SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 14. Srijeda, 29. travnja 2015.
OPĆINA PUNAT

19.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/ 11, 144/12, 94/13 - Zakon o održivom gospodarenju otpadom, 153/13 - Zakon o gradnji, 147/15 i 36/15 - Zakon o pogrebničkoj djelatnosti) i 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/ 09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat, na 16. sjednici održanoj 28. travnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o koncesiji na području Općine Punat

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se pripremne radnje, postupak davanja koncesije, kriterij za odabir i odluka o davanju koncesije, sklapanje ugovora o koncesiji i prestanak koncesije.

II.KOMUNALNE DJELATNOSTI

Članak 2.

Člankom 7. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Punat utvrđene su komunalne djelatnosti koje pravne i fizičke osobe obavljaju na temelju ugovora o koncesiji, a to su:

1.prijevoz pokojnika,

2.obavljanje dimnjačarskih poslova

3.uklanjanje i čuvanje nepropisno parkiranih vozila upotrebom specijalnog vozila »pauk« te održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu koji se odnosi na uklanjanje oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s nerazvrstane ceste.

III. PRIPREMNE RADNJE I POSTUPAK DAVANJA KONCESIJE

Članak 3.

Postupak provođenja pripremnih radnji i postupak davanja koncesije iz članka 1. ove Odluke provodi se sukladno odredbama Zakona o koncesijama, Zakona o komunalnom gospodarstvu te propisima kojima se uređuje javna nabava.

Članak 4.

Početku postupka davanja koncesije prethode pripremne radnje.

Pripremne radnje i postupak davanja koncesije provodi stručno povjerenstvo za koncesiju.

Članak 5.

Općinski načelnik imenuje stručno povjerenstvo za koncesiju koje se sastoji od najmanje 3 člana.

Općina Punat je kao davatelj koncesije obvezna obavijestiti ministarstvo nadležno za financije o namjeri osnivanja stručnog povjerenstva iz stavka 1. ovog članka.

Ministarstvo nadležno za financije može imenovati svojeg predstavnika u stručno povjerenstvo u roku od deset dana od dana zaprimanja obavijesti iz prethodnog stavka.

Članak 6.

Zadaci stručnog povjerenstva za koncesiju su:

-suradnja s davateljem koncesije pri izradi studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno analize davanja koncesije, pri pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije određenih posebnim zakonom i izradi dokumentacije za nadmetanje te pri definiranju uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja,

-analiza koncesije radi utvrđivanja sadrži li koncesija obilježja javno privatnog partnerstva,

-pregled i ocjena pristiglih ponuda sukladno s pravilima postupka davanja koncesije,

-utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije te obrazloženje tih prijedloga,

-obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o namjeri davanja koncesije čija djelatnost će se obavljati na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske ili koncesije koja se odnosi na opće ili drugo dobro od interesa za Republiku Hrvatsku prije početka postupka davanja koncesije,

-obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.

Članak 7.

Prije početka postupka davanja koncesije stručno povjerenstvo za koncesiju izrađuje dokumentaciju za nadmetanje koja sadrži sve potrebne podatke koji gospodarskom subjektu omogućavaju izradu ponude:

-opće podatke (naziv i sjedište davatelja koncesije, OIB, broj telefona, broj telefaksa, internetska adresa, adresa elektroničke pošte, osoba ili služba zadužena za kontakt,popis gospodarskih subjekata s kojima je davatelj koncesije u sukobu interesa prema odredbama propisa kojim se uređuje javna nabava, procijenjena vrijednost koncesije, vrsta koncesije),

-podatke o predmetu koncesije (opis predmeta koncesije,tehničke specifikacije, pružanja usluga, uvjete podugovaranja, rok pružanja usluga, ako je moguće, rok završetka pružanja usluga, odnosno predviđeno trajanje ugovora o koncesiji),

-razloge za isključenje ponude, uvjete pravne i poslovne, financijske, tehničke i stručne sposobnosti te dokaze i podatke kojima gospodarski subjekt dokazuje ispunjenje tih uvjeta,

-uvjete za sudjelovanje gospodarskih subjekata u postupku davanja koncesije koji su propisani posebnim zakonom ili propisom kojim se uređuje javna nabava (uvjeti i dokazi sposobnosti), ako je primjenjivo,

-podatke o ponudi (sadržaj i način izrade, način dostave, način određivanja cijene, odnosno naknade za koncesiju, valuta ponude, ako se cijena ne izražava u kunama, kriterij za odabir ponude, jezik i pismo ako se ponuda ne izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, rok valjanosti ponude),

-ostale podatke, sukladno članku 17. stavku 2. točki 6. Zakona o koncesijama,

-vrstu, sredstvo, uvjete i rok za dostavu jamstva i/ili instrumenata osiguranja, ako su tražena, a koji su prilagođeni opsegu i vrijednosti ugovora o koncesiji i predmeta koncesije te čija je naplata izvjesna,

-nacrt ugovora o koncesiji,

-navod mogućih izmjena i opcija ugovora o koncesiji.

Članak 8.

Postupak davanja koncesije započinje danom slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN).

Nakon objave obavijesti u EOJN, neizmijenjenog sadržaja može biti objavljena i u ostalim sredstvima javnog priopćavanja te na internetskoj stranici Općine Punat, s navedenim datumom objave u EOJN.

Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje Općinski načelnik.

Članak 9.

Obavijest o namjeri davanja koncesije mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

1.naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa i adresu elektroničke pošte davatelja koncesije,

2.a) vrstu i predmet koncesije,

b) prirodu i opseg djelatnosti koncesije,

c)mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije,

d) rok trajanja koncesije,

e) procijenjenu vrijednost koncesije,

3.a) rok za dostavu ponuda,

b) adresu na koju se moraju poslati ponude,

c)jezik/jezike i pismo/pisma na kojima ponude moraju biti napisane,

d) mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda,

4.razloge isključenja ponuditelja,

5.uvjete pravne i poslovne, financijske, tehničke i stručne sposobnosti, u skladu s odredbama posebnog zakona te dokaze i podatke kojima gospodarski subjekt dokazuje ispunjenje tih uvjeta,

6.vrstu i vrijednost jamstva za ozbiljnost ponude koje su ponuditelji dužni dostaviti,

7.kriterij za odabir ponude,

8.naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podatke o rokovima za podnošenje žalbe.

Obavijest o namjeri davanja koncesije može sadržavati i druge podatke u skladu s posebnim zakonom.

Članak 10.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s naznakom postupka davanja koncesije na koji se odnosi, s naznakom »ne otvaraj« i adresom ponuditelja.

Rok za dostavu ponude iznosi najmanje 30 dana od dana slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije u EOJN.

Članak 11.

U postupku davanja koncesija provodi se javno otvaranje ponuda.

Javno otvaranje ponuda započinje na mjestu i u vrijeme naznačeno u obavijesti o namjeri davanja koncesije i dokumentaciji za nadmetanje.

Ponude otvara stručno povjerenstvo za koncesiju.

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja.

O javnom otvaranju ponuda sastavlja se zapisnik koji potpisuju svi nazočni članovi stručnog povjerenstva za koncesiju te nazočni ovlašteni predstavnici ponuditelja i zapisničar.

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda se bez odgode uručuje svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja nazočnima na javnom otvaranju ponuda, a ostalima na pisani zahtjev.

Članak 12.

Nakon javnog otvaranja ponuda stručno povjerenstvo za koncesiju pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i kriterija iz dokumentacije za nadmetanje.

O pregledu i ocjeni ponuda sastavlja se zapisnik.

Ponuditelji imaju pravo uvida u zapisnik te dobiti presliku istog bez naknade.

Na osnovi pregleda i ocjena zaprimljenih ponuda stručno povjerenstvo za koncesiju će utvrditi prijedlog odluke o davanju koncesije ili prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije, koji će uputiti Općinskom vijeću Općine Punat.

Članak 13.

Općinsko vijeće Općine Punat donosi odluku o davanju koncesije.

Odluka o davanju koncesije, s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavlja se svakom ponuditelju bez odgode preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi način kojim će se dostava moći dokazati.

Odluka o davanju koncesije objavljuje se u EOJN.

Rok za donošenje odluke o davanju koncesije mora biti primjeren, a počinje teći danom isteka roka za dostavu ponude. Ako u dokumentaciji za nadmetanje nije navedeno drugačije, rok za donošenje odluke o davanju koncesije iznosi 60 dana.

Članak 14.

Odluka o davanju koncesije sadrži:

-naziv davatelja koncesije,

-broj odluke i datum donošenja odluke,

-naziv odabranog najpovoljnijeg ponuditelja,

-osnovna prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara,

-vrstu i predmet koncesije,

-prirodu i opseg te mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije,

-rok na koji se daje koncesija,

-posebne uvjete kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati ponuditelj,

-iznos naknade za koncesiju ili osnovu za utvrđivanje iznosa naknade za koncesiju koju će koncesionar plaćati,

-rok u kojem je odabrani najpovoljniji ponuditelj obvezan sklopiti ugovor o koncesiji s davateljem koncesije,

-obrazloženje razloga za odabir najpovoljnijeg ponuditelja,

-uputu o pravnom lijeku,

-potpis odgovorne osobe i pečat davatelja koncesije.

Članak 15.

Davatelj koncesije poništit će postupak davanja koncesije nakon isteka roka za dostavu ponude u sljedećim slučajevima:

-ako postanu poznate okolnosti koje bi, da su bile poznate prije pokretanja postupka davanja koncesije, dovele do neobjavljivanja obavijesti ili do sadržajno bitno drugačije dokumentacije za nadmetanje i/ili obavijesti, ili

-ako nema pristiglih ponuda do isteka roka za dostavu ponuda, ili

-ako nakon odbijanja ponuda u postupku davanja koncesije ne preostane nijedna valjana ponuda, ili

-u ostalim slučajevima određenim posebnim zakonima.

Davatelj koncesije može poništiti postupak davanja koncesije ako je do isteka roka za dostavu ponude pristigla samo jedna ponuda, odnosno ako nakon isključenja ponuda u postupku davanja koncesije preostane samo jedna prihvatljiva ponuda.

Članak 16.

Odluka o poništenju postupka davanja koncesije objavljuje se u EOJN.

Odluka o poništenju postupka davanja koncesije, s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavlja se svakom ponuditelju bez odgode preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi način kojim će se dostava moći dokazati.

Novi postupak davanja koncesije može se pokrenuti nakon što odluka o poništenju postupka davanja koncesije postane izvršna.

Članak 17.

Pravna zaštita u postupku davanja koncesije provodi se sukladno propisima kojima se uređuje javna nabava.

IV.KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Članak 18.

Kriterij na kojem se temelji odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena naknada za koncesiju.

V.UGOVOR O KONCESIJI

Članak 19.

Na temelju odluke iz članka 13. ove Odluke, sklapa se ugovor o koncesiji.

Ugovor o koncesiji s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem sklapa načelnik Općine Punat u pisanom obliku.

Sklapanjem ugovora o koncesiji koncesionar stječe prava i preuzima obveze koja za njega proizlaze iz ugovora o koncesiji.

Članak 20.

Ugovor o koncesiji ne smije se sklopiti prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave odluke o davanju koncesije svakom ponuditelju.

Ako je pokrenut postupak pravne zaštite, ugovor o koncesiji smije se sklopiti kada odluka o davanju koncesije postane izvršna.

Članak 21.

Ugovor o koncesiji mora biti sastavljen u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, podacima iz obavijesti o namjeri davanja koncesije, odabranom ponudom te odlukom o davanju koncesije.

Općina Punat dužna je prije potpisivanja ugovora o koncesiji prikupiti od odabranog najpovoljnijeg ponuditelja potrebna jamstva i/ili instrumente osiguranja naplate naknade koncesije te naknade štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji (zadužnice, bankarske garancije, osobna jamstva, mjenice, polog i ostalo) u iznosu određenom u skladu s procijenjenom vrijednosti koncesije.

Članak 22.

Općina Punat dužna je ugovor o koncesiji dostaviti ministarstvu nadležnom za financije u roku od 10 dana od dana njegova sklapanja.

VI.PRESTANAK KONCESIJE

Članak 23.

Koncesija prestaje:

-ispunjenjem zakonskih uvjeta,

-raskidom ugovora o koncesiji zbog javnog interesa,

-sporazumnim raskidom ugovora o koncesiji,

-jednostranim raskidom ugovora o koncesiji,

-pravomoćnošću sudske odluke kojom se ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se poništava,

-u slučajevima određenima ugovorom o koncesiji,

-u slučajevima određenima posebnim zakonom.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/2

URBROJ: 2142-02-01-15-14

Punat, 28. travnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr