SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 26. Subota, 29. kolovoza 2015.
OPĆINA PUNAT

46.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13), članka 9. stavak 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14), članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 18. sjednici održanoj 28. kolovoza 2015. godine donosi

Izmjene i dopune Programa
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu na području Općine Punat u 2015. godini

Članak 1.

U programu javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu na području Općine Punat za 2015. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 40/14) članak 2. mijenja se i glasi:

Članak 2.

Općina Punat će u 2015. godini sufinancirati javne potrebe u socijalnoj skrbi kako slijedi:

1. Programska djelatnost prema Odluci o socijalnoj skrbi:

Općina Punat, sukladno će proračunskim mogućnostima, brinuti o korisnicima socijalne skrbi. Prava u sustavu socijalne skrbi su:

-savjetovanje,

-pravo na mjesečnu novčanu pomoć,

-pravo na jednokratnu novčanu pomoć za podmirenje troškova stanovanja,

-pravo na jednokratnu novčanu pomoć,

-pravo na jednokratnu novčanu pomoć za podmirenje troškova ogrjeva,

-pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja,

-pravo na korištenej besplatnog javnog prijevoza za učenike srednjih škola i studente,

-pravo na korištenje besplatnog boravka djece u jaslicama i dječjim vrtićima,

-pravo na pomoć za pogrebne troškove,

-pravo na pomoć za podmirenje troškova smještaja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača i u ustanovama socijalne skrbi (domovima za stare),

-pravo na pomoć za uzdržavanje,

-pravo na pomoć i njegu ukući,

-pravo na dodatno besplatno korištenje jednokratnih pelena,

-pravo na kupovinu lijekova.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ove 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Punat za 2015. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/4

URBROJ: 2142-02-01-15-22

Punat, 28. kolovoza 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.,v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr