SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 19. Srijeda, 3. lipnja 2015.
OPĆINA PUNAT

27.

Na temelju članka 108. Zakona o Proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« 25/09, 35/09 i 13/13) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN 24/2013) Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 29. svibnja 2015. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PUNAT za 2014. g.

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Punat za 2014.g odine sastoji se od:

-sažetak općeg dijela proračuna i to A. Računa prihoda i rashoda i B- Računa financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije s prenesenim viškovima i manjkovima i obračunatim rezultatom

-općeg dijela proračuna na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije i to A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

-posebnog dijela proračuna po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije

I. OPĆI DIO

Članak 2.

Sažetak općeg dijela proračuna i to A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije s prenesenim viškovima i manjkovima i obračunatim rezultatom:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Poračuna općine Punat za 2014. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/15-01/3

URBROJ:2142-02-01-15-7

Punat, 29. svibnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med. v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr