekstu: student) koji ispunjava sljedeće uvjete:

1. da su državljani Republike Hrvatske,

2. da imaju prebivalište na području Općine najmanje tri godine prije raspisivanja natječaja,

3. da imaju status redovitog učenika ili studenta,

4. da nisu korisnici drugih stipendija ili novčanih primanja koja imaju obilježja stipendija za vrijeme dodjele i korištenja stipendije Općine,

5. učenici i studenti čije zajedničko domaćinstvo ima prihod po članu domaćinstva, uključivo i

prihod od imovine, manje od 1.300,00 kuna prema iznosu prosječnog mjesečnog prihoda korisnika ostvarenoga (isplaćenoga) u tri mjeseca ili u dvanaest mjeseci koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava na stipendiju,

6. učenik srednje škole čiji je prosjek ocjena iz prethodnoga završenog razreda srednje škole najmanje 3,50,

7. redoviti studenti sveučilišnih (preddiplomskih, diplomskih, integriranih) i stručnih studija ako im je prosjek ocjena sa studija najmanje 3,00, odnosno za studente prve godine sveučilišnih (pred diplomskih, integriranih) i stručnih studija 4,00 iz prethodna završena dva razreda srednje škole uz uvjet ostvarenih 55 ECTS bodova.

Pod pojmom učenik odnosno student, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se učenik odnosno student koji redovito pohađa srednju školu odnosno studij.

Članak 5.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije nema učenik, odnosno student:

1. koji se obrazuje uz rad,

2. studenti koji imaju status apsolventa ne mogu sudjelovati u natječaju za dodjelu stipendija.

3. student koji pohađa poslijediplomski ili specijalistički studij.

Članak 6.

Za dobivanje stipendije potrebno je dostaviti:

a) Srednjoškolci

1. dokaz o prebivalištu na području Općine za sve članove zajedničkog domaćinstva (osobne iskaznica ili uvjerenje o prebivalištu)

2. dokaz o primanjima svih članova zajedničkog domaćinstva i to prosječnog mjesečnog prihoda korisnika ostvarenoga (isplaćenoga) u tri mjeseca ili u dvanaest mjeseci koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava na stipendiju,

3. potvrda o upisu u školsku godinu za koju se traži stipendija,

4. presliku svjedodžbe o uspjehu dva zadnja razreda, uz predočenje originala,

5. druge dokaze kojima se dokazuje pravo na bodovanje utvrđeno u članku 18. stavku 1. točke od 1. do 6.

b) Studenti

1. dokaz o prebivalištu na području Općine za sve članove zajedničkog domaćinstva,

2. dokaz o primanjima svih članova zajedničkog domaćinstva i to prosječnog mjesečnog prihoda korisnika ostvarenoga (isplaćenoga) u tri mjeseca ili u dvanaest mjeseci koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava na stipendiju,

3. potvrda o upisu u akademsku godinu za koju se traži stipendija

4. prijepis ocjena za:

upis u 1. godinu studija: uspjeh posljednja dva razreda srednje škole za upis u 2. godinu studija: prijepis ocjena s 1. godine studija,

za upis u 3, 4, 5 i 6. godinu studija prijepis ocjena prethodne godine studija.

5. druge dokaze kojima se dokazuje pravo na bodovanje utvrđeno u članku 18. stavku 1. točke od 1. do 6.

III. POSTUPAK ZA DODJELU STIPENDIJA

Članak 7.

Stipendije se dodjeljuju na temelju provedenoga javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje Odjel na početku školske/akademske godine, na temelju odluke načelnika.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Općine i na mrežnoj stranici Općine, a obavijest o raspisivanju natječaja objavljuje se u lokalnom dnevnom tisku.

Članak 8.

Tekst objave natječaja sadrži:

1. opće uvjete za pristupanje natječaju,

2. vrijeme trajanja natječaja,

3. dokumentaciju koju kandidat treba priložiti,

4. broj stipendija (učeničkih i studentskih),

5. mjesečni iznos stipendije.

Članak 9.

Prijavu na natječaj kandidat obavezno dostavljaju u pisanom obliku.

Prijavu na natječaj za dodjelu stipendije učenici i studenti koji su punoljetni (navršenih 18 godina) podnose osobno, a za maloljetne učenike roditelj ili skrbnik. Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Prijava s traženom dokumentacijom dostavlja se na adresu Općina Jelenje, Dražice, Dražičkih boraca 64. ili osobno na pisarnicu na istoj adresi.

Članak 10.

Rok prijave na natječaj traje najmanje 15 dana od dana objave natječaja.

Prijava se smatra valjanom ako je podnesena s potpunom dokumentacijom u propisanom roku koji je naveden u natječaju.

Ukoliko nakon isteka roka za podnošenje prijave na natječaj kandidat dopuni nepotpunu dokumentaciju koju je priložio uz prijavu na natječaj, prijava se neće uzeti u razmatranje.

Članak 11.

Provedbu postupka natječaja, bodovanje i rangiranje kandidata te druge poslove u svezi dodjele stipendija obavlja Povjerenstvo za ocjenu prijava na natječaj socijalno ugroženih učenika srednjih škola i studenata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo imenuje načelnik na vrijeme od četiri godine. Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.

Članak 12.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, Povjerenstvo provodi bodovanje i rangiranje kandidata te utvrđuje prijedlog rang-lista, i to:

1. prijedlog rang-liste za učenike,

2. prijedlog rang-liste za studente.

Prijedlog rang-lista iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na osnovi kriterija iz članka 15. ove Odluke.

Članak 13.

Prijedlog rang-lista iz članka 12. ove Odluke, Povjerenstvo dostavlja načelniku u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Načelnik utvrđuje rang-listu za učenike i rang-listu za studente.

Rang-liste iz stavka 2. ovoga članka objavljuju se na oglasnoj ploči Općine i na mrežnoj stranici Općine. Svaki kandidat prijavljen na natječaj može podnijeti pisani prigovor na utvrđenu rang-listu u roku osam dana od dana objave rang-liste.

Prigovor se podnosi putem pošte ili se predaje u pisarnici Općine.

Odluku o prigovoru donosi načelnik te se ona u pisanom obliku s obrazloženjem dostavlja kandidatu u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Odluka načelnika po prigovoru je konačna.

Članak 14.

Odluku o dodjeli stipendija donosi načelnik.

Na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka, sa učenikom/studentom sklapa se ugovor o stipendiranju (u daljem tekstu: ugovor) za školsku/akademsku godinu.

Sa učenikom/studentom ugovor u ime Općine sklapa načelnik.

Članak 15.

Ugovor o stipendiranju osobito sadrži:

- ime odnosno naziv ugovornih strana,

- naziv škole odnosno visokog učilišta za koju je odobrena stipendija,

- vrijeme za koje je stipendija dodijeljena,

- visinu i način isplate stipendije,

- druga prava i obveze ugovornih strana.

IV. KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA

Članak 16.

Bodovanje se vrši tako da se zbrajaju bodovi prema bodovnoj listi ovisno o prosjeku ocjena i socijalnom statusu.

Članak 17.

Kriterij za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija su sljedeći:

1. socijalne prilike obitelji kandidata,

2. imovinski status kandidata

3. uspjeh u školovanju odnosno studiju i postignuti izvannastavni rezultati tijekom školovanja i studija,

Članak 18.

Bodovanje i rangiranje kandidata utvrđuje se zbrojem bodova:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službene novine Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/15-01/15

Ur. broj: 2170-04-14-01/5

Dražice, 22. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Jelenje

Nikica Maravić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=948&mjesto=51218&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr