SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 4. Srijeda, 18. veljače 2015.
OPĆINA JELENJE

6.

Temeljem članka 35. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine PGŽ« broj 33/01,60/01 - vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 3. i članka 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10), Mišljenja Ministarstva uprave od 08.9.2011.god. klasa:113-01/11-01/19, Ur. broj:515-04-01/1- 11-2 i članka 18. Statuta Općine Jelenje (Službene novine PGŽ br. 33/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Jelenje na 11. sjednici održanoj dana 17. veljače 2015. god. donijelo je

ODLUKU
o plaći i ostalim materijalnim pravima načelnika
i zamjenice načelnika

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se plaće i druga prava načelnika i zamjenika načelnika Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: dužnosnici) koja nisu uređena Statutom i drugim općim aktima Općine.

II. Prava dužnosnika za vrijeme obnašanja dužnosti

Članak 2.

Za vrijeme obnašanja dužnosti dužnosnici imaju:

1. pravo na plaću,

2. pravo na naknadu određenih materijalnih troškova.

3. druga prava u svezi s obnašanjem dužnosti.

Članak 3.

Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće.

Plaća dužnosnika uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše za 20%.

Članak 4.

Osnovica za obračun plaća dužnosnika utvrđuje se u visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.

Koeficijenti za izračun plaća dužnosnika su:

1. načelnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,50

2. zamjenik načelnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,85

Članak 5.

Zamjenici načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa, imaju pravo na naknadu za rad u iznosu od 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće odgovarajućeg dužnosnika koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće.

Članak 6.

Dužnosnici imaju pravo na godišnji odmor, plaćeni i neplaćeni dopust i ostala materijalna prava, osim onih koja su izrijekom isključena ovom Odlukom.

Navedena prava dužnosnici ostvaruju u skladu s propisima i općim aktima koji se odnose na službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: JUO).

Članak 7.

Dužnosnici ostvaruju pravo na regres za godišnji odmor, jubilarnu nagradu, otpremninu u slučaju odlaska u mirovinu, božićnicu, kao i ostala prava proizašla iz radnog odnosa.

Dužnosnici ne ostvaruju prava proizašla iz prekovremenoga rada i rada u dane blagdana, neradne dane propisane zakonom i za rad nedjeljom.

Članak 8.

Dužnosnici imaju pravo na naknadu troškova za službena putovanja i na upotrebu službenog, odnosno osobnog vozila.

Dužnosnici koji ne koriste službeno vozilo imaju pravo na naknadu troškova prijevoza.

Članak 9.

Dužnosnici za vrijeme trajanja mandata imaju pravo na osiguranje od posljedica nesretnog slučaja tijekom 24 sata.

Članak 10.

Dužnosnici imaju pravo na korištenje službenog mobilnog uređaja i prijenosnog računala u vlasništvu Općine Jelenje.

Članak 11.

Pojedinačna rješenja o visini plaće odnosno naknade za rad i o ostvarivanju drugih prava dužnosnika utvrđenih ovom Odlukom donosi pročelnik JUO-a.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave tog rješenja.

III. Posebna prava

Članak 12.

Dužnosnici koji dužnost obavljaju profesionalno nakon prestanka obnašanja dužnosti ostvaruju pravo na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od šest mjeseci (180 dana) od dana prestanka dužnosti i to u visini prosječne plaće, koja im je isplaćivana za vrijeme od 12 mjeseci koji su prethodili donošenju odluke o prestanku dužnosti.

Prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka ostvarivanje prava prestaje na vlastiti zahtjev, zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavlja profesionalno.

Članak 13.

Sredstva za ostvarivanje prava određenih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Općine Jelenje.

IV. Prijelazne i zaključne odredbe

Članak 14.

Najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijet će se pojedinačna rješenja o plaći za rad načelnika i njegove zamjenice.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o plaći i drugim pravima zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa, od 27. lipnja 2013. god. Klasa: 021-05/13-01/, Ur. broj: 2170/04-01-13-.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu danom osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 010-07/15-01/11

Ur. broj: 2170/04-04-15-5

Dražice, 17. veljače 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=924&mjesto=51218&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr