SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2015.
GRAD NOVI VINODOLSKI

21.

Na temelju članka 5. stavka 1. točaka 6. i 8, te stavaka 4. i 11. navedenog članka Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13 i 92/ 14), uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, broj 511-09-05-92-17/2015 od 12. svibnja 2015. g. i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ br. 12/13 i 18/14) Gradsko Vijeće Grada Novi Vinodolski, na 16. sjednici održanoj dana 14. svibnja 2015. godine donosi:

ODLUKA
O OPĆIM UVJETIMA ORGANIZACIJE, NAPLATE
I KONTROLE PARKIRANJA NA JAVNIM
PARKIRALIŠTIMA GRADA NOVI VINODOLSKI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje organizacija i način naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima pod naplatom na području Grada Novi Vinodolski.

Članak 2.

Tehničke i organizacijske poslove, naplatu i kontrolu parkiranja te ostale poslove na javnim parkiralištima pod naplatom obavlja Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. (u daljnjem tekstu: Ivanj).

Članak 3.

Parkirališna površina (u daljnjem tekstu: javno parkiralište) je dio javne prometne površine namijenjen parkiranju vozila.

Javno parkiralište može biti stalno ili privremeno, te otvoreno ili zatvoreno.

Članak 4.

Stalna javna parkirališta su parkirališta na kojima se vrši naplata tijekom cijele kalendarske godine.

Privremena javna parkirališta su parkirališta sezonskog tipa ili parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje tijekom privremene regulacije prometa, određenih manifestacija i slično.

Ulična javna parkirališta su parkirališta posebno označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom na kolniku prometnice u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

Izvanulična javna parkirališta su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika prometnice, a označena su vertikalnom i horizontalnom signalizacijom sukladno ovoj Odluci i prostorno definirana posebnim projektom.

Izvanulična javna parkirališta sa naplatom mogu biti asfaltirana i neasfaltirana.

Otvorena javna parkirališta su parkirališta bez automatskog, poluautomatskog ili ručnog kontroliranog ulaza i/ili izlaza.

Zatvorena javna parkirališta su parkirališta sa automatskom, poluautomatskom ili ručnom kontrolom ulaza i/ili izlaza.

Parkiranje na javnom parkiralištu može biti s ograničenim ili neograničenim vremenom trajanja parkiranja.

Članak 5.

Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

Javna parkirališta moraju imati oznaku dopuštenog trajanja parkiranja, režima naplate parkiranja i visinu naknade za parkiranje.

Ivanj je dužan označiti te održavati i čistiti javna parkirališta na kojima se obavlja naplata i kontrola parkiranja.

II. LOKACIJE JAVNIH PARKIRALIŠTA NA KOJIMA SE OBAVLJA NAPLATA

Članak 6.

Javna parkirališta na području Grada na kojima se naplaćuje parkiranje svrstavaju se u dvije zone:

-prva zona

-druga zona

Lokacije koje ulaze u sustav naplate parkiranja u prvoj zoni su:

1. CENTAR ŠKOLA - zatvoreno parkiralište

2. TRŽNICA I - otvoreno parkiralište

3. TRŽNICA II - ulično parkiralište

4. BRAJDA - otvoreno parkiralište

5. JURKOVO - otvoreno parkiralište

6. AUTOBUSNA STANICA - otvoreno parkiralište

7. LUKA - otvoreno parkiralište

8.KORZO HRVATSKIH BRANITELJA - ulično parkiralište

9.SLAVUJ - otvoreno parkiralište

Lokacije koje ulaze u sustav naplate parkiranja u drugoj zoni su:

1. LUKAVICE - zatvoreno parkiralište

2.OBALA PETRA KREŠIMIRA IV - zatvoreno parkiralište

Članak 7.

Isti parkirni automat zbog specifičnosti lokacije koriste:

-parkirališta TRŽNICA I i TRŽNICA II

-parkirališta JURKOVO i AUTOBUSNA STANICA

Iznimno, parkiralište CENTAR-ŠKOLA u vremenskom periodu od 1.10. do 30.4. postaje otvoreno parkiralište, a zbog lakše organizacije poslovanja u zimskim mjesecima.

Članak 8.

Ulice u kojima se vrši naplata naknade za parkiranje vozila na obilježenim parkirališnim mjestima su:

-Korzo hrvatskih branitelja

-Lokvica

-Jurkovo

-Vinodolska

-Obala Kneza Branimira

-Obala Petra Krešimira IV

-Lukavice

-Glavica

-Ulica Kralja Tomislava

Članak 9.

Naplata naknade za parkiranje na javnom parkiralištu obavlja se poluautomatski i/ili automatski i/ili putem mobilnog telefona i/ili na blagajni i ostalim prodajnim mjestima Ivanja.

Automatska naplata podrazumijeva plaćanje naknade za parkiranje istovremenom kupnjom i preuzimanjem parkirne karte putem parkirnog automata.

Poluautomatska naplata pretpostavlja preuzimanje parkirne karte u automatu, a naplatu naknade za parkiranje obavlja ovlaštena osoba Ivanja.

Naplata putem mobilnog telefona m-parking smatra se automatskom naplatom, a podrazumijeva plaćanje i preuzimanje satne karte kupnjom parkirne karte elektronskim putem, putem GSM operatera, upućivanjem SMS poruke sa sadržajem ispravne registarske oznake vozila za koje se plaća naknada za parkiranje te se za plaćeno parkiranje ne izdaje potvrda (parkirna karta), već se povratnom SMS porukom potvrđuje plaćanje obavještavanjem korisnika da je plaćanje satne karte uspješno obavljeno.

Kupnja Dnevne i Mjesečne (povlaštene) parkirne karte za otvorena i zatvorena javna parkirališta može se ostvariti na blagajni i prodajnim mjestima Ivanja i njegovih partnera.

III. OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU PARKIRALIŠTA I NAPLATI NAKNADE ZA PARKIRANJE

Članak 10.

Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na parkirnom mjestu, na javnom parkiralištu s naplatom, označenom horizontalnom i/ili vertikalnom signalizacijom sukladno ovoj Odluci, vozač odnosno vlasnik vozila zaključuje s Ivanjem Ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom, prihvaćajući uvjete propisane ovom Odlukom.

Korisnik parkirališta mora kupljenu parkirnu kartu za ručnu, automatsku i poluautomatsku naplatu te parkirnu kartu kupljenu u naplatnoj parking kućici na uličnim, otvorenim i zatvorenim parkiralištima, vidljivo istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila, a ukoliko je ista kupljena putem m-parking usluge, mora sačuvati povratnu SMS poruku o kupljenoj parkirnoj karti do prestanka korištenja parkirališta radi eventualnog dokazivanja ispravnosti kupljene parkirne karte.

Parkirna karta je isprava kojom korisnik parkirališta dokazuje da je platio naknadu za parkiranje, a povratna SMS poruka da je platio naknadu za parkiranje putem mobilnog telefona te da se na parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog vremena zadržavanja.

Za korištenje javnih parkirališta s naplatom koriste se prema odredbama ove Odluke sljedeće vrste parkirnih karata:

-dnevna parkirna karta

-satna karta (jednosatna ili višesatna)

-mjesečna povlaštena parkirna karta, odnosno karta po povoljnijim uvjetima

Parkirna karta vrijedi isključivo za onu zonu za koju je izdana.

Ugovorom iz stavka 1. ovog članka isključuje se čuvanje vozila te odgovornost za oštećenje ili krađu vozila.

Parkiranje vozila na svim javnim parkiralištima ograničeno je na vrijeme od 16 sati, osim za vozila s povlaštenom parkirnom kartom ili rezervirana parkirna mjesta.

Članak 11.

Ukoliko korisnik parkirališta zaključi s Ivanjem Ugovor o korištenju javnog parkirališta na način iz članka 10. stavka 1., a pri tome:

1.ne istakne kupljenu valjanu parkirnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila u roku od 10 minuta od dolaska na parkiralište ili

2.ne prijavi parkiranje putem mobilnog telefona u roku od 10 minuta od dolaska na parkiralište ili

3.nije korisnik valjane mjesečne povlaštene parkirne karte ili

4.ne koristi ispravnu parkirnu kartu ili

5.koristi parkirališno mjesto bez parkirne karte ili

6.ne koristi parkirališno mjesto sukladno horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji ili

7.prekorači dopušteno vrijeme trajanja parkiranja

smatrat će se da je kupio Dnevnu parkirališnu kartu.

Dnevna parkirališna karta u tom slučaju vrijedi isključivo u parkirališnoj zoni (na lokaciji) u kojoj je izdana i to od trenutka izdavanja pa sve do kraja radnog vremena parkirališta na kojem se vozilo nalazi, a u slučaju rada parkirališta od 0:00 do 24:00 sata, onda do istog vremena u prvom sljedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje.

Korisnik zatvorenog javnog parkirališta dužan je svojim vozilom napustiti zatvoreno javno parkiralište u roku od 10 minuta od trenutka plaćanja parkirne karte, a ukoliko ne napusti sukladno tome, obavezan je platiti satnu kartu u visini iznosa određenog za jedan sat parkiranja za svaki sljedeći sat parkiranja.

Iznimno, gore navedenim vremenima besplatnog parkiranja na javnim parkiralištima, a u sklopu parkirališta Luka nalaze se tri (3) parkirna mjesta rezervirana za potrebe groblja. U vremenskom periodu od 1.5. do 30.9. vrijeme besplatnog parkiranja na ovim parkirališnim mjestima iznosi maksimalno 60 minuta. Nakom toga obavezno je kupiti parkirnu kartu. Vlasniku/korisniku koji ne postupi u skladu sa ovim izdat će se Dnevna parkirna karta.

Članak 12.

Reklamacije na izdanu dnevnu parkirnu kartu ili na bilo koju drugu uslugu vezanu uz pružanje usluge organiziranja parkiranja podnose se pismenim putem na adresu sjedišta Ivanja ili putem e-maila.

Podnošenje reklamacije ne odgađa postupak i tijek naplate.

Članak 13.

Ukoliko korisnik zatvorenog javnog parkirališta ošteti ili izgubi parkirnu kartu, dužan je platiti Dnevnu parkirnu kartu koja se primjenjuje za tu zonu/lokaciju parkirališta.

Korisnik zatvorenog javnog parkirališta koji započne koristiti parkiralište van radnog vremena naplate nakande za parkiranje te nije u mogućnosti podignuti i istaknuti potvrdu o sklapanju ugovora o korištenju parkirališta ispod vjetrobranskog stakla, dužan je pristupiti kupnji parkirne karte po započinjanju naplate parkiranja na naplatnoj kućici ili putem putem m-parking usluge.

Ukoliko po započinjanju rada naplate parkinga na parkiralištu korisnik zatvorenog javnog parkirališta nema na vjetrobranskom staklu istaknutu parkirnu kartu, odnosno ako nije kupio parkirnu kartu putem m-parking usluge, smatrat će se da je sklopio ugovor o korištenju zatvorenog parkirališta u vrijeme početka naplate parkirališta o čemu će mu se dostaviti ispod vjetobranskog stakla potvrda o sklapanju ugovora odnosno satna parkirna karta ili dnevna parkirna karta.

Članak 14.

Naplata dnevne parkirne karte obavlja se naplatom naloga za plaćanje preko žiro-računa Ivanja, kod ovlaštene osobe Ivanja ili na blagajni i prodajnim mjestima Ivanja i njegovih partnera, izuzev kada tehnički ili neki drugi objektivni razlozi ne dopuštaju naplatu na nekim od navedenih mjesta.

Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi javno parkiralište prema ugovoru o parkiranju dužan je platiti dnevnu kartu u roku od osam (8) dana od dana izdavanja dnevne karte.

Ukoliko u tom roku to ne učini, Ivanj će na kućnu adresu korisnika dostaviti račun koji je isti dužan platiti po dospijeću.

Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne postupi sukladno stavku 1. i 3. ovog članka, Ivanj će protiv njega pokrenuti postupak prisilne naplate.

Članak 15.

Korisnikom javnog parkirališta s naplatom koji podliježe obvezi plaćanja parkirne karte smatra se vlasnik ili korisnik vozila na temelju ugovora o leasingu, koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema registarskoj oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana vlasnik vozila utvrđuje se na drugi način.

Članak 16.

Ivanj je ovlašten sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, autobusu, teretnom vozilu, priključnom vozilu i radnom stroju, po nalogu Prometnog redara Grada Novi Vinodolski u slučaju zatjecanja istih na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila, zapriječiti slobodno pomicanje vozila sa zatečenog mjesta.

Prilikom postavljanja naprava za zadržavanje, odnosno blokadu vozila koji sprečavaju samovoljno uklanjanje, odnosno odvoženje vozila, osoba zadužena za naplatu parkiranja dužna je na prednje staklo staviti pisanu obavijest da je vozilo privremeno blokirano s uputom što vozač mora učiniti radi skidanja naprave. Tekst pisane obavijesti mora biti na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku.

Nalog za zadržavanje, odnosno blokiranje vozila sadrži vrijeme i datum izdavanja, registarsku oznaku i tip vozila, oznaku parkirališta i razlog zbog kojeg se vozilo blokira, te potpis ovlaštene osobe.

Članak 17.

Troškove deblokade snosi vlasnik ili korisnik vozila i oni iznose 400,00 kn.

Ukoliko vlasnik ili korisnik blokiranog vozila ne preuzme vozilo u roku od 24 sata ili ne zatraži deblokadu, vozilo će ostati blokirano, a vlasniku ili korisniku će se zaračunati ležarina u iznosu od 50,00 kn/dnevno.

Mjera zadržavanja, odnosno blokade vozila može trajati najduže do plaćanja dužne naknade u visini dnevne parkirne karte za zonu naplate na kojoj se nalazi vozilo, troškova deblokade i troškova ležarine vozila, nakon čega će se pristupiti oslobađanju blokiranog vozila.

Članak 18.

Prigovor protiv mjere privremene blokade vozila, može se izjaviti Ivanju pisanim putem u roku od osam dana od dana preuzimanja vozila.

Prigovor ne odgađa plaćanje dnevne parkirne karte, troškova deblokade i ležarine vozila.

Članak 19.

Kontrolu parkiranja (pravilnost korištenja rezerviranih parkirališnih mjesta, kolnih ulaza u zoni naplate i javnih parkirališnih mjesta pod naplatom - plaćanja naknade za parkiranje i vrijeme dopuštenog trajanja parkiranja, kao i ometanje pristupa parkirnom automatu i nesmetanom izlasku drugog korisnika parkirališta pod naplatom) obavlja ovlaštena osoba Ivanja.

Ovlaštene se osobe koriste odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke i registarske oznake vozila te ispisivanje naloga za plaćanje dnevne parkirne karte, u skladu s odredbama općih uvjeta Ugovora o korištenju parkirališta propisanih ovom Odlukom.

Dnevnu parkirnu kartu s nalogom izdaje ovlaštena osoba Ivanja za nadzor nad parkiranjem vozila, koja kartu i nalog pričvršćuje ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila.

Karta dostavljena na način opisan u prethodnom stavku ovog članka, smatra se urednom dostavom, a svako kasnije uništenje ili oštećenje nema utjecaja na valjanost dostavljanja i ne odgađa plaćanje dnevne parkirne karte.

Članak 20

Korisnik parkirališta čini povredu obveze iz Ugovora o korištenju parkirališta ako:

1. ne koristi javno parkiralište sukladno utvrđenoj prometnoj signalizaciji

2. zauzme vozilom dva parkirna mjesta

3. ne parkira sukladno horizontalnoj signalizaciji, parkira van označenih parkirnih mjesta te time ometa ispravno korištenje parkirališta i onemogućava normalno odvijanje prometa na parkiralištu ili javnoj prometnici

Članak 21.

U slučaju hitnoće i izvanrednih prilika, a radi sprečavanja ugroze i u cilju zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te zaštite imovine, materijalnih dobara i prirode vozilo će se odmah ukloniti.

Organizator parkiranja ne odgovara za štete nastale na vozilima na javnim parkiralištima iz ovih Općih uvjeta, kao ni za njihovo otuđenje.

IV. TEHNIČKI UVJETI ORGANIZACIJE,
NAPLATE I KONTROLE PARKIRANJA

Članak 22.

Za ručnu i automatsku naplatu te naplatu putem naplatnih parkirnih kućica koristi se parkirna karta.

Parkirna karta sadrži sljedeće podatke:

-ime grada i skraćeni naziv tvrtke organizatora parkiranja

-naziv parkirališta za koje je kupljena parkirna karta i oznaka zone

-serijski, odnosno redni broj parkirnog automata (za automatsku naplatu) i serijski broj karte

-datum i godinu izdavanja

-vrijeme početka parkiranja

-vrijeme dopuštenog trajanja parkiranja

-visinu naknade jediničnog sata parkiranja

-obavijest o načinu isticanja parkirne karte (za automatsku i poluautomatsku naplatu)

Parkirna karta za ručnu i automatsku naplatu, parkirna karta kupljena elektronskim putem te parkirna karta kupljena na naplatnoj parkirnoj kućici vrijedi samo za parkiralište za koje je kupljena.

Izgled parkirne karte određuje Ivanj.

Članak 23.

Vrijeme naplate parkiranja na javnim parkiralištima pod naplatom u prvoj zoni, utvrđuje se kako slijedi:

-od 1.5. do 30.9. s radnim vremenom od 0:00 do 24:00 sata

-od 1.10. do 30.4. s radnim vremenom od 7:00 do 19:00 sati za parkirališta: CENTAR ŠKOLA, TRŽNICA I, TRŽNICA II, BRAJDA, JURKOVO, AUTOBUSNA STANICA, KORZO HRVATSKIH BRANITELJA i LUKA,

-od 1.10. do 30.4. ne naplaćuje se korištenje parkirališta za parkiralište SLAVUJ

Vrijeme naplate parkiranja na javnim parkiralištima pod naplatom u drugoj zoni, utvrđuje se kako slijedi:

-od 1.6. do 30.9. s radnim vremenom od 7:00 do 22:00 sata za parkirališta LUKAVICE i OBALA PETRA KREŠIMIRA IV

-od 1.10. do 31.5. ne naplaćuje se korištenje parkirališta za parkirališta LUKAVICE i OBALA PETRA KREŠIMIRA IV

Naknada za parkiranje na javnim parkiralištima naplaćuje se radnim danom i subotom, kroz cijelu godinu te nedjeljom i blagdanom u periodu od 1.5 do 30.9 svake godine.

V. VISINA NAKNADE ZA PARKIRANJE

Članak 24.

U sve cijene karata iz ove Odluke uključen je i pripadajući porez na dodanu vrijednost.

Članak 25.

Cijena satne parkirne karte po povoljnijim uvjetima određuje se za svaki započeti sat parkiranja i iznosi:

-2,00 (dvije) kn u prvoj zoni naplate parkiranja u periodu od 1.10. do 30.4.

-6,00 (šest) kn u prvoj zoni naplate parkiranja u periodu od 1.5. do 30.9.

-8,00 (osam) kn u drugoj zoni naplate u periodu od 1.6. do 30.9.

Cijena dnevne parkirne karte iznosi

-30,00 (trideset) kn u prvoj zoni naplate parkiranja u periodu od 1.10. do 30.4.

-140,00 (stočetrdeset) kn u prvoj zoni naplate parkiranja u periodu od 1.5. do 30.9.

-140,00 (sto četrdeset) kn u drugoj zoni naplate parkiranja u periodu od 1.6. do 30.9.

Članak 26.

Cijena mjesečne Povlaštene parkirne karte u prvoj i drugoj zoni naplate u periodu od 1.10. tekuće godine do 30.4. iduće godine iznosi:

-50,00 (pedeset) kuna za sve fizičke i pravne osobe

Cijena mjesečne Povlaštene parkirne karte u prvoj i drugoj zoni naplate u periodu od 1.5. do 30.9. iste godine iznosi:

-100,00 (sto) kuna za fizičke osobe sa prijavljenim prebivalištem u zoni naplate parkiranja

-150,00 (stopedeset) kuna za fizičke osobe koje imaju registriranu poslovnu djelatnost u zoni naplate parkiranja

-150,00 (stopedeset) kuna za fizičke osobe zaposlene u zoni naplate parkiranja

-200,00 (dvjesto) kuna za pravne osobe koje posluju u zoni naplate parkiranja

-250,00 (dvjestopedeset) kuna za fizičke osobe koje se bave pružanjem usluga u turizmu i ugostiteljskom djelatnosti u domaćinstvu (iznajmljivanje soba, apartmana, kuća za odmor u domaćinstvu i kampova u domaćinstvu), u zoni naplate parkiranja pod uvjetom da pružatelj usluge turističke djelatnosti Ivanju odmah prijavi registraciju vozila izdanu za pojednu povlaštenu parkirnu kartu

-250,00 (dvjestopedeset) kuna za fizičke osobe koje su vlasnici nekretnina (kuća za odmor) u zoni naplate parkiranja za vlastite potrebe

-500,00 (petsto) kuna za pravnu osobu i fizičku osobu koja obavlja djelatnost pružanja usluga u turizmu i ugostiteljsku djelatnost - hoteli, pansioni, kampovi i drugi ugostiteljski objekti za smještaj na području na kojem se obavlja naplata parkiranja

-1.500,00 kn (tisućupetsto) kuna za osobe koje ne udovoljavaju kriterijima iz ovog članka ili prelaze kvote povlaštenih karata iz članka 27. ove Odluke

-250,00 kn za sve fizičke osobe koje ne udovoljavaju prethodno navedenim uvjetima iz ovoga članka, a voljni su kupiti Povlaštenu parkirnu kartu u vremenskom periodu od 1.5. do 30.9. iste godine.

Ukoliko neka osoba ispunjava više kriterija za izdavanje Povlaštene parkirne karte za jedno vozilo (po njegovom odabiru) primijenit će se jeftiniji kriterij, a za ostala vozila skuplji kriterij.

Članak 27.

Povlaštena parkirna karta može se izdati u vremenskom periodu od 1.10. do 30.4. kalendarske godine svim fizičkim i pravnim osobama bez obzira na prebivalište ili bilo kojeg drugog uvjeta navedenog u ovom članku, pod uvjetom da je izdavanje povlaštene mjesečne karte zatraženo i dobiveno prije izdavanja dnevne parkirne karte.

Povlaštena parkirna karta može se izdati u vremenskom periodu od 1.5. do 30.9. kalendarske godine:

1. fizičkoj osobi koja ima prebivalište u zoni naplate parkiranja, jedna povlaštena karta

2. fizičkoj osobi koja je registrirana za obavljanje poslovne djelatnosti u zoni naplate parkiranja, jedna povlaštena karta

3. fizičkoj osobi koja je zaposlena u zoni naplate parkiranja, jedna povlaštena karta

4. fizičkoj osobi koja obavlja djelatnost pružanja usluga u turizmu (iznajmljivanje plovila za smještaj) i ugostiteljsku uslugu u domaćinstvu - iznajmljivanja soba, apartmana, kuća za odmor u domaćinstvu i kampova u domaćinstvu na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, maksimalno četiri povlaštene karte za potrebe obavljanja usluga

5. pravnoj osobi i fizičkoj osobi koja obavlja djelatnost pružanja usluga u ugostiteljstvu - hoteli, pansioni, kampovi i drugi ugostiteljski objekti za smještaj na području na kojem se obavlja naplata parkiranja i djelatnost za pružanje usluga u turizmu (iznajmljivanje plovila za smještaj), maksimalno četiri povlaštene karte

6. pravnoj osobi koja posluje u zoni naplate parkiranja, jedna povlaštena karta

7. fizičkoj osobi koja je vlasnik nekretnine, kuće za odmor u zoni naplate parkiranja, jedna povlaštena karta

8. pravnim i fizičkim osobama koje ne zadovoljavaju prethodne uvjete navedene u ovom članku ili koje žele pribaviti povlaštenu kartu iznad maksimalno dozvoljenog broja povlaštenih karata pod posebnom cijenom

9. fizičkoj osobi koja ima prebivalište na području Grada Novi Vinodolski

Članak 28.

Uvjeti za ostvarivanje prava na Povlaštenu parkirnu kartu iz prethodnog članka dokazuju se na sljedeći način:

1. fizička osoba koja ima prebivalište u zoni naplate parkiranja ako:

-ima prijavljeno prebivalište na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem MUP-a RH o adresi stanovanja

-ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom i osobnom iskaznicom ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu, što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom, ili ga koristi kao zaposlenik temeljem odluke tvrtke koja je vlasnik vozila

2. fizička osoba (obrtnik) koja je registrirana za obavljanje poslovne djelatnosti u zoni naplate parkiranja i pravna osoba koja posluje u zoni naplate parkiranja ako:

-koristi poslovni prostor na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje ugovorom o zakupu, odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora i izvodom iz obrtnog, odnosno sudskog registra

-ima vozilo registrirano na ime pravne osobe čije je sjedište registrirano na području zone naplate parkiranja, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom (za pravne osobe)

-ima vozilo registrirano na svoje ime što dokzuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu, što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom

3. fizička osoba koja je zaposlena u zoni naplate parkiranja mora dostaviti:

-potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Zavoda ili elektronički zapis ili potvrdu poslodavca da je zaposlena kod obrtnika ili u pravnoj osobi sa sjedištem u zoni naplate parkiranja ili koja obavlja djelatnost u zoni naplate

-ima vozilo registrirano na svoje ime ili na ime osobe s kojom živi u zajedničkom kućanstvu, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom i osobnim iskaznicama (svojom i vlasnika vozila), ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu, što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom, ili ga koristi kao zaposlenik temeljem odluke tvrtke koja je vlasnik vozila

4. fizička ili pravna osoba koja obavlja djelatnost pružanja usluga u turizmu (iznajmljivanje plovila za smještaj) ili ugostiteljsku uslugu u domaćinstvu- iznajmljivanja soba, apartmana, kuća za odmor u domaćinstvu i kampova u domaćinstvu te pruža usluge u turizmu za potrebe korisnika njihovih usluga mora dostaviti:

-važeće rješenje o obavljanju i kategorizaciji djelatnosti / usluge sa sjedištem u zoni naplate

-prijavu turista, odnosno vlasnika vozila Turističkoj zajednici Grada Novog Vinodolskog i potvrdu o uplati boravišne pristojbe

-dokaz o vlasništvu vozila i registarsku oznaku vozila prijavljenog turista

5. fizička osoba - vlasnik objekta obiteljske kuće za odmor u zoni naplate ako:

-posjeduje nekretninu u zoni naplate što dokazuje izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu predmetnog objekta

-ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom i osobnom iskaznicom ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu, što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom

-ima potvrdu Turističke zajednice Grada Novog Vinodolskog o plaćenoj boravišnoj pristojbi te potvrdu Porezne uprave o plaćenom porezu na kuće za odmor

Odredbe prethodnog stavka primjenjuju se u vremenskom periodu od 1.5. do 30.9. kalendarske godine.

U periodu od 1.10. do 30.4. kalendarske godine pravo na povlaštenu kartu ima svaka fizička ili pravna osoba pod uvjetom iz članka 28. stavak 1.

Članak 29.

Povlaštenu parkirnu kartu korisnik može koristiti isključivo za vozilo za koje je izdana.

Korisnik povlaštene parkirne karte može i za vrijeme njenog korištenja izvršiti promjenu vozila za koju je izdana ukoliko to dokaže potrebnom dokumentacijom.

Povlaštena parkirna karta ne osigurava rezervaciju mjesta, već vozilo s povlaštenom parkirnom kartom može biti vremenski neograničeno parkirano na parkiralištima koja pripadaju zoni (lokaciji) za koju je kupljena karta.

Iznimno, zatvorena javna parkirališta mogu koristiti isključivo korisnici povlaštenih parkirnih karata koji imaju PREPAID kartice, a koje izdaje Ivanj.

V. POSEBNI REŽIMI UREĐENJA PROMETA I NAPLATE PARKIRANJA TE OSLOBOĐENJE OD NAPLATE

Članak 30.

Vlasnicima nekretnina koji imaju kolni prilaz automobilom u svoje dvorište preko parkirališta Lukavice i Obala Petra Krešimira IV omogućuje se nenaplatni prolaz uz predočenje propusnice izdane od Ivanja.

Korisnici ove besplatne propusnice imaju pravo na jednu propusnicu po vozilu, a kojega su oni vlasnici ili korisnici te nemaju pravo parkiranja na prostoru javnog parkirališta na kojemu parkiranje organizira Ivanj.

Također, vlasnicima nekretnina koji imaju kolni prilaz automobilima u svoje dvorište preko parkirališta Lukavice i Obala Petra Krešimira IV, a bave se izdavanjem soba ili apartmana omogućit će se izdavanje jedne besplatne propusnice po apartmanu ili sobi.

Svaka zloupotreba ili davanje propusnice drugom korisniku sankcionirat će se oduzimanjem besplatne propusnice.

Ivanj će izdati propusnicu osobama iz stavka 1. ovoga članka na osnovu pismenog zahtjeva i uz predočenje osobne iskaznice, odnosno potvrde Turističke zajednice o obavljanju turističke djelatnosti.

Članak 31.

Naknada za parkiranje za vozila osoba s invaliditetom definiranih Pravilnikom o znaku pristupačnosti, na mjestima označenim za invalide ne plaća se.

Parkirna mjesta označena za parkiranje vozila osoba s invaliditetom iz st. 1. ovog članka mogu se koristiti ako je znak pristupačnosti propisno istaknut na vozilu i ako se u vozilu nalazi ili njime upravlja invalidna osoba.

Broj pristupačnih parkirališnih mjesta na javnom parkiralištu definiran je Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Članak 32.

Vozila interventnih službi (policija, hitna pomoć, vatrogasci) pri obavljanju redovne djelatnosti mogu koristiti parkirna mjesta bez plaćanja naknade.

Liječnici i medicinske sestre primarne zdravstvene zaštite Grada Novi Vinodolski te mrtvozornik i svećenik kada obavljaju kućne posjete na područjima na kojima se obavlja naplata parkiranja, mogu koristiti parkirna mjesta bez plaćanja nakande, službenim ili osobnim vozilom, s time da u vozilu mora biti na vidljivom mjestu istaknuto odobrenje s naznakom »liječnik/medicinska sestra/mrtvozornik u kućnoj posjeti«. Odobrenje izdaje Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski.

Redakcijama medijskih kuća koje redovito izvješćuju o događajima sa područja Grada Novi Vinodolski može se izdati jedna povlaštena karta bez naknade koja nije vezana uz registarsku oznaku vozila, već mora biti vidljivo istaknuta s unutrašnje strane vjetrobranskog stakla. Odobrenje izdaje direktor Ivanja.

Osobama iz ovog članka pravo prestaje 31. prosinca svake godine te su dužni dostaviti dokaze o zaposlenju i obavljanju poslova, odnosno isprave kojima dokazuju pravo na povlaštenu kartu s početkom svake kalendarske godine.

VII. OBVEZE ORGANIZATORA NAPLATE

Članak 33.

Sredstva prikupljena naplatom od parkiranja prihod su Ivanja i koriste se za pokriće troškova poslovanja društva, održavanje postojećih i uređenje novih parkirališnih mjesta te za razvoj djelatnosti parkiranja.

Ivanj se obavezuje dostaviti financijsko izvješće prema ovoj Odluci, zaključno s 31. siječnjem kalendarske godine za prethodnu godinu sa prijedlogom načina korištenja ostvarene dobiti.

Za sva ulaganja na parkiralištima pod naplatom koja Ivanj bude realizirao iz ostvarene dobiti sačinit će se poseban ugovor.

U slučaju da se sva dobit iz stavka 2. ovoga članka ne utroši na aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka, Ivanj ju je dužan uplatiti na žiro-račun Grada Novi Vinodolski.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski (»Službene novine PGŽ« br. 25/11, 23/13, 21/14 i 29/14).

Članak 35.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko -goranske županije.

Klasa: 363-02/15-01/15

Ur.broj: 2107/02-01-15-2

Novi Vinodolski, 14. svibnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=936&mjesto=51250&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr