SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
OPĆINA JELENJE

47.

Na temelju članka 18. Statuta (»Službene novine PGŽ« broj33/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Jelenje na 15. sjednici održanoj dana 22. rujna 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o stipendiranju darovitih učenika
srednjih škola i studenata

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za stjecanje prava na dodjelu stipendija darovitim učenicima srednjih škola i studentima, postupak za dodjelu stipendija te prava i obveze korisnika stipendija Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Općina).

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Općine, u okviru programskih aktivnosti Jedinstvenog upravnog odjela (u daljnjem tekstu: Odjel).

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka smatraju se sredstvima za poticanje stvaralačke sposobnosti za pojedina stručna, znanstvena i umjetnička područja.

Darovitost, u smislu ove Odluke, je sklop osobina i ponašanja darovitog pojedinca koje mu omogućavaju postignuće natprosječnih rezultata (uratka) u jednom ili više područja iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 3.

Broj stipendija te visinu mjesečnog iznosa stipendija za svaku školsku/akademsku godinu utvrđuje načelnik Općine (u daljnjem tekstu: načelnik).

II. UVJETI I KRITERIJI ZA STJECANJE PRAVA NA DODJELU STIPENDIJE

Članak 4.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije ima redoviti učenik 3. i 4. razreda srednje škole (u daljnjem tekstu: učenik) i redoviti student (u daljnjem tekstu: student) koji ispunjava sljedeće uvjete:

1. da je državljanin Republike Hrvatske,

2. da ima prebivalište na području Općine Jelenje u neprekidnom trajanju od najmanje tri v godine,

3. da nije stariji od 24 godine,

4. da je postigao opći uspjeh u posljednje dvije godine obrazovanja, i to:

- učenik - najmanje srednju ocjenu 4,5 za svaku godinu obrazovanja,

- student - najmanje srednju ocjenu 4,5 za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi, odnosno najmanje srednju ocjenu 4,0 i najmanje 55 ECTS bodova za svaku studijsku godinu na visokom učilištu.

Pod pojmom student, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se student koji pohađa redoviti studij na visokom učilištu.

Članak 5.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije nema učenik, odnosno student:

1. koji se obrazuje uz rad,

2. koji pohađa poslijediplomski ili specijalistički studij.

III. POSTUPAK ZA DODJELU STIPENDIJA

Članak 6.

Stipendije se dodjeljuju na temelju provedenoga javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje Odjel na početku školske/akademske godine, na temelju odluke načelnika.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Općine i na mrežnoj stranici Općine, a obavijest o raspisivanju natječaja objavljuje se u lokalnom dnevnom tisku.

Članak 7.

Tekst objave natječaja sadrži:

1. opće uvjete za pristupanje natječaju,

2. vrijeme trajanja natječaja,

3. dokumentaciju koju kandidat treba priložiti,

4. broj stipendija (učeničkih i studentskih),

5. mjesečni iznos stipendije.

Članak 8.

Prijavu na natječaj kandidat obavezno dostavljaju u pisanom obliku. Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Prijava s traženom dokumentacijom dostavlja se na adresu Općina Jelenje, Dražice, Dražičkih boraca 64. ili osobno na pisarnicu na istoj adresi.

Članak 9.

Rok prijave na natječaj traje najmanje 15 dana od dana objave natječaja.

Prijava se smatra valjanom ako je podnesena s potpunom dokumentacijom u propisanom roku koji je naveden u natječaju.

Ukoliko nakon isteka roka za podnošenje prijave na natječaj kandidat dopuni nepotpunu dokumentaciju koju je priložio uz prijavu na natječaj, prijava se neće uzeti u razmatranje.

Članak 10.

Provedbu postupka natječaja, bodovanje i rangiranje kandidata te druge poslove u svezi dodjele stipendija obavlja Povjerenstvo za ocjenu prijava na natječaj darovitih učenika i studenata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo imenuje načelnik na vrijeme od četiri godine. Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.

Članak 11.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, Povjerenstvo provodi bodovanje i rangiranje kandidata te utvrđuje prijedlog rang-lista, i to:

1. prijedlog rang-liste za učenike,

2. prijedlog rang-liste za studente.

Prijedlog rang-lista iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na osnovi kriterija iz članka 15. ove Odluke.

Članak 12.

Prijedlog rang-lista iz članka 11. ove Odluke, Povjerenstvo dostavlja načelniku u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Načelnik utvrđuje rang-listu za učenike i rang-listu za studente.

Rang-liste iz stavka 2. ovoga članka objavljuju se na oglasnoj ploči Općine i na mrežnoj stranici Općine. Svaki kandidat prijavljen na natječaj može podnijeti pisani prigovor na utvrđenu rang-listu u roku osam dana od dana objave rang-liste.

Prigovor se podnosi putem pošte ili se predaje u pisarnici Općine.

Odluku o prigovoru donosi načelnik te se ona u pisanom obliku s obrazloženjem dostavlja kandidatu u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Odluka načelnika po prigovoru je konačna.

Članak 13.

Odluku o dodjeli stipendija donosi načelnik.

Na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka, sa učenikom/studentom sklapa se ugovor o stipendiranju (u daljem tekstu: ugovor) za školsku/akademsku godinu.

S učenikom/studentom ugovor u ime Općine sklapa načelnik.

Članak 14.

Ugovor o stipendiranju osobito sadrži:

- ime odnosno naziv ugovornih strana,

- naziv škole odnosno visokog učilišta za koju je odobrena stipendija,

- vrijeme za koje je stipendija dodijeljena,

- visinu i način isplate stipendije,

- druga prava i obveze ugovornih strana.

V. KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA

Članak 15.

Kriteriji za dodjelu stipendija su:

- opći uspjeh iz svih predmeta u prethodne dvije godine školovanja,

- završavanje srednjoškolskog obrazovanja u vremenu kraćem od propisanoga,

- sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima i smotrama,

- sudjelovanje u odobrenim stručnim i znanstvenim projektima,

- objavljeni radovi, javni nastupi te priznate inovacije,

- osvojene nagrade,

- pohađanje druge škole (glazbene, plesne i dr.) uz redovitu srednju školu,

Članak 16.

Elementi ocjene iz članka 15. ujedno predstavljaju kriterije za ocjenu zahtjeva za dodjelu stipendije na način da:

1. opći uspjeh iz svih predmeta u prethodne dvije godine školovanja utvrđuje se jedinstvenom prosječnom ocjenom iz prethodne dvije godine školovanja tako da se zbroj pojedinačnih ocjena iz svih predmeta/ispita za obje godine podijeli s ukupnim brojem predmeta/ispita. Tako dobiven prosjek izražava se određenim brojem bodova,

2. završavanje srednjoškolskog obrazovanja u vremenu kraćem od propisanoga dokazuje se potvrdom škole,

3. sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima i smotrama dokazuje se diplomom ili drugom službenom potvrdom nadležnog tijela smotre ili natjecanja,

4. sudjelovanje u odobrenim stručnim i znanstvenim projektima dokazuje se potvrdom organizacije koja je nositelj stručnog ili znanstvenog projekta te potvrdom da je projekt odobren od strane ovlaštenog tijela.

5. objavljeni radovi, javni nastupi te priznate inovacije dokazuju se originalom ili preslikom objavljenoga rada, stručnim prikazom ili recenzijom, odnosno potvrdama ili diplomama o javnom nastupu,

6. osvojene nagrade dokazuju se uvjerenjem o dodijeljenoj nagradi i

7. pohađanje druge škole (glazbene, plesne i dr.) uz redovitu srednju školu dokazuje se potvrdom o upisu.

Članak 17.

Bodovanje i rangiranje kandidata utvrđuje se zbrojem bodova:

1. Opći uspjeh u prethodnom obrazovanju:

2. Završavanje srednjoškolskog obrazovanja u vremenu kraćem od propisanoga:

Završavanje srednjoškolskog obrazovanja u vremenu kraćem od propisanoga boduje se s 5 bodova.

3. Sudjelovanje i uspjeh na smotrama i natjecanjima:

Vrednuju se samo natjecanja u normativno uređenom sustavu natjecanja klasifikacijske naravi organiziranom u okviru sustava obrazovanja ili drugih sustava državne razine.

U gornjoj tablici označeni su bodovi za samostalni nastup. Za sudjelovanje i osvojene nagrade na natjecanjima ili skupnom nastupu (ekipe, umjetničke skupine i sl.) računa se 50% bodova za samostalni nastup. Osvojeno mjesto isključuje bodovanje po osnovi sudjelovanja.

4. Sudjelovanje u odobrenim stručnim i znanstvenim projektima:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službene novine Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/15-01/15

Ur. broj: 2170-04-14-01/4

Dražice, 22. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Jelenje

Nikica Maravić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=948&mjesto=51218&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr