SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 19. Srijeda, 3. lipnja 2015.
OPĆINA PUNAT

33.

Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 36/15) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Prmorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 17. sjednici održanoj 29. svibnja 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se
financiraju iz proračuna Općine Punat

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Punat.

Pod poslovima prijevoza pokojnika podrazumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije.

Članak 2.

Za obavljanje djelatnosti prijevoza pokojnika iz članka 1. ove Odluke, ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika:

-ugovor se može sklopiti najdulje na vrijeme od 4 godine,

-ponuditelj mora dokazati da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, i to: potvrdom porezne uprave o stanju duga. Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana do dana slanja objave poziva na prikupljanje ponuda,

-ponuditelj mora dokazati da je ispunio sve obveze prema Općini Punat. Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana do dana slanja objave poziva na prikupljanje ponuda,

-ponuditelj mora dokazati da je kadrovski i tehnički opremljen za obavljanje posla za koji se provodi postupak prikupljanja ponuda za sklapanje ugovora o povjeravanju prijevoza pokojnika (reference za obavljanje komunalnih djelatnosti - oprema, poslovni prostor, broj i struktura djelatnika, dosadašnji poslovi)

-ukoliko naručitelj to zahtjeva ponuditelj je dužan dostaviti kvalitetnu garanciju za uredno ispunjenje ugovora, za sve vrijeme na koje je ugovor sklopljen (bezuvjetna garancija banke s obvezom plaćanja »na prvi pismeni poziv i bez prigovora«),

-ponuditelj mora dokazati da ovlaštena osoba za zastupanje nije pravomoćno osuđena te da se protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog gospodarskog kriminala (izjava da direktor odnosno odgovorne osobe nisu pravomoćno osuđene ili da se protiv njih ne vodi kazneni postupak za gospodarska kaznena djela prema gospodarskom kriminalitetu u Kaznenom zakonu - odgovorna osoba ponuditelja daje izjavu za sebe i za pravnu osobu). Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana do dana slanja objave poziva na prikupljanje ponuda,

-kada to ocijeni potrebnim Općina Punat može zatražiti od ponuditelja druge dokaze radi utvrđivanja sposobnosti ponuditelja.

Članak 3.

Općinski načelnik Općine Punat donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja.

Općinski načelnik Općine Punat osniva stručno povjerenstvo koje provodi javno prikupljanje ponuda ili raspisuje natječaj za povjeravanje poslova.

Javni natječaj iz prethodnog stavka ovog članka objavljuje se u »Narodnim novinama«, dok se poziv za prikupljanje ponuda obavlja pozivom najmanje 3 pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje te djelatnosti ili se objavljuje u dnevnom tisku i na službenim stranicama Općine Punat.

Članak 4.

Općinsko vijeće nakon provedenog postupka, na prijedlog općinskog načelnika donosi odluku o izboru ponuditelja kojem će se povjeriti obavljanje poslova prijevoza pokojnika.

Najpovoljnijim ponuditeljem za obavljanje poslova prijevoza pokojnika smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja ponudi ukupno najnižu cijenu.

Protiv Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika s izabranim ponuditeljem sklapa općinski načelnik.

Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika sadržava odredbe o raskidu, a naročito u slučaju ako se povjereni poslovi ne obavljaju kvalitetno ili na štetu Općine Punat i građana.

Odluku o raskidu donosi općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, a o razlozima raskida općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici.

Članak 5.

Nadzor nad provođenjem ugovornih obveza obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/3

URBROJ: 2142-02-01-15-15

U Puntu, 29. svibnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr