SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 25. Petak, 14. kolovoza 2015.
GRAD NOVI VINODOLSKI

27.

Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 17. sjednici održanoj dana 30. srpnja 2015. godine donosi

I Z V J E Š Ć E
o stanju sustava zaštite i spašavanja na području
Grada Novi Vinodolski u 2014. godini

1. UVOD

Člankom 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, najmanje jednom godišnje, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, a posebno svih operativnih snaga zaštite i spašavanja donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i spašavanja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i veće nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, pripravnosti, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa (čl. 3. st. 19. Zakona o zis).

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na području Grada Novog Vinodolskog rukovodi i koordinira gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja. U katastrofama i velikim nesrećama gradonačelnik izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i spašavanja na području Grada (čl. 9. st. 1. Zakona o zis)

Operativne snage za zaštitu i spašavanje na području Grada Novog Vinodolskog sastoje se od:

-Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Novog Vinodolskog,

-Dobrovoljno vatrogasno društvo San Marino Novi Vinodolski,

-Zapovjedništava civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog,

-Civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog - postrojbe opće namjene, povjerenici, voditelj skloništa

-Dom zdravlja PGŽ - Ambulanta opće medicine u Novom Vinodoskom

-Hrvatska gorska služba spašavanja

-Gradsko društvo crvenog križa Novog Vinodolskog

2.OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog donio je dana 28. studenog 2014. godine Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Novog Vinodolskog, a po dobivenoj Suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavnje Rijeka dana 24. studeni 2014. godine.

Grad Novi Vinodolski je 2011. godine izradio i prihvatio Procjenu ugroženosti i Plan Zaštite i spašavanja za Grad Novi Vinodolski sukladno Pravilniku. Dana 03. prosinca 2013. godine sproveden je redoviti godišnji inspekcijski nadzor Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Samostalna služba za inspekcijske poslove, Područna jedinica Rijeka, kojim je naloženo da se izrade i na Gradskom vijeću donesu Izmjene i dopune Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog koji postupak je u tijeku. Naime, potpisan je ugovor o izradi usklađivanja - revizije navedenih akata sa ovlaštenom tvrtkom DLS d.o.o. a temeljem Pravilnika o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja, Narodne novine br. 30/14 i 67/14.

Državni ured za zaštitu i spašavanje proveo je osopobljavanje i educiranje svih sudionika u zaštiti i spašavanju tri jedinice lokalne samouprave te su u edukaciji sudjelovali članovi Stožera zaštite i spašavanja i Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog - održano u Crikvenici 01. travnja 2014. godine.

Dodatno osposobljavanje članovi Stožera zaštite i spašavanja i Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog provedeno je u Rijeci 11. lipnja 2014. godine.

S obzirom da je tijekom 2013. godine, a u suradnji sa Područnim uredom zaštite i spašavanja Rijeka i Upravom za obranu Rijeka usješno izvršeno smotriranje i ustrojavanje Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Novog Vinodolskog, u 2014. godini provedeno je:

-31. svibnja 2014. u Novom Vinodolskom, za sve tri jedinice lokalne samouprave, provedba obuke pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene.

-27. studenog 2014. gradonačelnik je imenovao zapovjednika i zamjenika zapovjednika Postrojbe civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog.

Također je potrebno istaknuti kako je nabavljen prvi dio opreme za postrojbu civilne zaštite, a sve u dogovoru sa Uredom zaštite i spašavanja za koju je utrošeno 22.635,00 KN - tvrtka Termag , te je ista podjeljena članovima Postrojbe.

3.PREVENTIVA I IZVJEŠĆE O RADU DVD SAN MARINO NOVI VINODOLSKI

Preventivno djelovanje provodi se kroz Plan djelovanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva San Marino - Novi Vinodolski koji preventivno djelovanje bazira na slijedećim segmentima:

-Permanentnim organiziranjem tečaja za osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i ostalih nezgoda i nesreća

Tijekom 2014. Godine održan je jedan tečaj osposobljavanja za djelatnike pučanstvo.

Provedbom operativnog programa Vlade RH o posebnim mjerama za vrijeme trajanja požarno - turističke sezone

-Kontinuiranim radom na osposobljavanju i opremanju operativne i pričuvne postrojbe kroz redovno djelovanje DVD-a San Marino - Novi Vinodolski -Akcijom Svibanj- mjesec zaštite od požara u kojem se organiziraju javne pokazne vježbe za učenike i djelatnike Osnovne škole Ivana Mažuranića, kao i za djecu i djelatnike Dječjeg vrtića Fijolica

Odlukom Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski vatrogasna djelatnost na području Grada Novi Vinodolski od 01. siječnja 2011. godine povjerena je Operativnoj postrojbi Dobrovoljnog vatrogasnog društva San Marino Novi Vinodolski .

U DVD-u zaposleno je 6 djelatnika, dok se ostali dio neophodan za normalno funkcioniranje i 24-satno dežurstvo popunjava zapošljavanjem na određeno vrijeme prema potrebama. Rad je organiziran u smjenama kroz operativno dežurstvo cijele godine i to 24 sata dnevno. U slučaju potrebe spremno je intervenirati još 29 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.

DVD San Marino - Novi Vinodolski raspolaže s vatrogasnim vozilima (navalna vozila, autocisterna, vozila za gašenje šumskih požara, vozilo prilagođeno za intervencije u prometnim udesima ). Sva vozila tehnički su ispravna, registrirana i opremljena radio vezom i potrebnom opremom. Nedostaju vozila za prijevoz ljudi, zapovjedno i kvalitetnija auto-cisterna .

Najveći problem vatrogastva, kao i cjelokupnog sustava zaštite i spašavanja ostaje neodgovarajući smještaj u derutnoj zgradi Vatrogasnog doma na neprihvatljivoj i neadekvatnoj lokaciji. Prostor u kojem djeluje DVD San Marino - Novi Vinodolski ne zadovoljava ni minimalne standarde vatrogasne postrojbe, a lokacija i kapacitet ne zadovoljavaju adekvatni smještaj i izlazak vatrogasnih vozila. Zbog derutnosti zgrade u zimskim mjesecima boravak u istoj i u blizini nje predstavlja opasnost za ljude koji u njoj borave i koji u nju dolaze. Tijekom 2014. godine uslijed utjecaja vremenskih prilika došlo je do daljnjeg oštećenja na postojećoj zgradi, pa je na istoj žurno potrebno izvršiti određene zahvate kako bi se djelatnost mogla nesmetano odvijati do izgradnje novog Vatrogasnog doma. Sukladno tome napravljeni su izvidi i troškovnici radova koje je neophodno izvršiti, te isti upućeni gradskim službama na razmatranje, kako bi se zgrada Vatrogasnog doma uvrstila u program redovnog održavanja gradskih objekata u narednom periodu.

Problem garažnog prostora eskalirao je u veljači 2012. Godine. Dugotrajno razdoblje hladnog vremena i temperatura ispod 0, okovao je vozni park vatrogasne postrojbe. Po prvi puta garaže su zagrijavane improviziranim grijalicama kako bi se omogućila kakva-takva mobilnost vozila. Štete na vozilima od posljedica smrzavanja bile su velike, te se je za saniranje istih utrošilo cca 100.000,00 kuna.

Naknadno je utvrđeno da je uslijed velike hladnoće došlo do pucanja i oštećenja ravnog garažnog krova koji nije saniran, pa propuštanje vode uslijed padalina stvara dodatne probleme na čuvanju tehnike i opreme u garažnim i skladišnom prostoru.

Grad Novi Vinodolski je u Proračunu za 2014. godinu osigurao sredstva za redovno djelovanje DVD-a , te je osigurao i sredstva za provedbu Plana motrenja čuvanja i ophodnje građevina i površina otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, na otvorenom prostoru grada Novi Vinodolski.

Također se mora istaknuti da je vatrogasna postrojba efikasno obavila sve zadaće u protekloj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Grada Novi Vinodolski. Postrojba je intervenirala na 117 intervencija. Po broju intervencija ovo je prosječna godina, u zadnjih deset godina. Vrlo veliki broj kišnih dana, broj požara na otvorenom prostoru smanjio je na minimum, ali se broj intervencija na cesti (koje su najzahtjevnije u našoj djelatnosti) izuzetno povećao, pa je tako postrojba intervenirala u 10 teških prometnih nesreća. Potrebno je izdvojiti dvije intervencije: explozija stana u poslovnom centru Hit - marina i požar jedrilice - krstaša na suhom vezu u luci.

Izvješće o radu DVD San Marino Novi Vinodolski čini sastavni dio ovog Izvješća.

4. SKLONIŠTE

Sve učestalija podrhtavanja tla na području priobalja, aktualizirala su pitanje uređenosti i pripremljenosti skloništa kako bi bila spremna za prihvat ljudi u slučaju stvarnih potreba.

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta prostornog planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je neophodno i mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju.

U cilju stvaranja uvjeta za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodnih i civilizacijskih katastrofa permanentno se vodi računa o tekućem održavanju skloništa.

Troškovi održavanje skloništa vrše se na teret proračuna Grada Novi Vinodolski, a dio skloništa koji je za to pogodan je dat u najam, te se i stog osnova prikuplja dio sredstava koja se koriste za održavanje skloništa.

5.SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novi Vinodolski, a utvrđeni su Odlukom o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Novog Vinodolskog

Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu zaštite i spašavanja na području grada Novog Vinodolskog. Utvrđeni su i načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja. Odlukom o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Novog Vinodolskog , definirane su pravne osobe koje bi sudjelovale u provođenju pojedinih mjera zaštite i spašavanja, a s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća. Pravne osobe koje obavljaju poslove zaštite i spašavanja kao redovnu djelatnost, djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje grada. S pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje potpisuje se Ugovor o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća koji ne zahtijeva od pravnih osoba izdvajanje posebnih materijalnih sredstava izvan redovnog poslovanja, ali se aktivira u slučaju katastrofa i velikih nesreća. U 2014. godini s pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje započet je proces dostavljanja Izvoda iz Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Novi Vinodolski i Plana zaštite i spašavanja za područje grada Novi Vinodolski. Od pravnih osoba koje su obuhvaćene Odlukom, a koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti, Grad Novi Vinodolski zaključuje ugovor o međusobnoj suradnji, pa je tako sa Hrvatskom gorskom službom spašavanja - Stanicom Rijeka potpisan ugovor na iznos od 20.000,00 kn.

6.¨OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM (OSTALE GOTOVE SNAGE)

Odlukom o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Novog Vinodolskog definirane su, osim pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanje bave u svojoj redovnoj djelatnosti, i pravne osobe koje bi sudjelovale u provođenju pojedinih mjera zaštite i spašavanja, a čija redovna djelatnost nije u području zaštite i spašavanja, ali koje bi sa svojim ljudskim i materijalno-tehničkim kapacitetima sudjelovale u aktivnostima zaštite i spašavanja. U pravne osobe kojima zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost spadaju pravne osobe koje imaju postrojbe i stručne timove za zaštitu i spašavanje (komunalna društva, građevinske tvrtke, tvrtke koje imaju posebne strojeve - dizalice, šlepere, plovila i sl.), pravne osobe koje pružaju usluge (npr. prijevoznička, usluge smještaja i prehrane i sl.) te udruge građana. S pravnim osobama kojima zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost također se potpisuje ugovor o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća koji ne zahtijeva od pravnih osoba izdvajanje posebnih materijalnih sredstava izvan redovnog poslovanja, ali se aktivira u slučaju katastrofa i velikih nesreća, a preuzima obveza Grada u nadoknadi materijalnih sredstava za angažman opreme i ljudstva izvan redovne djelatnosti pravne osobe.

Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Novog Vinodolskog su:

1. KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski

2. KTD Ivanj d.o.o. Novi Vinodolski

3. Dezinsekcija d.o.o.

4. IND-Eko d.o.o.

5. Ronilački centar DS

6. Ronilački klub Novi

7. Lovačko društvo Gradina

8. Lovačko društvo Košutnjak

9. Veterinarska stanica Crikvenica

10. ETG d.o.o.

11. SIMTRADE d.o.o.

12. Autotrans d.o.o.

13. Hoteli Novi d.d. u stečaju

14. Hoteli Novi d.o.o.

15. Pekara Novi

16. Pekara Sv. Stipan

17. Luje d.o.o.

18. Plodine d.o.o. - prodajni centar Novi Vinodolski

19. Lidl d.o.o. - prodajni centar Novi Vinodolski

20. Konzum d.o.o. - prodajni centar Novi Vinodolski

21. Tomy d.o.o. - prodajni centar Novi Vinodolski

22. DM - prodajni centar Novi Vinodolski

23. Narodna čitaonica i knjižnica

24. Osnovna škola Ivana Mažuranića

25. Dječji vrtić Fijolica

26. Dječji dom Braće Mažuranić

Sve utvrđene obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju na snazi su do donošenja nove Procjene ugroženosti ljudi i materijalnih i kulturnih dobara i Planova zaštite i spašavanja za područje nadležnosti Grada.

7. ZAKLJUČAK

Iako su nepovoljne gospodarske situacije tijekom posljednjih godina utjecale na planirane iznose u Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novi Vinodolski koji su i realizirani u smanjenom obliku, ipak je tijekom 2014. godine nabavljena nužna oprema potrebna za redovito održavanje osposobljavanja i uvježbavanja pripadnika Postrojbe civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog kao i niz održanih edukacija i predavanja.

Povoljna je okolnost što na području Grada Novog Vinodolskog nije bilo većih ugroza koje bi zahtjevale aktiviranje snaga kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost.

Klasa: 810-01/15-10/2

Ur.broj: 2107/02-01-15-1

Novi Vinodolski, 30. srpnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=945&mjesto=51250&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr