SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 4. Srijeda, 18. veljače 2015.
OPĆINA JELENJE

10.

Na temelju članka 95. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11), te članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na 11. sjednici održanoj 17. veljače 2015. godine donijelo je

PRAVILNIK
O NAČINU OCJENJIVANJA RADA
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

1. OPĆE ODREDBE

1.1. Primjena

Članak 1.

Pravilnikom o načinu ocjenjivanja rada službenika i namještenika (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se kriteriji za ocjenjivanje rada službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelenje (u daljem tekstu: Odjelu), te postupak i način provođenja ocjenjivanja.

Odredbe ovog pravilnika odnose se na sve ocjene rada (u daljem tekstu: ocjene), koje se utvrđuju službenicima i namještenicima, odnosno ocjenu probnog rada službenika i namještenika, te redovnu ocjenu rada.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

1.2. Svrha ocjenjivanja

Članak 3.

Postupak ocjenjivanja rada službenika i namještenika provodi se u cilju poticanja kvalitetnog i profesionalnog obavljanja poslova i zadataka, motiviranja službenika i namještenika na konstantno unapređenje svojih stručnih znanja i vještine, u svrhu napredovanja, te u svrhu davanja priznanja, odnosno nagrađivanja službenika i namještenika.

1.3. Razdoblje ocjenjivanja

Članak 4.

Redovno ocjenjivanje službenika i namještenika vrši se najmanje jednom godišnje i obuhvaća u pravilu razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca.

Ocjena probnog rada obavlja se po isteku, odnosno završetku razdoblja probnog rada.

Rad službenika i namještenika ocjenjuje se najkasnije do 31. ožujka za prethodnu godinu.

1.4. Izuzeci od ocjenjivanja

Članak 5.

Ne ocjenjuju se službenici i namještenici koji su u razdoblju ocjenjivanja radili kraće od šest mjeseci, osim službenika i namještenika koji su na probnom radu.

1.5. Osobe nadležne za ocjenjivanje

Članak 6.

Službenike ocjenjuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela .

Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela (u daljnjem tekstu: Odjel) ocjenjuje općinski načelnik.

2. ELEMENTI OCJENJIVANJA

Članak 7.

Ocjena rada službenika i namještenika daje se po sljedećim elementima:

1.kvantiteta rada,

2.kvaliteta rada

3.pravovremenost u obavljanju poslova

4.sposobnost usvajanja novih znanja i vještina

5.odnos prema radu

6.odnos prema nadređenim, radnim kolegama i strankama.

Svaki od elemenata od 1. do 6. iz stava 1. ovoga članaka ocjenjuje se brojem od »pet« do »jedan«. Prosječna brojčana ocjena dobije se zbrajanjem pojedinačnih ocjena po svakom elementu, što se potom dijeli sa šest i zaokružuje na dvije decimale, i to tako što se sve decimale nakon druge odbijaju.

Članak 8.

Kvantiteta rada:

Ocjenjuje se količina rada u smislu je li je službenik i namještenik obavljao samo poslove svog radnog mjesta, poslove svog radnog mjesta i dodatne poslove, poslove svog radnog mjesta i posebne poslove, kao i radni učinak.

Članak 9.

Kvaliteta rada:

ocjenjuje se stručnost u radu, pridržavanje propisanih procedura u radu, pravilnost rada, urednost, temeljitost i preciznost u radu, stupanj ispunjenja utvrđenih radnih ciljeva.

Ocjenom kvalitete rada utvrđuje se u kolikoj mjeri je službenik i namještenik kvalitetno, točno i precizno ispunio utvrđene radne ciljeve u definiranim vremenskim rokovima pri čemu se uzima u obzir težina utvrđenih radnih ciljeva, potrebno vrijeme za ispunjenje istih, te stupanj opterećenost službenika i namještenika zadacima vezanim za radne ciljeve u danom razdoblju ocjenjivanja.

Članak 10.

Pravovremenost u obavljanju poslova:

ocjenjuje se vrijeme potrebno za obavljanje poslova, poštovanje propisanih i naloženih rokova, izvršavanje poslova na vrijeme, samostalnost u radu kojom se utvrđuje koliko je službenik i namještenik sposoban planirati i ispunjavati utvrđene radne ciljeve samostalno i bez kontinuirane pomoći pretpostavljenih.

Članak 11.

Odnos prema radu:

ocjenjuje se poštovanje radnog vremena i prisustvo na poslu, učinkovitost u korištenju radnog vremena, odgovornost, marljivost, pouzdanost, inicijativa, sposobnost rješavanja problema, posvećenost poslu, lojalnost.

Članak 12.

Sposobnost usvajanja novih znanja i vještina potrebnih za kvalitetnije obavljanje posla:

ocjenjuje se odnos prema uvođenju novih praksi u radu, stvaralačka sposobnost i inicijativa te sposobnosti iznalaženja rješenja i davanja ideja kojima se unapređuju radni procesi.

Članak 13.

Odnos prema nadređenim, radnim kolegama i strankama:

ponašanje prema nadređenim i drugim zaposlenim, poštivanje općih standarda pristojnosti i ljubaznosti, sposobnost priznavanja greški i prihvaćanja odgovornosti, spremnost prihvaćanja i davanja konstruktivnih kritika i sugestija, oblici komunikacije sa pretpostavljenim i drugim zaposlenim, radna etika službenika i namještenika.

Sposobnost skladne usmene i pismene interakcije službenika i namještenika sa kolegama i strankama prilikom obavljanja poslova i zadataka. Vještina komunikacije i entuzijazma i pozitivne energije, takta i samokontrole, osjećaj za timski rad i pripadnost tvrtci.

Članak 14.

Određivanje dodatnog kriterija nije obavezno, ali se može iskoristiti kao opcija u slučajevima gdje već utvrđeni kriteriji ne odgovaraju u potpunosti prirodi posla. Dodatni kriterij moraju se službenik i namješteniku odrediti unaprijed za razdoblje ocjenjivanja.

3. POSTUPAK PRAĆENJA I OCJENJIVANJA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

3.1. Pojam radnih ciljeva

Članak 15.

Službenik i namješteniku se za svako razdoblje ocjenjivanja utvrđuju najmanje tri, a najviše pet radnih ciljeva.

Izuzetno, ako s obzirom na prirodu radnog mjesta i propisane poslove i zadatke postoji teškoća u određivanju više radnih ciljeva, službenik i namješteniku se mogu utvrditi dva radna cilja.

Radni ciljevi po pravilu proizlaze iz opisa i svrhe radnog mjesta, a moraju biti ostvarivi i po mogućnosti mjerljivi sa postavljenim realnim rokovima.

3.2. Utvrđivanje radnih ciljeva

Članak 16.

Utvrđivanje radnih ciljeva službenika i namještenika je u nadležnosti pročelnika Odjela.

Radni ciljevi službenika i namještenika utvrđuju se između službenika i namještenika i nadređenoga i u pravilu proizlaze iz ciljeva utvrđenih na nivou konkretne organizacijske jedinice -odsjeka.

Radne ciljeve službenik i namješteniku koji je na probnom radu utvrđuje mentor službenika i namještenika na probnom radu koji je dužan službenik i namješteniku detaljno objasniti što se od njega očekuje u okviru svakog utvrđenoga radnog cilja.

Radni ciljevi za naredno razdoblje utvrđuju se po pravilu u toku razgovora o ocjenjivanju za prethodno razdoblje ocjenjivanja, a najkasnije 30 dana poslije početka razdoblja za ocjenjivanje.

Utvrđeni radni ciljevi unose se, prema redoslijedu njihovog značaja, u obrazac za ocjenjivanje, koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Ako se službenik i namještenik protivi radnim ciljevima koje mu utvrdi direktno pročelnik Odjela, on svoje neslaganje unosi u komentare obrasca za ocjenjivanje. U slučaju neslaganja pročelnika Odjela i službenika ili namještenika radne ciljeve službenik i namješteniku konačno utvrđuje načelnik.

Članak 17.

Utvrđeni radni ciljevi mogu se izmijeniti ako dođe do promjene u prioritetima Odjela odnosno Odsjeka ili ako nastupe okolnosti zbog kojih se radni ciljevi ne mogu ostvariti.

Izmjene radnih ciljeva utvrđuju se na isti način kao radni ciljevi, a obrazac u koji su unesene izmjene prilaže se obrascu kojim su utvrđeni prvobitni radni ciljevi.

3.3. Dužnosti pročelnika u razdoblju za ocjenjivanje

Članak 18.

U toku razdoblja ocjenjivanja pročelnik Odjela je dužan:

a) stalno nadgledati rad službenika i namještenika i prikupljati podatke o tome koliko je službenik i namještenik uspješan u radu, uzimajući u obzir prirodu poslova, radne uvjete i stupanj iskustva službenika i namještenika;

b) dokumentirati rad službenika i namještenika u razdoblju za ocjenjivanje zapisivanjem i komentiranjem bitnih primjera i dokaza o tome kako je službenika i namještenika radio.

3.4. Vrste ocjena

Članak 19.

Ocjene su: »odličan«, »vrlo dobar«, »dobar«, »zadovoljava« i »ne zadovoljava«.

a)ocjena »odličan« - dodjeljuje se službeniku ili namješteniku ukoliko je njegov rad i učinkovitost najviše kvalitete i osigurava najbolje i jedinstveno izvršavanje službe,

b)ocjena »vrlo dobar« - dodjeljuje se službeniku ili namješteniku ukoliko je njegov rad i učinkovitost naročito dobar i osigurava prvorazredno izvršavanje službe,

c)ocjena »dobar« - dodjeljuje se službeniku ili namješteniku ukoliko je njegov rad i učinkovitost prosječne kvalitete osiguravajući pouzdano obavljanje službe,

d)ocjena »zadovoljava« - dodjeljuje se službeniku ili namješteniku ukoliko je njegov rad i učinkovitost osigurava najmanju moguću mjeru prihvatljivih standarda kvalitete i preciznosti u obavljanju službe,

e)ocjena »ne zadovoljava« - dodjeljuje se službeniku ili namješteniku ukoliko je njegov rad i učinkovitost ispod minimuma standarda kvalitete te nije dovoljan da osigura pouzdano i prihvatljivo obavljanje službe.

3.5. Način utvrđivanja ocjena

Članak 20.

Ocjena se utvrđuje kao:

a)ocjena po kriteriju stupnja ispunjenja dogovorenih radnih ciljeva;

b)ocjena u odnosu na sve preostale kriterije ocjenjivanja,

Ocjena iz stava 1. točke a ovog članaka, po kriteriju stupnja ispunjenja utvrđenih radnih ciljeva numeričkog je tipa, i određuje se tako što se ispunjenje svakog cilja ocjenjuje brojčanom ocjenom od 1 do 5, a potom se izračunava prosječna ocjena za sve ciljeve za cijelo razdoblje ocjenjivanja.

Ocjena iz stava 1. točke b izračunava se tako što se službenik i namještenik ocjenjuje ocjenama od 1 do 5 prema svakom preostalom kriteriju iz članaka . ovog pravilnika pojedinačno, nakon čega se izračunava prosječna ocjena prema svim preostalim kriterijima zajedno.

Konačna ocjena se dobije kad se zbir prosječne ocjene iz stava 1. točke a i prosječne ocjene iz stava 1. točke b podijeli sa brojem 2. službenik i namještenik koji ne ostvari minimalno 50% očekivanja ne može dobiti ocjenu »zadovoljava«. Konačna ocjena se izražava sa slijedećom skalom:

a) »ne zadovoljava« (ispod 1,50);

b) »zadovoljava« (1,50 - 2,49);

c) »dobar« (2,50 - 3,49);

d) »vrlo dobar« (3,50 - 4,50 ) i

e) »odličan« (4,50 do 5,00)

3.6. Ocjena službenika i namještenika koji su na probnom radu

Članak 21.

Službenik i namješteniku koji je na probnom radu zadovoljio kao zadovoljavajuća ocjena smatra se konačna ocjena utvrđena u skladu sa odredbama ovog pravilnika: »zadovoljava«, »dobar« i »vrlo dobar«.

Službenik i namješteniku koji je na probnom radu nije zadovoljio nezadovoljavajuća ocjena smatra se konačna ocjena utvrđena u skladu sa odredbama ovog pravilnika »ne zadovoljava«.

3.7. Popunjavanje obrasca za ocjenjivanje

Članak 22.

Istekom razdoblja za ocjenjivanje, pročelnik Odjela ispunjava obrazac za ocjenjivanje službenika i namještenika koji je sastavni dio ovog pravilnika.

3.8. Sadržaj obrasca za ocjenjivanje

Članak 23.

Pročelnik Odjela u obrazac za ocjenjivanje unosi komentare o stupnju ispunjenja utvrđenih radnih ciljeva i prijedlog ocjene za svaki postavljeni radni cilj i za sve ostale kriterije ocjenjivanja iz članaka 5. ovog pravilnika.

Pročelnik je dužan posebno obrazložiti ocjene »odličan« i »ne zadovoljava«.

Komentari se mogu odnositi i na objektivne okolnosti koje su otežale rad službenik i namješteniku u razdoblju ocjenjivanja, zatim objašnjenje prijedloga za njegovo stručno osposobljavanje i usavršavanje i ostale komentare koji su značajni kod određivanja ocjene.

Članak 24.

Pročelnik Odjela dužan je dostaviti službenik i namješteniku popunjeni obrazac za ocjenjivanje najkasnije do poziva na razgovor.

Pročelnik Odjela i službenik ili namještenik moraju obaviti razgovor najkasnije osam dana od dana kada je službenik i namještenik primio popunjeni obrazac za ocjenjivanje.

Članak 25.

Razgovor sa službenikom i namještenikom obavlja se u atmosferi otvorenog dijaloga između službenika i namještenika i pročelnika Odjela

Službenik i namještenik iznosi mišljenje o ispunjenju utvrđenih radnih ciljeva, a zatim pročelnik Odjela iznosi i obrazlaže svoje mišljenje o radu službenika i namještenika, prijedlog ocjene.

U toku razgovora sa službenik i namještenikom pročelnik, na osnovu argumenata koje je službenik i namještenik izložio o svom radu, može izmijeniti prijedlog ocjene koju je prethodno utvrdio u obrascu uz odgovarajuće obrazloženje.

Članak 26.

Poslije obavljenog razgovora, službenik i namještenik unosi svoje komentare u obrazac za ocjenjivanje, uključujući i razloge mogućeg neslaganja sa ocjenom, upisuje datum kada je dao komentar i potpisuje obrazac.

Nakon unošenja komentara službenika i namještenika pročelniku potpisuje obrazac za ocjenjivanje.

Članak 27.

Nakon potpisivanja obrasca za ocjenjivanje pročelnik donosi rješenje o ocjenjivanju službenika ili namještenika.

Načelnik donosi rješenje o ocjenjivanju pročelnika Odjela.

4. NAPREDOVANJE

4.1. Napredovanje u viši platni razred u okviru radnog mjesta

Članak 28.

Na osnovu rezultata ocjene rada službenik i namještenik može napredovati u viši platni razred u okviru radnog mjesta sukladno Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji Općine Jelenje.

4.2. Napredovanje na više radno mjesto

Članak 29.

Rezultati ocjene rada mogu se uzeti u obzir prilikom obavljanja postupka unapređenja na više radno mjesto u istom ili drugom Odsjeku.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 010-07/15-01/11

Ur. broj: 2170/04-04-15-7

Dražice, 17. veljače 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=924&mjesto=51218&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr