SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2015.
GRAD CRES

28.

Na temelju članka 3. st. 13., članka 11. st. 2. i članka 15. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/ 03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/ 11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 14. svibnja 2015. donijelo je sljedeću

ODLUKU
O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se komunalne djelatnosti od interesa za Grad Cres, način obavljanja komunalnih djelatnosti, te uvjeti i mjerila za provedbu postupaka povjeravanja komunalnih djelatnosti putem javnog natječaja odnosno putem koncesije.

Članak 2.

Komunalne djelatnosti od interesa za Grad Cres su:

1.javna vodooskrba i javna odvodnja,

2.odvodnja oborinskih voda,

3.usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i postupak odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog komunalnog otpada,

4.održavanje čistoće javno-prometnih površina,

5.održavanje javnih površina,

6.održavanje groblja

7.održavanje plaža,

8.održavanje nogometnog igrališta,

9.tržnice na malo,

10.održavanje, organizacija i naplata parkirališta,

11.blokiranje, deblokiranje i premještanje nepropisno parkiranih vozila, te čuvanje premještenih vozila.

12.održavanje nerazvrstanih cesta,

13.održavanje javne rasvjete i proširenje mreže javne rasvjete,

14.obavljanje dimnjačarskih poslova,

NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH
DJELATNOSTI

1.Komunalne djelatnosti koje obavljaju društva u suvlasništvu Grada Cresa

Članak 3.

Djelatnost javne vodooskrbe i javne odvodnje obavlja isporučitelj vodne usluge društvo Vodooskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. na temelju odredbi Zakona o vodama i drugih propisa, Društvenog ugovora i odluka Grada Cresa.

Gradnja i održavanja građevina za javnu vodooskrbu i javnu odvodnju provodi se prema planu gradnje komunalnih vodnih građevina koji donosi skupština društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. a sukladno odredbama Zakona o vodama.

Članak 4.

Društvu Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. povjerava se obavljanje djelatnosti odvodnje oborinskih voda.

Djelatnost odvodnje oborinskih voda obavlja se u skladu s Godišnjim planom pružanja usluga društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj.

Članak 5.

Društvu Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. povjerava se obavljanje sljedećih djelatnosti:

1.održavanje čistoće javno prometnih površina,

2.održavanje javnih površina,

3.održavanje groblja,

4.održavanje plaža,

5.održavanje nogometnog igrališta

6.tržnice na malo

7.održavanje, organizacija i naplata parkirališta,

8.blokiranje, deblokiranje i premještanje nepropisno parkiranih vozila te čuvanje premještenih vozila.

Djelatnosti održavanja čistoće javno prometnih površina, održavanje javnih površina, održavanje groblja, održavanje plaža i održavanje nogometnog igrališta obavljaju se u skladu sa Godišnjim planom i programom pružanja komunalnih usluga društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. za Grad Cres.

Djelatnost tržnice na malo, organizacija i naplata parkirališta te blokiranje, deblokiranje i premještanje nepropisno parkiranih vozila te čuvanje premještenih vozila obavljat će se u skladu s ugovorom kojim će se regulirati međusobna prava i obveze između Grada Cresa i društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. i odluka Grada Cresa.

Članak 6.

Komunalnu djelatnost usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i postupak odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog komunalnog otpada obavlja društvo Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom i drugih propisa kao i odluka Grada Cresa.

2.Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

Članak 7.

Obavljanje komunalnih djelatnosti: održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje javne rasvjete te proširenje mreže javne rasvjete, povjeravaju se fizičkoj ili pravnoj osobi, nakon provedenog javnog natječaja, temeljem pisanog ugovora, na razdoblje od 4 godine.

Komunalna djelatnost održavanje nerazvrstanih cesta obavlja se u skladu s odredbama Zakona o cestama i odlukom Grada Cresa.

Članak 8.

Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova iz članka 7. ove Odluke fizičkoj ili pravnoj osobi, provest će se sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova mora sadržavati:

-naziv djelatnosti za koju se objavljuje javni natječaj,

-vrstu i opseg poslova,

-razdoblje obavljanja djelatnosti,

-upit o iznosu cijene,

-način i rokove plaćanja,

-isprave i dokaze koje mora sadržavati ponuda,

-uvjete odabira najpovoljnije ponude,

-način, mjesto i rok za podnošenje ponuda.

Na natječaju mogu sudjelovati sve pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske, odnosno fizičke osobe hrvatski državljani, s prebivalištem na području Republike Hrvatske pod slijedećim uvjetima:

-da su registrirani za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta odnosno poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete,

-da raspolažu dovoljnim brojem zaposlenika odgovarajućih zvanja,

-da imaju u vlasništvu i na raspolaganju mehanizaciju i opremu potrebnu za obavljanje komunalnih poslova,

-da su u posljednjih godinu dana prije javljanja na natječaj obavljale iste ili slične komunalne poslove, te da su ih uspješno obavljale,

-da su u posljednje tri godine uredno izvršile sve svoje ugovorne obveze prema naručiteljima,

-da su solventni i da nisu prezaduženi,

-da su uredno izvršili svoje obveze plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

-da im članovi uprave ili druge odgovorne osobe nisu pravomoćno osuđene za kaznena dijela protiv gospodarstva u posljednih 5 godina.

Članak 9.

Prednost prilikom odabira najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 7. ove Odluke, imati će ponuditelji koji ponude najnižu cijenu za obavljanje komunalnih poslova.

U slučaju da više ponuditelja ponudi istu cijenu sljedeći kriteriji za odabir su:

-najbolje reference za ranije obavljene iste ili slične poslove,

-najduži jamstveni rok,

-najkraći rok izvršenja komunalnih poslova.

Članak 10.

Nadležno tijelo provest će postupak javnog natječaja sukladno odredbama članka 8. ove Odluke, te na temelju provedenog javnog natječaja predložiti Gradskom vijeću fizičku ili pravnu osobu kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova iz članka 7. ove Odluke.

3.Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji

Članak 11.

Komunalna djelatnost obavljanje dimnjačarskih poslova obavlja se temeljem ugovora o koncesiji.

Članak 12.

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova daje se na 4 godine a uvjeti i mjerila utvrđeni su Odlukom o koncesijskom obavljanju komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova u Gradu Cresu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ugovori o povjeravanju poslova i dodjeli koncesije koji su sklopljeni prije donošenja ove odluke, ostaju na snazi do isteka ugovora.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 6/09 i 28/10 ).

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/15-1/2

Ur.broj: 2213/02-01-15

Cres, 14. svibnja 2015.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr