SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 4. Srijeda, 18. veljače 2015.
OPĆINA JELENJE

7.

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/ 11 i 80/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11 i 144/12), te članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09 i 13/13), uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave PGŽ, Broj: 511-09-05-92-2/15, od 26.1.2015. godine, Općinsko vijeće Općine Jelenje, na 11. sjednici održanoj 17. veljače 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o uređenju prometa na području općine Jelenje

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i pravila odvijanja prometa na javno prometnim površinama u Općini Jelenje (u daljnjem tekstu: Općina) te mjere za njihovo provođenje.

Članak 2.

Javno prometnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se: ceste, trgovi, parkirališne površine (u daljnjem tekstu: javno parkiralište) i druge prometne površine koje su u funkciji sudionika u prometu na području Općine.

Članak 3.

Promet na javno prometnim površinama dopušten je svima pod jednakim uvjetima i u granicama propisanim zakonom i ovom Odlukom.

Na javno prometnim površinama ne smiju se poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti koje bi mogle oštetiti javno prometnu površinu ili ugroziti sigurnost ili protočnost prometa.

II. UREĐENJE PROMETA

Članak 4.

Uređenje prometa na javno prometnim površinama na području Općine, utvrđuje Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Odjel) uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Kada se promet uređuje na dijelu državne ili županijske ceste, potrebna je i suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prometa.

Članak 5.

Uređenjem prometa, u smislu ove Odluke, smatra se određivanje:

1.cesta s prednošću prolaska,

2.dvosmjernog odnosno jednosmjernog prometa,

3.sustava tehničkog uređenja prometa i upravljanja prometom putem elektroničnih sustava i video nadzora,

4.ograničenja brzine kretanja vozila,

5.prometa pješaka, biciklista, vozača mopeda, zaprežnih vozila, gonjenja i vođenja stoke,

6.parkirališnih površina i načina parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja,

7.zona smirenog prometa,

8.blokiranja autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i načina deblokade tih vozila,

9.postavljanja i održavanja zaštitnih stupića ili drugih fizičkih prepreka za pješake na opasnim mjestima,

10.pješačkih zona, sigurnosnih pravaca za kretanje školske djece, posebnih tehničkih mjera za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta i slično,

11.površina na kojima će se obavljati test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan kolnika (off road), sportske, enduro i promidžbene vožnje,

12.uvjeta prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama.

Članak 6.

Privremenu regulaciju prometa na javno prometnim površinama zbog rekonstrukcije i popravka građevinskih objekata i instalacija utvrđuje Odjel uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kada se privremena regulacija utvrđuje na državnoj ili županijskoj cesti, potrebna je i suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prometa.

Pod istim uvjetima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka Odjel može privremeno zabraniti promet ako se radovi ne mogu izvesti bez obustave prometa.

Članak 7.

Odjel je dužnan voditi zasebne očevidnike o prometnim znakovima, zaprekama za smirivanje prometa, zaštitnim stupićima, zaštitnim ogradama za pješake i uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima (semafori).

III. PROMET PO JAVNO PROMETNIM POVRŠINAMA

Članak 8.

Sudionici u prometu moraju prema osobama s invaliditetom, slijepim i nemoćnim osobama te djeci, kao i osobama koje prate ili prevoze osobe s invaliditetom i djecu, postupati s najvećom pažnjom.

Članak 9.

Na javno prometnim površinama mogu se postavljati zaštitne ograde, stupići ili druge fizičke prepreke u svrhu zaštite pješaka u prometu.

Na nogostupima ispred ustanova za predškolski odgoj, škola, sportskih dvorana, igrališta te drugih javnih objekata ispred kojih se redovito okuplja veći broj ljudi, moraju se postaviti zaštitne ograde ili stupići.

Postavljanje i održavanje zaštitnih ograde ili stupića obavlja Trgovačko društvo.

Za postavljanje svih prepreka iz stavka 1. ovoga članka potrebno je pribaviti odobrenje.

Odobrenje izdaje Odjel po prethodno pribavljenoj suglasnosti ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Kada se fizičke prepreke postavljaju na nogostupima uz državne i županijske ceste, potrebna je i suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prometa.

Članak 10.

Na zahtjev vlasnika ili korisnika stambenog ili poslovnog prostora Odjel može dati odobrenje za postavljanje zaštitne ograde, stupića ili drugih prepreka, radi slobodnog pristupa u objekt.

Fizičke prepreke postavlja Trgovačko društvo na trošak podnositelja zahtjeva.

Međusobna prava i obveze Trgovačko društvo i podnositelj zahtjeva uređuju ugovorom.

Članak 11.

Radi osiguravanja kretanja osoba s invaliditetom, uz pješačke prijelaze moraju se ugraditi rampe ili izvesti upušteni nogostupi.

Članak 12.

Autobus javnog linijskog prijevoza mogu se zaustavljati na stajalištima javnog Općinskog prijevoza.

Članak 13.

U pješačkim zonama zabranjeno je kretanje i parkiranje svih vozila, osim vozila s posebnom dozvolom i interventnih vozila (vatrogasnih vozila, vozila hitne pomoći, vozila MUP- a, vozila HEP-a, telekomunikacija i komunalnih društava).

U pješačkim zonama Odjel može odobriti kretanje vozila ako je to neophodno radi dovoza/odvoza građevinskog materijala i opreme, radi selidbe, izvođenja radova na uređenju povodom blagdana i organiziranja manifestacija te osobama s invaliditetom radi pristupa do stambenih i poslovnih objekata.

U pješačkoj zoni vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od 20 km na sat.

Za kretanje u pješačkoj zoni vozač je dužan istaknuti dozvolu na vidljivom mjestu u vozilu.

IV. PARKIRANJE VOZILA

Članak 14.

Javnim parkiralištem, u smislu ove Odluke, smatra se dio javno prometne površine namijenjene isključivo za parkiranje vozila.

Javno parkiralište mora biti označeno prometnom signalizacijom sukladno propisima.

Članak 15.

Javno parkiralište može biti s naplatom ili bez naplate.

Javno parkiralište na kojem se obavlja naplata određuje načelnik Općine (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik).

Visinu naknade za parkiranje utvrđuje Općinski načelnik.

Članak 16.

Poslove organizacije parkiranja na javnom parkiralištu iz članka 15. stavka 2. ove Odluke obavlja Trgovačko društvo.

O uređenju i održavanju javnog parkirališta brine Trgovačko društvo.

Članak 17.

Naknadu za parkiranje na javnom parkiralištu iz članka 15. stavka 2. ove Odluke ne plaćaju osobe s invaliditetom za parkiranje vozila na rezerviranim parkirališnim mjestima iz članka 29. stavka 1. ove Odluke.

Vozilo iz stavka 1. ovoga članka mora imati vidljivo istaknuti važeći znak pristupačnosti u suglasju s propisima.

Članak 18.

Javno parkiralište iz članka 14. stavka 1. ove Odluke može biti uređeno kao otvoreno ili zatvoreno javno parkiralište, a može biti stalno ili privremeno.

Stalno javno parkiralište je parkiralište na kojem se parkiranje naplaćuje tijekom cijele godine.

Privremeno javno parkiralište je parkiralište sezonskog tipa.

Otvoreno javno parkiralište je parkiralište bez automatske i poluautomatske kontrole ulaza i izlaza.

Zatvoreno javno parkiralište je parkiralište sa automatskom i poluautomatskom kontrolom ulaza i izlaza odnosno kontrolom ulaza i izlaza putem ovlaštene osobe Trgovačkog društva.

Parkiranje na javnom parkiralištu može biti s ograničenim ili neograničenim vremenom trajanja parkiranja, za sve ili pojedine vrste vozila.

Članak 19.

Javno parkiralište s naplatom mora imati oznaku radnog vremena, dopuštenog trajanja parkiranja, visinu naknade za parkiranje i oznaku vozila kojem je dozvoljeno parkiranje.

Članak 20.

Nadzor parkiranja vozila na javnom parkiralištu s naplatom obavlja Trgovačko društvo.

Članak 21.

Autobus, teretni automobil, priključno vozilo i radni stroj smije biti parkiran samo na posebnim parkiralištima i cestovnim terminalima koji su za tu namjenu određeni općim aktima Općine te označeni prometnim znakom.

Vlasnik odnosno korisnik vozila koji ne parkira vozilo na mjestu koje je namijenjeno za parkiranje vozila, u smislu stavka 1. ovoga članka, kaznit će se sukladno odredbama zakona kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama.

Članak 22.

Za naplatu parkiranja koristi se parkirna karta.

Parkirna karta je isprava kojom korisnik javnog naplatnog parkirališta dokazuje da je platio odgovarajuću naknadu te da se na javnom parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog vremena.

Izgled parkirne karte određuje Trgovačko društvo.

Trgovačko društvo je dužno organizirati prodaju parkirnih karata na dostupan način.

Članak 23.

Trgovačko društvo ne odgovara za štete nastale na vozilima parkiranim na javnim parkiralištima kao ni za njihovo otuđenje.

Članak 24.

Način naplate na javnom parkiralištu utvrđuje se Općim uvjetima koje donosi Općinsko vijeće na prijedlog Trgovačkog društva.

Članak 25.

Pravo na povlaštenu naknadu za parkiranje propisuje se Općim uvjetima iz članka 24. ove Odluke.

Očevidnik o vozilima iz stavka 1. ovoga članka vodi Trgovačko društvo.

Članak 26.

Na javnom parkiralištu iz članka 15. stavka 1. ove Odluke, može se na zahtjev korisnika dati na uporabu rezervirano parkirališno mjesto.

Za rezervirano parkirališno mjesto plaća se naknada.

Na javnom parkiralištu pod naplatom broj rezerviranih parkirališnih mjesta ne može prijeći 10 % ukupnog broja parkirališnih mjesta.

Članak 27.

S korisnikom rezervacije parkirališnog mjesta sklapa se ugovor o zakupu sukladno odredbama ove Odluke.

Ugovor o zakupu sklapa se na vrijeme od jedne godine, uz mogućnost njegova produženja.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, zbog promjene prometnih okolnosti, ugovor o zakupu može se raskinuti i prije isteka roka od godine dana pod uvjetom da se korisniku osigura drugo parkirališno mjesto u neposrednoj blizini.

Članak 28.

Rezervirano parkirališno mjesto može se na zahtjev odobriti fizičkoj i pravnoj osobi.

Članak 29.

Na javnom parkiralištu posebno se označavaju rezervirana parkirališna mjesta za vozila osoba s invaliditetom oznakom važećeg znaka pristupačnosti u suglasju s propisima.

Ako na parkirališnom mjestu iz stavka 1. ovoga članka korisnik parkira vozilo koje nema važeći znak pristupačnosti u suglasju s propisima, vozilo će se premjestiti sukladno članku 40. ove Odluke.

Članak 30.

Korisnici rezerviranih parkirališnih mjesta iz članka 28. točaka 1. do 4. ove Odluke, plaćaju povlaštenu naknadu za rezervirano parkirališno mjesto.

Članak 31.

Lokacije i broj rezerviranih parkirališnih mjesta za korisnike iz članka 28. točaka 1. do 4. ove Odluke određuje Općinski načelnik na temelju elaborata ovlaštenog trgovačkog društva.

Rezervirana parkirališna mjesta iz stavka 1. ovoga članka daju se na uporabu na vrijeme do dvije godine.

Članak 32.

Rezervirano parkirališno mjesto mora biti posebno označeno.

Članak 33.

Javna parkirališta iz članka 14. ove Odluke mogu se, na temelju suglasnosti općinskog načelnika, koristiti za održavanje zabavnih i sportskih manifestacija ili sličnih aktivnosti.

Članak 34.

Sredstva prikupljena naplatom od parkiranja prihod su Trgovačkog društva i koriste se za pokriće troškova poslovanja društva, održavanje postojećih i uređenje novih parkirališnih mjesta te za razvoj djelatnosti parkiranja.

V. PARKIRANJE VOZILA RADI OPSKRBE

Članak 35.

Prostor, vrijeme te način i uvjete za parkiranje vozila radi opskrbe određuje Općinski načelnik uz prethodno pribavljenu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Članak 36.

Parkiranje vozila radi opskrbe dozvoljeno je na prostoru rezerviranom za vozilo opskrbe koji mora biti označen prometnim znakom i oznakom na kolniku.

Na prometnom znaku mora se vidljivo istaknuti vrijeme u kojem je dozvoljena opskrba.

Članak 37.

Teretni automobil kojim se obavlja opskrba može biti nosivosti do 5 tona.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u vremenu od 22,00 do 5,00 sati, opskrba se može obavljati teretnim automobilom čija je nosivost veća od 5 tona.

Članak 38.

Teretni automobil kojim se obavlja opskrba može se zadržavati na označenim mjestima samo za vrijeme obavljanja opskrbe, ali ne duže od 30 minuta.

Članak 39.

Na javno prometnoj površini dozvoljeno je odlagati robu, predmete i stvari svih vrsta isključivo u vremenu određenom za opskrbu.

VI. PREMJEŠTANJE NEPROPISNO ZAUSTAVLJENIH I PARKIRANIH VOZILA

Članak 40.

Vozilo koje nije zaustavljeno ili parkirano u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama, premjestit će se na lokaciju koju za tu namjenu odredi Općinski načelnik temeljem naredbe policijskog službenika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove (u daljnjem tekstu: policijski službenik) ili prometnog redara.

Članak 41.

Poslove premještanja i izmještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila obavlja Trgovačko društvo.

Troškove premještanja vozila snosi vlasnik odnosno korisnik vozila.

Troškovi iz stavka 2. ovoga članka prihod su Trgovačkog društva.

Članak 42.

Visinu troškova premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila propisuje Općinski načelnik, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Članak 43.

Autobus, teretni automobil, priključno vozilo i radni stroj parkiran na mjestu koje nije namijenjeno za parkiranje toga vozila blokirat će se napravom za blokiranje kotača, po naredbi policijskog službenika ili prometnog redara.

Članak 44.

Blokiranje i deblokiranje vozila iz članka 43. ove Odluke obavlja Trgovačko društvo.

Članak 45.

Troškove blokiranja i deblokiranja vozila iz članka 43. ove Odluke podmiruje vlasnik odnosno korisnik vozila.

Visinu troškova blokiranja i deblokiranja vozila utvrđuje Općinski načelnik.

Troškovi iz stavka 1. ovoga članka prihod su Trgovačkog društva.

Na zahtjev vlasnika odnosno korisnika vozila Trgovačko društvo dužno je obaviti deblokadu vozila u što kraćem roku.

Nakon deblokiranja vozila, vlasnik odnosno korisnik vozila dužan je odmah ukloniti vozilo.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 010-07/15-01/1

Ur. broj: 2170/04-04-15-2

Dražice, 17. veljače 2015.

OPĆINSKO VIJEĆA OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=924&mjesto=51218&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr