SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 21. Srijeda, 24. lipnja 2015.
OPĆINA DOBRINJ

21.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 126/12-proč. tekst i 94/13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/ 01 i 11/02), čl. 16. Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12), čl. 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Pri morsko-goranske županije broj 35/09., 10/13, 36/13) i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj («Službene novine Primorsko-goranske županije 35/09,53/10,10/ 13, 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 18. sjednici održanoj dana 17. lipnja 2015. godine, donijelo je

I. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
javnih potreba u obrazovanju na području Općine
Dobrinj u 2015. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u obrazovanju 1007 (»SN PGŽ« 41/14) čl. 2. st. 4 mijenja se i glasi:

»Za provođenje ovih navedenih redovnih aktivnosti (A), tekućih (T) i kapitalnih projekata (K) osiguravaju se sredstva u proračunu kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/15-01/1

Ur.broj: 2142-04-05-15-6

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr