SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 8. Četvrtak, 19. ožujka 2015.
GRAD NOVI VINODOLSKI

8.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN RH broj 24/11, 61/11, 27/13 i 2/14), članka 3. Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu (Službene novine PGŽ broj 41/14) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 15. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski u 2015. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Grada Novi Vinodolski u 2015. godini za financiranje rada političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) u 2015. godini.

Članak 2.

Sredstva planirana u Proračunu Grada Novi Vinodolski za 2015. godinu za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću iznose 60.000,00 kn.

Članak 3.

Iznos sredstava za svakog člana u Gradskom vijeću utvrđuje se u visini od 3.846,15 kn, tako da se pojedinoj političkoj stranci i vijećniku s liste grupe birača raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Gradskom vijeću, a kako slijedi:

-Hrvatska demokratska zajednica 9 34.615,38 kn

-Socijaldemokratska partija Hrvatske 4 15.384,62 kn

-Hrvatska seljačka stranka 1 3.846,15 kn

-Vijećnik s liste grupe birača 1 3.846,15 kn

Članak 4.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama, također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća, tako da političkoj stranci pripada pravo na naknadu u visini od:

-Hrvatska demokratska zajednica 5 1.923,08 kn

-Socijaldemokratska partija Hrvatske 1 384,62 kn

Članak 5.

Ukoliko pojedinom članu Gradskog vijeća nakon konstituiranja Gradskog vijeća prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 3. i 4. ove Odluke ostaju političkoj stranci kojoj je član Gradskog vijeća pripadao u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 3. i 4. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Ukoliko vijećnik s liste grupe birača u Gradskog vijeća, nakon konstituiranja Gradskog vijeća, postane član političke stranke koja participira u Gradskom vijeću, sredstva za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Novi Vinodolski, ostaju tom vijećniku, te se na njega i nadalje primjenjuju zakonske odredbe koje se odnose na vijećnike s liste grupe birača.

Članak 6.

Sredstva utvrđena u članku 3. i 4. ove Odluke, doznačuju se na žiro račun političke stranke i poseban račun vijećnika s liste grupe birača tromjesečno u jednakim ratama.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 007-01/15-10/2

Ur.broj: 2107/02-01-15-1

Novi Vinodolski, 18. ožujka 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVOG
VINODOLSKOG

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=928&mjesto=51250&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr