SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 26. Subota, 29. kolovoza 2015.
OPĆINA PUNAT

50.

Na temelju članka 108. Zakona o Proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) članka 32 Statuta Općine Punat ( Službene novine PGŽ 25/09, 35/09 i 13/13) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/ 2013) Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 28. kolovoza 2015. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Punat za 2015.godine sastoji se od:

-sažetak općeg dijela proračuna i to A. Računa prihoda i rashoda i B- Računa financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije s prenesenim viškovima i manjkovima i obračunatim rezultatom

-općeg dijela proračuna na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije i to A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

-posebnog dijela proračuna po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije

I. OPĆI DIO

Članak 2.

Sažetak općeg dijela proračuna i to A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije s prenesenim viškovima i manjkovima i obračunatim rezultatom:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Poračuna Općine Punat za 2015 .godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/4

URBROJ: 2142-02-01-15-27

Punat, 28. kolovoza 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik:
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr