SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 24. Petak, 31. srpnja 2015.
OPĆINA PUNAT

34.

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08 i 61/11) te članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, broj 25/09, 35/09 i 13/13) načelnik donosi

P R A V I L N I K
o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 36/13, 27/14 i 42/14) broj radnog mjesta 13. u Opisu radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat mijenja se, a izmjena se nalazi u privitku ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Ostale odredbe Pravilnika ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

KLASA: 110-01/14-01/1

URBROJ: 2142-02-02/1-15-6

Punat, 22. srpnja 2015. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Marinko Žic, v.r.

OPIS RADNIH MJESTA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE PUNAT

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr