SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 25. Petak, 14. kolovoza 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

59.

Na temelju članka 86 i članka 89. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj: 153/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ«, broj 26/09, 32/09, 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na 21. sjednici od 31. srpnja 2015. godine, donosi:

Odluku o izradi
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
BALDARIN / UPU 22 / - smanjeni obuhvat

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Baldarin /UPU 22/ - smanjeni obuhvat (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja Baldarin /UPU 22/ - smanjeni obuhvat (u daljnjem tekstu: Plan), razlozi za izradu Plana, obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju uvjete za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

Plan se izrađuje u skladu s Zakonom o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj: 153/13), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine«, broj: 106/98, 39/04/, 45/04 - ispravak i 163/04; 9/11) i odredbama članka 285. Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 13/08, 13/12, 26/13, 5/14 i 42/14) (u daljnjem tekstu: PPUG Mali Lošinj).

Nositelj izrade Plana i odgovorna osoba je Gradonačelnik.

RAZLOZI ZA IZRADU PLANA

Članak 4.

Obuhvat Plana je određen PPUG-om Mali Lošinj. Urbanističkim planom uređenja odrediti će se detaljni prostorni razvoj s osnovom prostornog i funkcionalnog rješenja i oblikovanjem užih prostornih cjelina u svrhu privođenja prostora planiranoj namjeni.

OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Plan obuhvaća dio građevinskog područja naselja Pogana oznake NA 8.1, zonu gospodarske namjene oznake K18 i dio morske luke otvorene za javni promet lokalnog značaja.

Površina obuhvata Plana iznosi 1,67 ha (kopneni dio 0,45 ha i morske površine 1,22 ha). Granica zahvata Plana prikazana je na kartografskom prikazu 3.1 A »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju«, u mjerilu 1:25000, te na kartografskom prikazu - 4.8. Građevinsko područje Punta Križa u mjerilu 1:5000 PPUG-a Malog Lošinja.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Temeljni dokument prostornog uređenja na području Grada Mali Lošinj je PPUG Malog Lošinja koji utvrđuje programske i prostorne postavke za izradu Plana kao dokumenta prostornog uređenja užeg područja.

Plansko područje se nalazi u samoj blizini naselja Pogana na području Punta Križa. Prostor obuhvata je neuređen i koristi se kao lokalno parkiralište. Kroz zonu prolazi lokalna cesta koja završava u A/C Baldarin.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Ciljevi Plana na području obuhvata su:

.definirati uvjete uređenja gospodarske zone;

.urediti prostor morske luke otvorene za javni promet lokalnog značaja;

.urediti neuređeno građevinsko zemljište;

.komunalna infrastruktura nije adekvatno riješena.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA

Članak 10.

Plan je sukladno Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (N.N. 106/98, 39/ 04/, 45/04 - ispravak i 163/04; 9/11) potrebno izraditi na topografsko - katastarskom planu. Plan će se izraditi u mjerilu 1:2000.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 11.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

U postupku objave javne rasprave posebno će se obavijestiti:

.Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko- goranska, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka;

.Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Rijeka;

.Hrvatska elektroprivreda, ODS, Elektroprimorje, Rijeka;

.Hrvatske vode, VGO Rijeka, Rijeka;

.Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Rijeka;

.Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija, Ispostava Mali Lošinj;

.Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Cres;

.Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Cres;

.Primorsko-goranska županija, Ispostava u Malom Lošinju, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Mali Lošinj;

.Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirodne baštine, Odjel za očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, Zagreb;

.Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb;

.Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka;

.Upravni odjeli Grada Malog Lošinja;

ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 12.

Rok za izradu Plana po fazama:

-Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

-Izrada prijedloga Plana: u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora o izradi,

-Utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu: 15 dana od dovršetka prijedloga Plana,

-Početak javne rasprave: 15 dana od utvrđenog prijedloga Plana,

-Javna rasprava: 30 dana,

-Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga: 30 dana od okončanja javne rasprave,

-Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: 30 dana od dostave Nacrta konačnog prijedloga,

-Donošenje Plana: 30 dana od zaprimanja mišljenja Zavoda i suglasnosti resornog Ministarstva ili proteka Zakonom propisanog roka.

Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima, rokovi se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze što će se smatrati sukladno ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI

Članak 13.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 14.

Plan se financira iz sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja i iz drugih izvora. Grad Mali Lošinj provodi postupak javne nabave, ugovaranja izrade Plana i postupak njegovog usvajanja potpuno samostalno i bez ikakve obveze u odnosu na namjenu prostora koju želi potencijalni investitor.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Odluka će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 350-01/15-01/71

Urbroj: 2213/01-01-15-4

Mali Lošinj, 31. srpnja 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr