SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 4. Petak, 11. ožujka 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
13

12.

Na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 173/03), članka 4. stavak 2. Odluke o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 2/05), članka 12. stavak 2. Pravilnika o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 3/05) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije na 106. sjednici od 3. ožujka 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o određivanju službenika za informiranje
u Primorsko-goranskoj županiji

Članak 1.

Određuje se DAVOR MIHELČIĆ kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

Članak 2.

Službenik za informiranje obavlja poslove:

. rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovnog objavljivanja informacija na način i u rokovima određenim posebnim pravilnikom

. unapređenja načina obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela Županije

. osiguravanja pomoći podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarenjem prava na pristup informacijama

. poduzimanja svih radnji i mjera potrebnih radi urednog vođenja kataloga informacija

. vođenja službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama

Službenik za informiranje obavlja i druge poslove određene Pravilnikom o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu:

Primorsko-goranska županija, Adamićeva 10, Ured župana, Županijske skupštine i Poglavarstva i Ciottina 17 b (pisarnica)

Usmeni zahtjev prima se na zapisnik u pisarnici utorkom od 13,00 do 15,00 sati.

Zahtjev se može podnijeti i putem telefona na telefonski broj 351-977, a u tom slučaju o zahtjevu se sastavlja službena zabilješka.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/05-03/6

Ur. broj: 2170/01-11-01/5-05-10

Rijeka, 3. ožujka 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijsko poglavarstvo

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=120&mjesto=00001&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr