SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 21. Srijeda, 24. lipnja 2015.
OPĆINA DOBRINJ

22.

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-proč.tekst) članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01 i 11/02), članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine«broj 87/08 i 136/12) te članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 35/09,10/13,36/13), i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09,53/10,10/ 13,36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 18. sjednici, održanoj dana 17. lipnja 2015. godine, donijelo je

I. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj
u 2015. godini

Članak 1.

U Programu 1012 turizma i gospodarstva (»SN PGŽ« 49/13 i 15/14) čl. 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za provođenje aktivnosti (A) i kapitalnog projekta (K) osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj i raspoređuju na sljedeći način:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/15-01/1

Ur.broj: 2142-04-05-15-7

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr