SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 4. Petak, 11. ožujka 2005.
GRAD NOVI VINODOLSKI
10

6.

Na temelju članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04) i članka 47. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03) Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski na 59. sjednici održanoj dana 8. prosinca 2004. godine donijelo je

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom za 2005. godinu

I.

Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) određuje se redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom i popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Grad) sa mikrolokacijama za obavljanje djelatnosti.

II.

Grad redovno upravlja pomorskim dobrom na svojem području.

Pod redovnim upravljanjem smatra se:

- briga o zaštiti pomorskog dobra,

- održavanje pomorskog dobra,

- posebna upotreba pomorskog dobra na temelju koncesijskog odobrenja.

Briga o zaštiti pomorskog dobra i održavanje pomorskog dobra provodi se sanacijom nastalih manjih oštećenja na pomorskom dobru (saniranje manjih pukotina na plažama na prostorima namijenjenim sunčanju, popravljanje ograda i ljestvi za ulaz u more i sl.), dohranjivanjem plaža sa dovozom pijeska i drugog materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na prostorima namijenjenim sunčanju odnosno na plažama, postavljanjem tuševa, ograda i ljestvi za ulaz u more na plažama i sl.

Na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljena koncesija ili koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali o zaštiti i održavanju pomorskog dobra brine se ovlaštenik koncesije odnosno korisnik koncesijskog odobrenja.

III.

Za zaštitu i održavanje pomorskog dobra određeno u točki II. stavak 3. ovog Plana koristit će se sredstva ostvarena od izdanih koncesijskih odobrenja i to za zaštitu i održavanje plaža u Novom Vinodolskom (Pod Baran, Obala Petra Krešimira IV, Šetalište kneza Domagoja, plaža Zagori), plaže Brajda u Povilama, plaže u Klenovici (ispred kampa Zidinice) i šetnice u Klenovici, plaže u Smokvici.

IV.

Na pomorskom dobru na području Grada utvrđuju se sljedeće djelatnosti sa mikrolokacijama za izdavanje koncesijskih odobrenja:

NOVI VINODOLSKI

Naziv lokacije

Br. lok.

K. č.
k.o.

Djelatnost

Opis

Objekt/
sredstva

Broj/ povr.

POD BARAN
nasuprot izvlačilišta

1

16 530 Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

pokretna ugostiteljska radnja

kamp kućica + terasa

do max
12,0+ 12,0 m2

POD BARAN
pored tuša

2

16 530 Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

ambulantna prodaja
sladoleda

škrinja ili aparat

2,0 m2

POD BARAN
središnji dio-lijevo

3

16 530 Novi

Komercijalni sadržaji

iznajmljivanje suncobrana
i ležaljki

suncobran i ležaljka

 

POD BARAN
središnji dio-desno

4

16 530 Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

ugostiteljski objekt tipa »gljiva« + terasa

montaž.
objekt
+ terasa

12,0 + 12,0m2

POD BARAN
istočni dio

5

16 530 Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

pop-corn, šećerna vuna ili kukuruz

štand ili
aparat

2,0-4,0 m2

POD BARAN
istočni dio

6

16 530 Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

prodaja pekarskih proizvoda

štand

4,0 m2

POD BARAN
prilaz uz spremišta

7

16 530 Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

pečenje i prodaja hrane

tipizirani štand

do 12,0 m2

POD BARAN
dio nasuprot »Srca«

8

16 530 Novi

Komercijalni sadržaji

Zabavni sadržaji

naprava, konstr. i sl.

1 kom.

ŠET. KNEZA
DOMAGOJA
proširenje ispred
Lišnja

9

3745/3 Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

pop-corn, šećerna vuna
ili kukuruz

štand ili
aparat

2,0-4,0 m2

ŠET. KNEZA
DOMAGOJA
ispred zida rest. Vrtić

10

3745/3 Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

prodaja plažnih rekvizita
ili sl.

štand

4,0 m2

ŠET. KNEZA
DOMAGOJA
ispred zida rest. Vrtić

11

3745/3
Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

prodaja pletene, plast. i dr. galanterije

štand

4,0 m2

ŠET. KNEZA
DOMAGOJA
nasuprot Kavane

12

3771/2
Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

pop-corn, šećerna vuna
ili kukuruz

štand ili
aparat

2,0-4,0 m2

ŠET. KNEZA
DOMAGOJA
nasuprot Kavane

13

3771/2

Ugostiteljstvo i trgovina

prodaja pekarskih proizvoda

štand

4,0 m2

ŠET. KNEZA
DOMAGOJA
nasuprot Kavane

14

3771/2
Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

prodaja voća i povrća

štand

4,0 m2

ŠET. KNEZA
DOMAGOJA
proširenje uz Kavanu

15

3879/35 Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

bicikl za prodaju novina, sladoleda...

pokretna
naprava

1 kom.

ŠET. KNEZA
DOMAGOJA
nasuprot Male rivice

16

3879/35 Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

ambulantna prodaja pića

škrinja

2,0 m2

ŠET. KNEZA
DOMAGOJA
nasuprot Male rivice

17

3879/35 Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

ambulantna prodaja sladoleda

škrinja ili aparat

2,0 m2

ŠET. K.
DOMAGOJA,
plaža uz Rivicu

18

3879/35 Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

ambulantna prodaja pića

škrinja

2,0 m2

ŠET. K.
DOMAGOJA,
plaža uz Rivicu

19

3879/35 Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

ambulantna prodaja sladoleda

škrinja ili aparat

2,0 m2

ŠET. KNEZA
DOMAGOJA,
od plaže do rivice

20

3879/35 Novi

Komercijalni sadržaji

iznajmljivanje suncobrana i ležaljki

suncobrani, ležaljke

 

ŠET. KNEZA
DOMAGOJA,
od rivice do tenis
terena

21

3879/35 Novi

Komercijalni sadržaji

iznajmljivanje suncobrana i ležaljki

suncobrani, ležaljke

 

ŠET. K.
DOMAGOJA,
plaža uz Rivicu

22

3879/35 Novi

Iznajmljivanje sredstava

daske za jedrenje, pedaline ili sl.

daske,
pedaline i sl.

 

ŠET. K.
DOMAGOJA,
plaža uz Rivicu

23

3879/35 Novi

Iznajmljivanje sredstava

sredstvo za vuču s opremom

gliser (padobran gume, skije i sl.)

1 kom.

ŠET. KNEZA
DOMAGOJA,
od tenis terena
do plaže Pod Lopar

24

3879/35 Novi

Komercijalni sadržaji

iznajmljivanje suncobrana
i ležaljki

suncobrani, ležaljke

 

ŠET. KNEZA
DOMAGOJA,
pored Kioska bližeg Loparu

25

3879/35 Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

ambulantna prodaja
sladoleda

škrinja ili aparat

2,0 m2

ŠET. KNEZA
DOMAGOJA

26

3879/35 Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

terasa ugostiteljskog kioska

terasa

 

ŠET. KNEZA
DOMAGOJA

27

3879/35 Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

terasa ugostiteljskog kioska

terasa

 

PLAŽA POD
LOPAR

28

3879/25
Novi

Komercijalni sadržaji

iznajmljivanje suncobrana
i ležaljki

suncobrani, ležaljke

 

PLAŽA POD
LOPAR

29

3879/25
Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

pečenje i prodaja hrane

tipizirani štand

4,0 m2

PLAŽA POD
LOPAR

30

3879/25
Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

pop-corn, šećerna vuna
ili kukuruz

štand ili
aparat

2,0-4,0 m2

PLAŽA POD
LOPAR

31

3879/25
Novi

Iznajmljivanje sredstava

daske za jedrenje, pedaline ili sl.

daske,
pedaline i sl.

 

PLAŽA POD
LOPAR

32

3879/25
Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

ambulantna prodaja sladoleda

škrinja ili aparat

2,0 m2

PLAŽA POD
LOPAR

33

3879/25
Novi

Komercijalni sadržaji

zabavni sadržaji

naprava, konstr. i sl.

1 kom.

BRIBIR. OBALA nasuprot Sv. Mikule

34

5847/1
Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

pop-corn, kukuruz, voće,
pekar. pr. i sl.

štand ili
aparat

2,0-4,0 m2

BRIBIR. OBALA nasuprot Sv. Mikule

35

5847/1
Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

pop-corn, kukuruz, voće,
pekar. pr. i sl.

štand ili
aparat

2,0-4,0 m2

BRIBIR. OBALA nasuprot Sv. Mikule

36

5847/1 Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

pop-corn, kukuruz, voće,
pekar. pr. i sl.

štand ili
aparat

2,0-4,0 m2

BRIBIR. OBALA

37

5847/1
Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

ugostiteljski kiosk i terasa

kiosk + terasa

12,0 m2
+ terasa

BRIBIR. OBALA

38

5847/1

Ugostiteljstvo i trgovina

ugostiteljski kiosk i terasa

kiosk + terasa

12,0 m2
+ terasa

BRIBIR.OBALA proširenje iza javnog WC-a

39

5847/1
Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

pop-corn, kukuruz, voće, pekar. pr. i sl.

štand ili
aparat

2,0-4,0 m2

BRIBIR. OBALA proširenje iza javnog WC-a

40

5847/1
Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

pop-corn, kukuruz, voće, pekar. pr. i sl.

štand ili
aparat

2,0-4,0 m2

BRIBIR. OBALA plaža ispred
hotela Adria

41

5847/1
Novi

Komercijalni sadržaji

iznajmljivanje suncobrana i ležaljki

 

 

BRIBIR. OBALA plaža ispred
hotela Adria

42

5847/1
Novi

Iznajmljivanje sredstava

daske za jedrenje, pedaline ili sl.

daske,
pedaline i sl.

 

BRIBIR. OBALA
ispred hotela Adria

43

5847/1
Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

ugostiteljska terasa

terasa

80 m2

PLAŽA ZAGORI (popločeni dio)

44

5847/797 Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

prodaja pekarskih proizvoda

štand

4,0 m2

PLAŽA ZAGORI (popločeni dio)

45

5847/797 Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

pop-corn, šećerna vuna
ili kukuruz

štand ili
aparat

2,0-4,0 m2

PLAŽA ZAGORI (popločeni dio)

46

5847/797 Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

ambulantna prodaja pića

škrinja

2,0 m2

PLAŽA ZAGORI (popločeni dio)

47

5847/797 Novi

Iznajmljivanje sredstava

sredstvo za vuču s opremom

gliser (padobran gume, skije i sl.)

1 kom.

PLAŽA ZAGORI (popločeni dio)

48

5847/797 Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

ambulantna prodaja
sladoleda

škrinja ili aparat

2,0 m2

PLAŽA ZAGORI (popločeni dio)

49

5847/797 Novi

Iznajmljivanje sredstava

daske za jedrenje,
pedaline ili sl.

daske,
pedaline i sl.

 

PLAŽA ZAGORI (popločeni dio)

50

5847/798 Novi

Komercijalni sadržaji

iznajmljivanje suncobrana i ležaljki

suncobrani, ležaljke

 

PLAŽA ZAGORI (šljunčani dio)

51

5847/797 Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

ambulantna prodaja pića

škrinja

2,0 m2

PLAŽA ZAGORI (šljunčani dio)

52

5847/799 Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

ambulantna prodaja
sladoleda

škrinja ili aparat

2,0 m2

PLAŽA ZAGORI (šljunčani dio)

53

5847/799 Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

prodaja pekarskih proizvoda

štand

4,0 m2

PLAŽA ZAGORI (šljunčani dio)

54

5847/799 Novi

Ugostiteljstvo i trgovina

pop-corn, šećerna vuna
ili kukuruz

štand ili
aparat

2,0-4,0 m2

PLAŽA ZAGORI (šljunčani dio)

55

5847/798 Novi

Komercijalni sadržaji

zabavni sadržaji

naprava, konstr. i sl.

1 kom.

PLAŽA ZAGORI (šljunčani dio)

56

5847/798 Novi

Iznajmljivanje sredstava

sredstvo za vuču
s opremom

gliser (padobran gume, skije i sl.)

1 kom.

PLAŽA ZAGORI (šljunčani dio)

57

5847/798 Novi

Komercijalni sadržaji

iznajmljivanje suncobrana
i ležaljki

suncobrani, ležaljke

 

POVILE

Naziv lokacije

Br. lok.

k. č.
k. o.

Djelatnost

Opis

Objekt/
sredstva

Broj/povr.

LUČICA
duž zida okućnice

58

3638/1 Ledenice

Ugostiteljstvo i trgovina

prodaja pekarskih proizvoda

štand

4,0 m2

LUČICA
duž zida okućnice

59

3638/1 Ledenice

Ugostiteljstvo i trgovina

prodaja voća i povrća

štand

4,0 m2

LUČICA
duž zida okućnice

60

3638/1 Ledenice

Ugostiteljstvo i trgovina

pop-corn, šećerna vuna
ili kukuruz

štand ili
aparat

2,0-4,0 m2

PLAŽA BRAJDA

61

4227
Ledenice

Ugostiteljstvo i trgovina

pokretna ugostiteljska
radnja ili sl.

naprava,
prikolica

do 12 m2

PLAŽA BRAJDA

62

4227
Ledenice

Komercijalni sadržaji

iznajmljivanje suncobrana
i ležaljki

suncobrani, ležaljke

 

PLAŽA BRAJDA

63

4227
Ledenice

Iznajmljivanje sredstava

daske za jedrenje,
pedaline ili sl.

daske,
pedaline i sl.

 

PLAŽA PUNTICA

64

4225
Ledenice

Iznajmljivanje sredstava

daske za jedrenje,
pedaline ili sl.

daske,
pedaline i sl.

 

PLAŽA PUNTICA

65

4225
Ledenice

Ugostiteljstvo i trgovina

ambulantna prodaja pića

škrinja

2,0 m2

PLAŽA PUNTICA

66

4225
Ledenice

Ugostiteljstvo i trgovina

ambulantna prodaja
sladoleda

škrinja ili aparat

2,0 m2

PLAŽA PUNTICA

67

4225
Ledenice

Komercijalni sadržaji

iznajmljivanje suncobrana
i ležaljki

suncobrani, ležaljke

 

KLENOVICA

Naziv lokacije

Br. lok.

k.č.
k.o.

Djelatnost

Opis

Objekt/
sredstva

Broj/povr.

PLAŽA Klenovica šetnica ispod kioska

68

3499/9 Ledenice

Ugostiteljstvo i trgovina

pop-corn, šećerna vuna
ili kukuruz

štand ili
aparat

2,0-4,0 m2

PLAŽA ispred
kampa Zidinice
- riva

69

3499/133 Ledenice

Iznajmljivanje sredstava

sredstvo za vuču
s opremom

gliser (padobran gume, skije i sl.)

1 kom.

PLAŽA ispred
kampa Zidinice

70

3499/133 Ledenice

Iznajmljivanje sredstava

daske za jedrenje,
pedaline ili sl.

daske,
pedaline i sl.

 

Šetnica ispred kampa Zidinice

71

3499/133 Ledenice

Ugostiteljstvo i trgovina

ambulantna prodaja pića

škrinja

2,0 m2

Šetnica ispred kampa Zidinice

72

3499/133 Ledenice

Ugostiteljstvo i trgovina

ambulantna prodaja sladoleda

škrinja ili aparat

2,0 m2

PLAŽA ispred
kampa Zidinice - riva

73

3499/133 Ledenice

Komercijalni sadržaji

zabavni sadržaji

naprava, konstr. i sl.

1 kom.

PLAŽA ispred
kampa Zidinice - riva

74

3499/133 Ledenice

Ugostiteljstvo i trgovina

ugostiteljski objekt tipa »gljiva« + terasa

montaž.
objekt
+ terasa

12,0+ 12,0 m2

PLAŽA ispred
kampa Zidinice

75

3499/133 Ledenice

Komercijalni sadržaji

iznajmljivanje suncobrana
i ležaljki

suncobrani, ležaljke

 

SMOKVICA

Naziv lokacije

Br. lok.

k.č.
k.o.

Djelatnost

Opis

Objekt/
sredstva

Broj/povr.

PLAŽA
šljunčani plaža

76

814/100 Krmpote

Iznajmljivanje sredstava

daske za jedrenje,
pedaline ili sl.

daske,
pedaline i sl.

 

PLAŽA betonirani dio

77

814/100 Krmpote

Ugostiteljstvo i trgovina

ambulantna prodaja
sladoleda

škrinja ili aparat

2,0 m2

PLAŽA šljunčani i betonirani dio

78

814/100 i 814/99 Krmpote

Komercijalni sadržaji

iznajmljivanje suncobrana
i ležaljki

suncobrani, ležaljke

 

SIBINJ

Naziv lokacije

Br. lok.

k.č.
k.o.

Djelatnost

Opis

Objekt/
sredstva

Broj/povr.

Šljunčana plaža

79

3840
i 3568 Krmpote

Iznajmljivanje sredstava

daske za jedrenje,
pedaline ili sl.

daske,
pedaline i sl.

 

Šljunčana plaža

80

3840
i 3568 Krmpote

Ugostiteljstvo i trgovina

ugostiteljski kiosk

kiosk + terasa

do 12,0 m2
+ terasa

Šljunčana plaža

82

3840
i 3568 Krmpote

Komercijalni sadržaji

iznajmljivanje suncobrana
i ležaljki

suncobrani, ležaljke

 

Na pomorskom dobru na području Grada utvrđuju se sljedeće djelatnosti sa mikrolokacijama za izdavanje koncesijskih odobrenja koje se odnose na kulturne, zabavne i športske manifestacije:

Novi Vinodolski

Naziv lokacije

Br.
lok.

Djelatnost

Opis

Objekt/ sredstva

POD BARAN

1

Ugostiteljstvo, trgovina,
komercijalno-rekreacijski sadržaji i iznajmljivanje sredstava

sportsko-kulturni i zabavni sadržaji, ugostiteljski štan-
dovi, pokretni prodavači, prodaja robe na klupama
i automatima

štandovi, terase, naprave, zabavni, kulturni i sportski sadržaji na kopnu i na moru

ŠETALIŠTE KNEZA
DOMAGOJA

2

Ugostiteljstvo, trgovina,
komercijalno-rekreacijski sadržaji i iznajmljivanje sredstava

sportsko-kulturni i zabavni sadržaji, ugostiteljski
štandovi, pokretni prodavači, prodaja robe na klupama
i automatima

štandovi, terase, naprave, zabavni, kulturni i sportski sadržaji na kopnu i na moru

Povile

Naziv lokacije

Br.
lok.

Djelatnost

Opis

Objekt/ sredstva

LUČICA

3

Ugostiteljstvo, trgovina,
komercijalno-rekreacijski sadržaji i iznajmljivanje sredstava

sportsko-kulturni i zabavni sadržaji, ugostiteljski
štandovi, pokretni prodavači, prodaja robe na klupama i automatima

štandovi, terase, naprave, zabavni, kulturni i sportski sadržaji na kopnu i na moru

Štandovi koji se mogu postavljati na lokacijama utvrđenim u točki IV. moraju biti tipski, veličine 2,00 x 1,00 m i to jedan od dva tipa drvenih sklopivih štandova (samo sa pultom ili sa kutijom), sa platnenom tendom, pastelnih boja, ili tipiziran od proizvođača.

Ostale naprave navedene u točki I. moraju imati standardiziran oblik, te se svojim izgledom moraju uklapati u zatečeni ambijent.

Priključke struje i vode, ukoliko ih nema na planiranim lokacijama, osigurava korisnik koncesijskog odobrenja.

Troškove potrošnje struje i vode snosi korisnik koncesijskog odobrenja.

V.

Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće na način i po postupku propisanom Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04).

U slučaju kada je Vijeću dostavljeno više zahtjeva za obavljanje iste djelatnosti na istoj lokaciji Vijeće će izdati koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva čiji je zahtjev vremenski prije zaprimljen i koji je potpun i moguć.

Ako je više zahtjeva za istu djelatnost na istoj lokaciji vremenski zaprimljeno u isto vrijeme, koncesijsko odobrenje izdat će se podnositelju zahtjeva koji zahtijeva obavljanje više djelatnosti na istom dijelu pomorskog dobra ako je zahtjev potpun i moguć.

Odredba stavka 2. i stavka 3. ove točke ne odnosi se na mikrolokacije na morskoj obali na kojoj postoji pravo vlasništva ili drugo stvarno pravo, a postupak izvlaštenja još nije okončan i za ove mikrolokacije Vijeće će izdati koncesijsko odobrenje isključivo nosiocu prava vlasništva ili drugog stvarnog prava.

Vijeće će odbiti zahtjev za koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva koji nije izvršio plaćanje naknade za koncesijsko odobrenje za proteklu godinu.

VI.

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2005. godinu stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. 1. 2005. godine i isti će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Grafički dio Plana nije predmet objave.

Klasa: 334-06/04-01/4

Ur. broj: 2107/02-03-04-3

Novi Vinodolski, 9. prosinca 2004.

POGLAVARSTVO GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Poglavarstva

Milivoj Vidmar, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=120&mjesto=51250&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr