SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 8. Četvrtak, 19. ožujka 2015.
GRAD NOVI VINODOLSKI

11.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. RH 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143712, 152/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. RH 33/01, 60/01, 129/ 05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 21.Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 15. sjednici održanoj dana 18. 3. 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi

Članak 1.

Utvrđuje se da:

- k.č.br. 3173/2,dio gradilišta,površine 137 m2, z.k.ul. 3997 K.O.NOVI, k.č.br. 3180/1, dio gradilišta, površine 155 m2, z.k.ul. 1288 K.O.NOVI, k.č.br. 3182/13 ,dio gradilišta, površine 101 m2, z.k.ul. 3243/a K.O.NOVI i k.č.br. 3182/14, zeleni pojas,površine 94 m2, z.k.ul. 3243/a K.O. NOVI u vlasništvu Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, OIB:40046437733,

- u knjižnom dijelu katastarskog operata za K.O.NOVI gradilište površine 136 m2 (k.č.br. 3173/2), cesta površine 157m2 (k.č.br. 3180/1), gradilište površine 102 m2 (k.č.br. 3182/13) i zelena površina površine 93 m2 (k.č.br. 3182/ 14) u posjedovnom listu br. 1176 K.O.NOVI upisane kao Javno dobro u općoj uporabi Novi Vinodolski, ne predstavljaju javno dobro u općoj uporabi već po Urbanističkom planu uređenja PRISIKA-nekadašnji PUP odnosno DPU (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 13/89, 46/89, 16/95, 8/99, 10/99 i 32/06) predstavljaju dijelove gradilišta odnosno parcele br. 6 na kojoj je planirana izgradnja stambenih objekata katnosti P+3.

Članak 2.

Nekretnine iz članka 1. ove Odluke isključuju se iz opće uporabe kao javno dobro u općoj uporabi te se temeljem ove Odluke u posjedovnom listu br. 1176 posjednikom ima upisati stvarni i knjižni vlasnik i stvarni posjednik istih Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, OIB:40046437733.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 944-01/15-10/2

URBROJ: 2107/02-01-15-3

Novi Vinodolski, 18. ožujka 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=928&mjesto=51250&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr