SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
GRAD BAKAR
3

3.

Na temelju članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01), te članka 11. Odluke o ustrojstvu Upravnog odjela Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/03 i 15/03), a u svezi s člankom 96. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 50. sjednici održanoj 17. ožujka 2005. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama službenika i
namještenika kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz
Proračuna Grada Bakra

Članak 1.

Članak 3. mijenja i glasi:

»Plaću službenika i namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće koju utvrđuje Gradsko Poglavarstvo Grada Bakra, a koja ne može biti manja od osnovice utvrđene Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/02

Ur. broj: 2170-02-01-05-

Bakar, 18. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Tomislav Klarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr