SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2015.
OPĆINA DOBRINJ

14.

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/11, 12/12, 126/12 i 48/13) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 17. sjednici održanoj 14. svibnja 2015. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o popisu pravnih osoba
od posebnog interesa za Općinu

Članak 1.

U Odluci o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/11) u članku 2. ispod naslova »Trgovačka društva« alineja 1. mijenja se i glasi »- PONIKVE VODA d.o.o.«.

Iza alineje 1. dodaju se alineje 2. i 3. koje glase:

»- PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.,

-PONIKVE USLUGA d.o.o.«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/1

URBROJ: 2142-04-01-15-7

Dobrinj, 14. svibnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr