SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 8. Četvrtak, 19. ožujka 2015.
OPĆINA PUNAT

6.

Na temelju članka 3. stavka 13., članka 11. stavka 2., članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj dana 17. ožujka 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim
djelatnostima na području Općine Punat

Članak 1.

Članak 2. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 40/14) mijenja se i glasi:

»Osim komunalnih djelatnosti iz članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje Općine Punat određuju se sljedeće komunalne djelatnosti:

1. poslovi nadzora i naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području Općine Punat,

2. uklanjanje i čuvanje nepropisno parkiranih vozila upotrebom specijalnog vozila »pauk«,

3. sklonište za životinje,

4. sakupljanje i zbrinjavanje lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina,

5. dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija javnih površina, stambenih i poslovnih prostora,

6. prigodno ukrašavanje Općine,

7. održavanje građevina oborinske odvodnje s javnih površina.

Pod poslovima nadzora i naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području Općine Punat razumijeva se djelatnost naplate parkiranja, kontrole naplate, održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije, opreme parkirališta, organizacijski i drugi poslovi na javnim parkiralištima i zatvorenim javnim parkiralištima.

Pod poslovima premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila podrazumijeva se podizanje i premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila specijalnim vozilom »pauk«, temeljem naredbe ovlaštene osobe u ograđeno, uređeno i čuvano parkiralište na području općine.

Pod skloništem za životinje razumijeva se skupljanje napuštenih životinja i izgubljenih životinja na području Općine te njihov smještaj.

Pod sakupljanjem i zbrinjavanjem lešina životinja i ostalih nusproizvoda smatra se sakupljanjem i zbrinjavanjem lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina.

Pod provođenjem mjera dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora razumijeva se provođenje mjera u tim djelatnostima sukladno posebnoj odluci koja uređuje mjere dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije javnih površina.

Pod prigodnim ukrašavanjem Općine razumijeva se ukrašavanje i osvjetljavanje Općine za državne blagdane i druge manifestacije.

Pod održavanjem građevina oborinske odvodnje s javnih površina smatra se održavanje komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju - kanala za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda s javnih površina i mješovitih kanala za odvodnju otpadnih i oborinskih ovda s javnih površina i drugih građevina pripadajućih oborinskoj odvodnji.«

Članak 2.

Članak 4. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Ponikve voda d.o.o.

- opskrba pitkom vodom,

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

- održavanje građevina oborinske odvodnje s javnih površina«

U članku 4. stavku 1. točki 2. dodaje se alineja 3 koja glasi:

»- održavanje javne rasvjete - u dijelu koji se odnosi na održavanje objekata i uređaja javne rasvjete«.

U članku 4. stavku 1. točki 3. iza teksta »- održavanje nerazvrstanih cesta,« dodaje se tekst koji glasi » - u dijelu koji se odnosi na ophodnju i čišćenje nerazvrstanih cesta na području Općine Punat«.

Članak 3.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji obavljaju slijedeće djelatnosti:

1. prijevoz pokojnika,

2. obavljanje dimnjačarskih poslova

3. uklanjanje i čuvanje nepropisno parkiranih vozila upotrebom specijalnog vozila »pauk« te održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu koji se odnosi na uklanjanje oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s nerazvrstane ceste.

Osim prava obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka ove Odluke, koncesijom se može steći pravo izgradnje i korištenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u cilju obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1., točke 1., 2. i 3. ovog članka.«

Članak 4.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Komunalne djelatnosti koje se financiraju isključivo iz Proračuna Općine Punat mogu temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, obavljati pravne i fizičke osobe nakon provedenog javnog natječaja ili prikupljanja ponuda i to:

- održavanje nerazvrstanih cesta - u dijelu koji se odnosi na tekuće održavanje asfaltiranih i neasfaltiranih prometnica te presvlačenje makadamskih kolnika asfaltom,

- podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta.

- sklonište za životinje

- sakupljanje i zbrinjavanje lešina životinja i ostalih nusproizvoda

- dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija javnih površina, stambenih i poslovnih prostora

- prigodno ukrašavanje Općine

- održavanje groblja - u dijelu koji se odnosi na ukop pokojnika«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-15-5

Punat, 17. ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr