SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 25. Petak, 14. kolovoza 2015.
GRAD NOVI VINODOLSKI

31.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 3. i članka 56.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109 /07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 81. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08 i 61/11) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 12/13 i 18/14), Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Oleg Butković, dipl.ing., dana 16. srpnja 2015. godine, donio je

PRAVILNIK
o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika
i namještenika Grada Novog Vinodolskog

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Radi osiguranja planskog i organiziranog djelovanja u oblikovanju i razvoju ljudskih potencijala u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog (dalje: Grad) ovim Pravilnikom se uređuje sustav stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika (dalje: radnik), a osobito planiranje i provedba plana izobrazbe.

Članak 2.

Sustav stručnog osposobljavanja i usavršavanja radnika organizira se s ciljem povećanja razine znanja, vještina, sposobnosti i kvalifikacija radnika u upravnim tijelima Grada usmjerenog ka podizanju razine njihove samostalnosti, stručne osposobljenosti, djelotvornosti, motivacije, a time i ukupnom povećanju uspješnosti gradske uprave u cjelini.

Članak 3.

Stručno osposobljavanje i usavršavanje obuhvaća aktivnosti koje imaju za cilj: - održavanje postojećih te stjecanje i razvijanje novih znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za pravilno i djelotvorno obavljanje trenutnih i planiranih funkcija i zadataka u nadležnosti Grada, - pripremu radnika za obavljanje novih zadaća na istom ili na drugom radnom mjestu.

Članak 4.

Sadržaji i oblici stručnog osposobljavanja i usavršavanja utvrđuju se planom stručnog osposobljavanja i usavršavanja donesenim po postupku uređenom ovim Pravilnikom, a na temelju procjene potreba i iskazanih interesa radnika.

Stručno osposobljavanje i usavršavanje se može provoditi u verificiranim ustanovama, sudjelovanjem na tečajeve, seminare, savjetovanja, studijska putovanja, te kroz druge oblike osposobljavanja.

Članak 5.

Radnici su dužni trajno se osposobljavati za poslove radnog mjesta koje obavljaju i usavršavati stručne sposobnosti i vještine u organiziranim programima izobrazbe.

Čelnici upravnih tijela (dalje: pročelnik) su dužni poticati radnike upravnih tijela kojima rukovode na izvršenje obveze iz prethodnog stavka, te osigurati uvjete za njihovu provedbu.

Članak 6.

Oblici stručnog osposobljavanja obvezno se organiziraju i provode kod zapošljavanja novih radnika tijekom vježbeničkog staža odnosno probnog rada, kao i prilikom njihova preuzimanja u radni odnos po drugim osnovama, pri uvođenju nove tehnike i tehnologije u rad upravnih tijela te u slučajevima značajnijih promjena u radnom procesu upravnih tijela.

II. PLANIRANJE IZOBRAZBE

Članak 7.

Stručno osposobljavanje i usavršavanje radnika izvodi se prema Planu stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Grada za kalendarsku godinu (dalje: Plan izobrazbe).

Plan izobrazbe se priprema i utvrđuje na temelju kvantitativne i kvalitativne specifikacije trenutnih i procjene budućih potreba za određenim sposobnostima.

Plan izobrazbe sadrži popis aktivnosti i programa izobrazbe s vremenom trajanja i brojem planiranih polaznika, te procjena potrebnih sredstava za njihovu provedbu.

Članak 8.

Druge oblike stručnog osposobljavanja i usavršavanja, i aktivnosti koje se ne mogu unaprijed predvidjeti (organizacija raznih seminara i predavanja u organizaciji tijela državne uprave, raznih institucija i sl.) uključujući i pojedinačne prijedloge i/ili zahtjeve radnika, rješavati će Gradonačelnik na prijedlog pročelnika, ovisno o visini planiranih proračunskih sredstava za tekuću godinu.

Zavisno o obliku izobrazbe opisane u stavku 1. ovoga članka dopuniti će se i/ili izmijeniti Plan izobrazbe.

Članak 9.

Prijedlog Plana izobrazbe pripremaju pročelnici svaki za upravno tijelo kojim rukovode. Pročelnik će na odgovarajući način svim zaposlenicima omogućiti sudjelovanje u predlaganju sadržaja godišnjeg Plana izobrazbe najkasnije do 15. listopada tekuće za narednu kalendarsku godinu.

Članak 10.

Plan izobrazbe donosi Gradonačelnik na prijedlog pročelnika upravnih tijela najkasnije u roku od 60 dana od dana donošenja gradskog Proračuna.

Članak 11.

Postupak planiranja stručnog osposobljavanja i usavršavanja uključuje plan financijskih sredstava potrebnih za provedbu Plana izobrazbe.

Sredstva za troškove izvođenja Plana izobrazbe planiraju se u Proračunu.

III. PROVEDBA PLANA IZOBRAZBE

Članak 12.

Plan izobrazbe provodi upravno tijelo u čijem su djelokrugu poslovi u vezi s radnim odnosima radnika.

Članak 13.

Provedbu Plana izobrazbe prate pročelnici upravnih tijela koji o svojim ocjenama obavještavaju Gradonačelnika, te predlažu aktivnosti za ostvarenje ciljeva obrazovanja utvrđenih Planom izobrazbe.

Članak 14.

Izobrazba za potrebe službe je obvezna izobrazba koju su radnici dužni pohađati u okviru pojedinih programa izobrazbe na koje su upućeni.

Na oblike izobrazbe utvrđene i organizirane temeljem Plana izobrazbe radnike upravnog tijela upućuje pročelnik.

Na jednokratne oblike stručnog usavršavanja od interesa za rad odnosnog tijela koji nisu navedeni u Planu izobrazbe, radnike upravnog tijela upućuje pročelnik uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

Prilikom odlučivanja o izobrazbi donositelj odluke vodi računa o planiranim i raspoloživim proračunskim sredstvima za tu namjenu.

Članak 15.

Radnik koji se upućuje na pohađanje nekog od programa izobrazbe u inozemstvo mora poznavati strani jezik na kojem se izobrazba provodi u stupnju koji udovoljava kriterijima i zahtjevima institucije koja provodi izobrazbu.

Članak 16.

Za polaganje državnog stručnog ispita ili drugog ispita koji je utvrđen kao uvjet za pojedino radno mjesto, radnik ima pravo na prisustvovanje organiziranim seminarima ili drugim oblicima edukacije radi osposobljavanja za polaganje ispita.

Članak 17.

Radniku se može, na njegov zahtjev, odobriti školovanje za stjecanje višeg stupnja stručne spreme, prekvalifikaciju ili pohađanje poslijediplomskog studija, kada se, sukladno potrebama službe, time jača stručna osposobljenost upravnih tijela Grada za izvršenje poslova iz njihova djelokruga.

O odobrenju izobrazbe iz prethodnog stavka odlučuje Gradonačelnik na prijedlog pročelnika kojemu je radnik podnio zahtjev, o čemu donosi zaključak.

Zaključak iz prethodnog stavka je osnova za izmjenu odnosno dopunu Plana izobrazbe.

Članak 18.

Radniku se može omogućiti pohađanje pojedinog programa izobrazbe koji nije za potrebe službe i koji se odvija tijekom radnog vremena radnika, pod uvjetom da njegovo odsustvo bitno ne utječe na uredno izvršavanje zadaća radnika.

O mogućnosti pohađanja pojedinog programa izobrazbe koji nije za potrebe službe odlučuje Gradonačelnik na prijedlog pročelnika kojemu je radnik podnio zahtjev, o čemu donosi zaključak.

Članak 19.

Troškovi izobrazbe iz članka 14. i članka 16. ovog Pravilnika u cijelosti se podmiruju iz Proračuna.

Radniku kojemu je odobreno školovanje prema odredbi članka 17. ovog Pravilnika može se, djelomično ili u cijelosti platiti školarina, te troškovi putovanja i troškovi noćenja za polaganje završnog ispita.

Radnik kojemu je omogućena izobrazba sukladno članku 18. ovog Pravilnika sam snosi troškove te izobrazbe.

Članak 20.

Sa radnikom kojemu je odobreno školovanje sukladno članku 17. ovog Pravilnika sklapa se ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Smatrat će se da je radnik završio školovanje u roku najkasnije u produženom vremenu dvostruko duljem od utvrđenog ukupnog trajanja.

Nakon završetka izobrazbe, radnik mora ostati u službi u tijelima gradske uprave ili u ustanovama/tvrtkama kojih je osnivač Grad najmanje onoliko vremena koliko je trajala izobrazba.

Ako voljom ili krivnjom radnika radniku prestane služba prije utvrđenog roka, odnosno ako ne završi izobrazbu u predviđenom vremenu, radnik je dužan nadoknaditi Gradu iznos u visini svih troškova koji su iz Proračuna isplaćeni za njegovu izobrazbu. Iznimno, radnik kojemu radni odnos prestane zbog osobno uvjetovanog razloga, organizacijskog viška, profesionalne nesposobnosti za rad ili invalidnosti oslobodit će se obveze vraćanja troškova.

Članak 21.

Radnik kojemu je odobreno pohađanje pojedinog programa izobrazbe, ima pravo na korištenje plaćenog odnosno neplaćenog dopusta kao i druga prava i obveze sukladno Pravilniku o radu Grada.

Članak 22.

O stručnom osposobljavanju i usavršavanju pročelnika u skladu s ovim Pravilnikom odlučuje gradonačelnik.

IV. INFORMACIJSKI SUSTAV

Članak 23.

Upravno tijelo Grada u čijem su djelokrugu poslovi u vezi s radnim odnosima radnika vodi podatke koji se odnose na izvršavanje Plana izobrazbe, te evidenciju svih oblika stručnog osposobljavanja i usavršavanja radnika u okviru njihovih osobnih dosjea.

Članak 24.

Radnik koji je pohađao neki od oblika stručnog osposobljavanja i usavršavanja koji završava odgovarajućim verifikacijskim dokumentom, u obvezi je taj dokument dostaviti upravnom tijelu u čijem su djelokrugu poslovi u vezi s radnim odnosima.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Na pitanja vezana uz stručno osposobljavanje i usavršavanje radnika koja nisu uređena ovim Pravilnikom odgovarajuće će se primijeniti pravila utvrđena propisom o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika.

Članak 26.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 112-01/15-10/8

URBROJ: 2107/01-04-15-2

Novi Vinodolski, dana 16. srpnja 2015.

Gradonačelnik
Oleg Butković, dipl.ing.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=945&mjesto=51250&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr