SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 26. Subota, 29. kolovoza 2015.
OPĆINA PUNAT

42.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»N.N.« br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04,110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 - Zakon o održivom gospodarenju otpadom, 153/13 - Zakon o gradnji, 147/14 i 36/15 - Zakon o pogrebničkoj djelatnosti) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br.25/09, 35/ 09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat je na 18. sjednici, održanoj 28. kolovoza 2015. godine donijelo

PROGRAM O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Članak 3. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2015. godini (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 40/14), mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/15-01/4

URBROJ:2142-02-01-15-18

Punat, 28. kolovoza 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr