SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 10. Utorak, 31. ožujka 2015.
OPĆINA MATULJI

15.

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj: 143/12) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 25/09, 30/09, 8/13, 17/14, 29/14 i 4/15) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 26. ožujka 2015. godine donijelo je

PLAN DAVANJA KONCESIJE
na području Općine Matulji za 2015. godinu

Članak 1.

Donosi se Plan davanja koncesije na području Općine Matulji za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Općina Matulji planira u 2015. godini slijedeću koncesiju:

KONCESIJA ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI

- planirani broj koncesija - jedna koncesija

- rok na koji se daje koncesija - 1 godina

- pravni osnov za davanje koncesije

- Zakon o komunalnom gospodarstvu

(»Narodne novine« broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04 , 38/09, 79/09, 153/09 , 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14).

Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i Odluka o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 5/11, 8/13 i 29/14)

- procijenjena godišnja naknada za koncesiju 5.000,00 kuna, a ostvarena naknada je 7.913,00 kuna

Članak 3.

Plan iz članka 1. ove Odluke dostavit će se ministarstvu nadležnom za financije.

Članak 4.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 363-02/13-01/56

UR.BROJ: 2156-04-01/15-23

Matulji, 26. ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=930&mjesto=51211&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr