SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 4. Petak, 11. ožujka 2005.
OPĆINA VRBNIK
2

1.

Na osnovi stavka 7. članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč.tekst, 82/ 04 i 110/04-Uredba), i članka 5. i 21. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 46. sjednici održanoj 4. veljače 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu Općine Vrbnik

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa, te visina komunalnog doprinosa u Općini Vrbnik:

- područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa u Općini Vrbnik,

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po kubnom metru građevine, za pojedine zone,

- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,

- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

II. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 2.

U Općini Vrbnik utvrđuju se područja zone za plaćanje komunalnog doprinosa, ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnja opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kako sljedi:

I. zona - granica: sve parcele koje imaju izlaz na javnu površinu Ulica Bočina do T1- 4 (Vrbnik - sjever), Japnenica, Trg Sv. Ivana, Supec, D. Parčića do T2-1 (Supeška);

- DPU Vrani;

- Ugostiteljsko-turistička namjena (zone T)

- sportsko-rekreacijska namjena (zone R)

II. zona - naselje Vrbnik koje se nalazi izvan I zone

- komunalno servisna zona Zabrdi (Odlukom oslobođeno plaćanja)

- naselje Risika, osim zaseoka Glavica Paprata i Grmovini

III. zona - Mestinjak istok i zapad (zona poslovne namjene)

- Mali Drmuni (zona poslovne namjene)

- Garica i zaseoci Glavica, Paprata i Grmovini

- Garica (zona poslovne namjene)

IV. zona - Kampelji i ostalo

III. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 3.

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine po vrijednosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine, kako slijedi:

1. za prvu zonu 140,00 kn

- javne površine 49,00 kuna

- nerazvrstane ceste 56,00 kuna

- groblje 7,00 kuna

- javna rasvjeta 28,00 kuna

2. za drugu zonu 105,00 kn

- javne površine 37,00 kuna

- nerazvrstane ceste 42,00 kuna

- groblje 5,00 kuna

- javna rasvjeta 21,00 kuna

3. za treću zonu 70,00 kn

- javne površine 24,00 kuna

- nerazvrstane ceste 28,00 kuna

- groblje 4,00 kuna

- javna rasvjeta 14,00 kuna

4. za četvrtu zonu 42,00 kn

- javne površine 15,00 kuna

- nerazvrstane ceste 17,00 kuna

- groblje 2,00 kuna

- javna rasvjeta 8,00 kuna

Namjena prostora objekta ili djela objekta revalorizira se koeficijentima:

- stambeni objekti i svi pomoćni objekti ili dijelovi tih objekata 1,00

- objekti ili dijelovi objekata u uslužnoj gospodarskoj namjeni 0,95

- objekti ili dijelovi objekata u proizvodno-gospodarskoj namjeni 0,50

- objekti ili dijelovi objekata koji koriste samo zemljište, otkriveno ili nadstrešnice, na površinu korisnog i pomoćnog zemljišta, objekti poljoprivredne namjene 0,20

IV. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.

Komunalni doprinos obveznik koji gradi obiteljsku kuću može platiti u 12 jednakih mjesečnih obroka u roku godine dana od dana dospijeća obveze komunalnog doprinosa ako je obračunati iznos veći od 30.000,00 kuna.

Komunalni doprinos obveznika koji gradi stambeni objekt plaća jednokratno u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Komunalni doprinos obveznik koji gradi poslovni objekt može platiti u 12 mjesečnih obroka u roku od godine dana od dana dospijeća obveze plaćanja komunalnog doprinosa, uz uvjet da prvi obrok ne može biti manji od 300kupne obveze plaćanja komunalnog doprinosa.

Napomena: Kod obročnog plaćanja, prilikom izdavanja suglasnosti za priključak na komunalnu infrastrukturu, navesti da je priključak privremen - dok se ne uplati komunalni doprinos u cijelosti.

Na neisplaćene obroke obračunava se kamata u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke, a na dospjele i neplaćene obroke obračunava se zakonska zatezna kamata koja se plaća za neplaćene javne prihode.

V. OSLOBAĐANJE OD PLAĆAJNA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 5.

Općinsko vijeće Općine Vrbnik može osloboditi u potpunosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, športu te predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, te građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koji su u vlasništvu Općine Vrbnik i Primorsko-goranske županije.

Općinsko vijeće Općine Vrbnik može osloboditi djelomično do iznosa od 10-1000bveze plaćanja investitore koji grade građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su u suvlasništvu Općine Vrbnik i Primorsko-goranske županije te investitore koji grade objekte i uređaje komunalne infrastrukture.

Za sve ostale slučajeve, koji mogu biti u potpunosti ili djelomično oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa, sukladno socijalnom programu i razvojnim programima, Općinsko vijeće donosi posebnu odluku s obvezom navođenja izvora sredstava iz kojih će se namiriti iznos nenaplaćenog komunalnog doprinosa prema sljedećim kriterijima:

Za obiteljsku kuću obujma do 500 m3 odobrava se popust od 70%, a na razliku iznad 500 m3 plaća se puna cijena za stanovnike općine Vrbnik koji su svojim radom i drugim doprinosima bitno doprinijeli izgradnji infrastrukture putem samodoprinosa u bivšim mjesnim zajednicama, a imaju minimalno 10 godina stalni boravak na području općine Vrbnik, ova povlastica može se iskoristiti samo jednom. Obveznik koji koristi ovo pravo obvezuje se da neće otuđiti objekt za koji ostvaruje popust u roku 10 godina ili je u suprotnom dužan uplatiti razliku do punog iznosa komunalnog doprinosa za koji je ostvario popust

VI. IZVORI SREDSTAVA U SLUČAJEVIMA OSLOBAĐANJE OD PLAĆAJNA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 6.

U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 5. ove Odluke, sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, osigurat će se u proračunu Općine Vrbnik iz sredstava poreznih prihoda.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Danom primjene ove Odluke prestaju vrijediti odredbe Odluke o komunalnom doprinosu kao i sve izmjene i dopune (»Službene novine« - službeno glasilo Primorsko-goranske županije broj 36/01, 5/02, 15/02 i 8/04.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« - službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-03/01-05/

Ur. broj: 2142-07-03-05-

Vrbnik, 4. veljače 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Franjo Toljanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr