SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 25. Petak, 14. kolovoza 2015.
GRAD NOVI VINODOLSKI

28.

Temeljem članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine broj 174/04, 79/07 , 38/09 i 127/10) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 17. sjednici održanoj dana 30. srpnja 2015. godine donosi

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI
ZA 2015. GODINU

1. UVOD

Člankom 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području, u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i spašavanja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i veće nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, pripravnosti, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa (čl. 3. st. 19. Zakona o zis).

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave rukovode i koordiniraju općinski načelnik, gradonačelnik i župan, uz stručnu potporu stožera zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne samouprave. U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik, gradonačelnik i župan izravno zapovijedaju operativnim snagama zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (čl. 9. st. 1. Zakona o zis)

Operativne snage sastoje se od:

-stožera zaštite i spašavanja,

-službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti,

-zapovjedništava i postrojbi vatrogastva,

-zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite, i drugih operativnih snaga civilne zaštite,

-službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti.

Osim operativnih snaga, ostali sudionici zaštite i spašavanja su:

-fizičke i pravne osobe,

-izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne samouprave

-središnja tijela državne uprave.

2.RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI - OPĆI DIO

Sukladno odredbama novog Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (Narodne novine br. 30/14 i 67/14) pristupilo se usklađivanju (reviziji) Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća te Plana ZiS-a u 2014. godini te se planira usvajanje i donošenje istih tijekom 2015. godine

Nova Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Novog Vinodolskog, usvojena je dana 28. studenog 2014. godine ali s pravnim osobama navedenim u Odluci još nisu zaključeni ugovori o međusobnoj suradnji kojima bi se definirali potrebni ljudski resursi, materijalna oprema te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Grada, osim sa GSS sa kojim se zaključuju godišnji ugovori. U planu je tijekom 2015. pristupiti sklapanju navedenih ugovoru u dogovoru sa Područnim uredom zaštite i spašavanja Rijeka.

Tijekom 2015. godine razmatrat će se sustav zaštite i spašavanja i predložiti smjernice za iduću godinu. Redovito će se pratiti zakonski i podzakonski propisi, kao i smjernice i naputci Ureda državne uprave za zaštitu i spašavnje, Područni ured Rijeka te će se postupati u skladu s njima.

3.RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI - OPERATIVNE SNAGE

Opremanje, osposobljavanje i usavršavanje operativnih snaga zaštite i spašavanja

Cilj:povećanje i unapređenje osposobljenosti i razvoj operativnih snaga za reagiranje u nesrećama.

Operativne snage zaštite i spašavanja sastoje se od službi i postrojbi pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti, vatrogasnih zapovjedništava i postrojbi, službi i postrojbi DUZS, stožera zaštite i spašavanja, službi, zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite.

Službe i postrojbe pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti:

Službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti uključene su u zaštitu i spašavanje na području Grada kroz svoje sudjelovanje u Stožeru zaštite i spašavanja (djelatnici MUP-a i DUZS Rijeka), kao savjetodavna tijela, ali i kao operativa u provođenju određenih zakonom propisanih radnji kojima se bave i u svojoj redovnoj djelatnosti (MUP - regulacija prometa, sprečavanje nereda)

Vatrogasna zapovjedništava i postrojbe:

-izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje pripadnika DVD -a San Marino Novi Vinodolski prema planovima zaštite od požara

-financiranje predviđeno u Proračunu Grada Novog Vinodolskog za 2015. godinu

Stožer zaštite i spašavanja:

Stožer zaštite i spašavanja je stručna potpora gradonačelniku kod rukovođenja operativnim snagama te je za njegovu ulogu praćenja, planiranja i usklađivanja aktivnosti sustava zaštite i spašavanja potrebno osigurati konstantno usavršavanje:

-U suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka nastaviti sa obukom i edukacijom članova Stožera zaštite i spašavanja u skladu sa planom i programom

Zapovjedništvo i postrojbe civilne zaštite:

-U suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje nastaviti obuku i edukaciju članova Postrojbe civilne zaštite u skladu sa planom i programom tijekom 2015. godine,

-U suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje nastaviti obuku i edukaciju članova Zapovjedništva civilne zaštite u skladu sa planom i programom tijekom 2015. godine,

-Za te potrebe u proračuna za 2015. godinu osigurati sredstva za nastavak opremanje postrojbe civilne zaštite osobnom i skupnom opremom u skladu sa raspoloživim sredstvima i mogućnostima Proračuna, a prema planu opremanja odobrenom od gradonačelnika, a u dogovoru i preporukama Područnog ureda Rijeka.

4.OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

1. Sustav uzbunjivanja građana

Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja

U organizaciji zaštite i spašavanja u gradu, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, te je stoga potrebno:

-nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika zaštite i spašavanja u skladu s normama u Europi

-nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju nesreća te u okviru istog učiniti dogradnju postojećeg ormara za upravljanje elektronskom sirenom za naselje Novi Vinodolski.

-Postojeći sustav permanentno testirati jednom mjesečno (prvu subotu u mjesecu u 12 sati)

-U suradnji sa Centrom 112 nastojati uspostaviti sustav veza za cijelo područje Grada Novi Vinodolski, a posebnu pažnju posvetiti zaleđu Grada u kojem sustav gotovo da ne funkcionira.

2. Edukacija stanovništva na području zaštite i spašavanja

Cilj: podizanje razine svijesti građana kao sudionicima sustava zaštite i spašavanja

Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane prirodnim silama ili ljudskom aktivnošću (utjecajem na okoliš, tehnologijom),djeluje na ljude u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događaja i uspješno se nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama.

Učestalost i ozbiljnost katastrofa u mnogome se može smanjiti ili ublažiti njena posljedice ako se posveti veća pozornost predviđanjima, promatranjima, planiranju načina pomoći kao i općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi.

Te je tako potrebno ustrajati na provođenju informiranja građana putem sredstava javnog informiranja, edukaciji stanovništva, a posebno učenika u školi o problematici kri znih situacija, jačanje svijesti u zajednici i javna edukacija, prezentacije rada redovnih snaga zaštite i spašavanja na nivou grada, nakon objave hrvatske karte opasnosti od potresa koja naše područje svrstava u jedno od najugroženijih u Hrvatskoj bilo bi neophodno provesti edukaciju službi i građana što učiniti i kako se ponašati u slučaju potresa.

3. Izvršenje zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini

Cilj:stalno unapređenje protupožarne zaštite šuma i otvorenih prostora.

Programom aktivnosti utvrđuju se konkretni zadaci na kojima su se predstavnička tijela grada, pojedina ministarstva, državne upravne organizacije, javna poduzeća ustanove dužna posebno angažirati tijekom godine u cilju preventivne aktivnosti i uspostavljanja učinkovite organizacije u sustavu zaštite od požara, osobito zaštite od šumskih i drugih požara otvorenih prostora.

-Operativni program aktivnosti za Grad Novi Vinodolski u provedbi posebnih mjera zaštite od požara sačinjen je prema zadaćama koje je definirala Vlada RH.

4. Sustav uzbunjivanja građana

Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja

U organizaciji zaštite i spašavanja u gradu, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, te je stoga potrebno:

-nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika zaštite i spašavanja u skladu s normama u Europi

-nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju nesreća te u okviru istog učiniti dogradnju postojećeg ormara za upravljanje elektronskom sirenom za naselje Novi Vinodolski.

-Postojeći sustav permanentno testirati jednom mjesečno (prvu subotu u mjesecu u 12 sati)

-U suradnji sa Centrom 112 nastojati uspostaviti sustav veza za cijelo područje Grada Novi Vinodolski, a posebnu pažnju posvetiti zaleđu Grada u kojem sustav gotovo da ne funkcionira.

5. Edukacija stanovništva na području zaštite i spašavanja

Cilj:podizanje razine svijesti građana kao sudionicima sustava zaštite i spašavanja

Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane prirodnim silama ili ljudskom aktivnošću (utjecajem na okoliš, tehnologijom),djeluje na ljude u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događaja i uspješno se nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama.

Učestalost i ozbiljnost katastrofa u mnogome se može smanjiti ili ublažiti njena posljedice ako se posveti veća pozornost predviđanjima, promatranjima, planiranju načina pomoći kao i općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi.

Te je tako potrebno ustrajati na provođenju informiranja građana putem sredstava javnog informiranja, edukaciji stanovništva, a posebno učenika u školi o problematici kriznih situacija, jačanje svijesti u zajednici i javna edukacija, prezentacije rada redovnih snaga zaštite i spašavanja na nivou grada, nakon objave hrvatske karte opasnosti od potresa koja naše područje svrstava u jedno od najugroženijih u Hrvatskoj bilo bi neophodno provesti edukaciju službi i građana što učiniti i kako se ponašati u slučaju potresa.

5. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Cilj:racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava zaštite i spašavanja.

Prema članku 10.stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju potrebno je utvrditi izvore i način financiranja sustava zaštite i spašavanja na području grada. Stoga je, u Proračunu, u skladu sa ostalim propisima, bilo potrebno ugraditi slijedeće stavke:

a.sredstva za vatrogastvo (predvidjeti sredstva sukladno Zakonu o vatrogastvu)

b.sredstva za civilnu zaštitu (predvidjeti sredstva u približnom iznosu u odnosu na proteklu godinu.

c.sredstva za redovne službe i djelatnosti - sudionicima u sustavu zaštite i spašavanja (komunalni servis, vodoprivreda i sl.)

d.sredstva za udruge koje se bave zaštitom i spašavanjem temeljem posebnih propisa na području (crveni križ, GSS, udruga ronioca, udruga lovaca i dr.)

e.sredstva za provođenje zaštite i spašavanja (edukacija, opremanje, intelektualne usluge, promidžba, vježbe, djelovanje snaga, usklađenje procjena i planova i sl.)

6. ZAKLJUČAK

Koordinaciju aktivnosti operativnih snaga civilne zaštite, različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim situacijama obavlja Stožer zaštite i spašavanja Grada Novog Vinodolskog. Stoga je primarni cilj u 2015. godini nastaviti osposobljavanje Stožera za brzo i efektivno djelovanje u kriznim situacijama, a što je i navedeno ovim Smjernicama.

Bitno je osposobljavanje i uvježbavanje Postrojbe civilne zaštite, te njihovih zapovjednika i zamjenika, te njihovo uvježbavanje i edukacija, što je također navedeno ovim Smjernicama, kao i osposobljavanje i uvježbavanje Zapovjedništva civilne zaštite.

U Proračunu Grada Novog Vinodolskog u 2015. godini planirana su sredstva za potrebe Stožera, kao i Postrojbe civilne zaštite, a prema Planu financijskih sredstava osiguranih za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2015. godini (tablica u privitku ovih Smjernica).

PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE
I SPAŠAVANJANA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2015. GODINU

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Klasa: 810-01/15-10/4

Urbroj: 2107/02-01-15-1

Novi Vinodolski, 30. srpnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVOG
VINODOLSKOG

Predsjednik
Neven Pavelić

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=945&mjesto=51250&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr