SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 4. Srijeda, 18. veljače 2015.
OPĆINA JELENJE

3.

Na temelju članka 2. i 6. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 41/14) i članka 30. stavak 1. Statuta Općine Jelenje (Službene novine PGŽ broj 33/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na 11. sjednici održanoj dana 17. veljače 2015. god. donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Općine Jelenje

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta mladih Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Savjet mladih), broj članova, postupak izbora članova, djelokrug rada, te druga pitanja od značenja za rad Savjeta mladih.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 3.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) i osniva se s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na razini općine Jelenje.

Članak 4.

Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem ili boravištem na području općine Jelenje koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života, te kao takvi imaju pravo biti birani za člana Savjeta mladih i zamjenika člana Savjeta mladih.

Osoba može istodobno biti član samo jednog savjeta mladih jedinice lokalne samouprave, te samo jednog savjeta mladih jedinice područne (regionalne) samouprave.

Članak 5.

Općinsko vijeće osniva Savjet mladih uvažavajući načela nediskriminacije, partnerstva, suradnje i aktivnog sudjelovanja mladih.

Članak 6.

Općina Jelenje duža je u okviru raspoloživih sredstava, osigurati Savjetu mladih:

- podršku u informiranju i savjetovanju jednostavnim pristupom pouzdanim informacijama o pitanjima od interesa za mlade putem tiskovina, elektroničkih medija, informatičke tehnologije ili na druge primjerene načine, bez diskriminacije, ideoloških i drugih utjecaja

- sudjelovanje u radu Općinskog vijeća davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade

- uključivanje u aktivnosti suradnje na nacionalnoj i međunarodnoj razini, razmjenu dobrih praksi i izradu javnih politika za mlade i u vezi s mladima.

II. SASTAV SAVJETA MLADIH

Članak 7.

Savjet mladih ima pet (5) članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

Članak 8.

Općinsko vijeće Općine Jelenje temeljem Odluke o osnivanju savjeta mladih, pokreće postupak biranja članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika.

Kandidature za članove savjeta mladih i njihove zamjenike temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, ona mora biti skupina od najmanje dvadeset (20) mladih.

Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana savjeta mladih.

Članak 9.

Izbor članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika provodi Općinsko vijeće sukladno Zakonu o savjetima mladih, zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, te općim aktima Općine Jelenje.

Članak 10.

Postupak izbora iz članka 9. počinje objavom javnog poziva za isticanje kandidatura.

Javni se poziv za isticanje kandidatura objavljuje na mrežnim stranicama Općine Jelenje.

Javni poziv se objavljuje u službenom glasilu i na mrežnoj stranici.

Članak 11.

Javni poziv za isticanje kandidatura mora se objaviti na mrežnim stranicama Općine Jelenje najmanje tri (3) mjeseca prije isteka mandata članova Savjeta mladih.

Članak 12.

Javni poziv mora sadržavati:

-opis postupka izbora,

-uvjete za isticanje kandidatura

-rokove za prijavu i rokove u kojima će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te

-izbor članova i zamjenika članova savjeta mladih.

III. IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 13.

Mandatna komisija kao radno tijelo Općinskog vijeća provjerava valjanost kandidatura i izrađuje listu valjanih kandidatura.

Članak 14.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Mandatna komisija Općinskog vijeća obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od petnaest (15) dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se Općinskom vijeću te se objavljuju na mrežnim stranicama Općine Jelenje.

Članak 15.

Općinsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Glasovanje se obavlja zaokruživanjem 5 kandidata na glasačkom listiću.

Članak 16.

U slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova savjeta mladih između onih kandidata koji su u prvom krugu imali jednak broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi savjeta mladih.

IV. KONSTITUIRANJE SAVJETA MLADIH

Članak 17.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na mrežnim stranicama Općine Jelenje i oglasnim pločama.

Članak 18.

Savjet mladih mora se konstituirati u roku od trideset (30) dana od dana objave rezultata izbora.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih sazvati predsjednik Općinskog vijeća.

Savjet mladih je konstituiran izborom predsjednika Savjeta mladih.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju i razrješuju članovi Savjeta mladih većinom glasova svih članova.

Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih objavljuje se na mrežnoj stranici Općine Jelenje.

Članak 19.

Ako savjet mladih ne izabere predsjednika savjeta mladih u roku od trideset (30) dana od dana proglašenja službenih rezultata izbora za članove savjeta mladih, Općinsko vijeće obavit će novi javni poziv za izbor članova i zamjenika članova savjeta mladih.

V. MANDAT, RAZRJEŠENJE I RASPUŠTANJE ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 20.

Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na mandat od tri (3) godine.

Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih.

Mandat zamjenika člana Savjeta mladih prestaje prestankom mandata člana Savjeta mladih.

Članak 21.

Općinsko vijeće razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano izostane s najmanje 50 % sjednica Savjeta mladih u godini dana te na osobni zahtjev člana Savjeta mladih.

Član savjeta mladih koji za vrijeme trajanja mandata navrši trideset (30) godina nastavlja s radom u Savjetu mladih do isteka mandata na koji je izabran.

Ako se broj članova Savjeta mladih spusti ispod dvije trećine početnog broja, Općinsko vijeće provesti će postupak dodatnog izbora za onoliko članova Savjeta mladih koliko ih je prestalo biti članom Savjeta mladih prije isteka mandata.

Na postupak dodatnog izbora odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o savjetima mladih i ove Odluke koje se odnose na izbor članova Savjeta mladih.

Mandat članova Savjeta mladih izabranih postupkom dodatnog izbora traje do isteka mandata članova Savjeta mladih izabranih u redovitom postupku biranja članova Savjeta mladih.

Općinsko vijeće Općine Jelenje raspustit će Savjet mladih samo ako Savjet mladih ne održi sjednicu dulje od šest (6) mjeseci.

VI. DJELOKRUG SAVJETA MLADIH

Članak 22.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:

-raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća koji su od interesa za mlade

-u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća iniciraju u Općinskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području općine Jelenje, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području općine Jelenje, te način rješavanja navedenih pitanja

-putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području općine Jelenje davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade

-sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih

-potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja

-predlaže i daje na odobravanje Općinskom vijeću program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih

-po potrebi poziva predstavnike tijela Općine Jelenje (načelnika Općine Jelenje i predsjednika Općinskog vijeća) na sjednice savjeta mladih

-potiče razvoj financijskoga okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade

-obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

VII. NAČIN RADA SAVJETA MLADIH

Članak 23.

Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jednom u tri (3) mjeseca, a po potrebi i češće.

Sjednice savjeta mladih saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova savjeta mladih.

Članak 24.

Savjet mladih donosi poslovnik o radu.

Poslovnik o radu savjet mladih donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Poslovnikom o radu pobliže se uređuje način rada savjeta mladih u skladu sa Zakonom o savjetima mladih i ovom Odlukom.

Članak 25.

Savjet mladih donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova savjeta mladih.

Član Savjeta mladih, odnosno njegov zamjenik koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.

Smatra se da je član Savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u kojemu osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu ili je član savjeta mladih ujedno i član pravne osobe ili njezinih tijela upravljanja.

Ako je član Savjeta mladih spriječen sudjelovati na sjednici Savjeta mladih, zamjenjuje ga njegov zamjenik te pritom ima sva prava i obveze člana Savjeta mladih.

Članak 26.

Savjet mladih predstavlja predsjednik Savjeta mladih.

Predsjednik savjeta mladih:

-saziva i vodi sjednice savjeta mladih

-predstavlja savjet mladih prema Općini Jelenje i prema trećima

-obavlja druge poslove sukladno odredbama Zakona i poslovnika o radu savjeta mladih.

Ako je predsjednik savjeta mladih iz opravdanih razloga spriječen obavljati svoje dužnosti zamjenjuje ga zamjenik predsjednika savjeta mladih.

Članak 27.

Ako predsjednik savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno Zakonu o savjetima mladih, općim aktima Općine Jelenje te poslovniku o radu, Savjet mladih može natpolovičnom većinom glasova svih članova pokrenuti postupak njegovog razrješenja s funkcije predsjednika Savjeta mladih i izbora novog predsjednika.

Članak 28.

Ako savjet mladih ne pokrene postupak izbora novog predsjednika savjeta mladih sukladno poslovniku o radu savjeta mladih Općinsko vijeće može u pisanom obliku uputiti savjetu mladih inicijativu za pokretanje postupka izbora novog predsjednika savjeta mladih.

Članak 29.

Ako zamjenik predsjednika savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno Zakonu o savjetima mladih, općim aktima Općine Jelenje te poslovniku o radu savjeta mladih, predsjednik Savjeta mladih ili najmanje 1/3 članova Savjeta mladih može pokrenuti postupak za njegovo razrješenje s funkcije zamjenika predsjednika savjeta mladih i izbor novog zamjenika predsjednika savjeta mladih.

Članak 30.

Savjet mladih može, u skladu sa svojim djelokrugom, imenovati svoje stalne i povremene radne skupine za uža područja djelovanja, te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.

U radu savjeta mladih mogu sudjelovati, bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.

Članak 31.

Savjet mladih donosi program rada Savjeta mladih za svaku kalendarsku godinu.

Program rada savjeta mladih mora sadržavati sljedeće aktivnosti:

-sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade

-konzultirati se s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade

-suradnju s tijelima Općine Jelenje u politici za mlade

-suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Program rada Savjeta mladih može sadržavati i ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih, a u skladu s propisanim djelokrugom Savjeta mladih.

Članak 32.

Program rada Savjeta mladih donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Savjet mladih donosi program rada te ga podnosi na odobravanje Općinskom vijeću, najkasnije do 30. rujna tekuće godine, za sljedeću kalendarsku godinu.

Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu Općinskom vijeću do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje načelniku Općine Jelenje koji ga objavljuje na mrežnim stranicama Općine Jelenje.

Članak 33.

Ako se programom rada Savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, sredstva se na temelju financijskoga plana osiguravaju u proračunu Općine Jelenje.

Program rada Savjeta mladih iz stavka 1. ovoga članka odobrava Općinsko vijeće.

VIII. SURADNJA SAVJETA MLADIH

Članak 34.

Savjet mladih te savjeti mladih drugih općina, gradova i županija mogu surađivati međusobno i razvijati suradnju s organiziranim oblicima djelovanja mladih i neformalnim skupinama mladih u jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave drugih zemalja, te međunarodnim organizacijama.

IX. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH

Članak 35.

Općina Jelenje osigurava financijska sredstva za rad i program rada Savjeta mladih kao i prostor za održavanje sjednica Savjeta mladih, sukladno Zakonu o savjetima mladih i Odluci o osnivanju Savjeta mladih.

Članovi savjeta mladih nemaju pravo na naknadu za svoj rad.

Članovi savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta mladih, kao i drugih putnih troškova neposredno vezanih za rad u Savjetu mladih u skladu s odlukom o osnivanju savjeta mladih.

Članak 36.

Općina Jelenje osigurava dostupnost pouzdanih informacija o svim pitanjima od interesa za mlade, o članovima Savjeta mladih, njihovim zamjenicima i radu Savjeta mladih na svojoj mrežnoj stranici.

X. ODNOS SAVJETA MLADIH I PREDSTAVNIČKOG TE IZVRŠNOG TIJELA

Članak 37.

Općinsko vijeće dostavlja Savjetu mladih sve pozive i materijale za svoje sjednice, te zapisnike s održanih sjednica u istom roku, kao i članovima Općinskog vijeća, te na drugi prikladan način informira Savjet mladih o svim svojim aktivnostima.

Predsjednik Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje svaka tri (3) mjeseca, održava zajednički sastanak sa Savjetom mladih, na koji po potrebi poziva i druge članove Općinskog vijeća, kao i druga tijela a na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade, te o suradnji Općinskog vijeća i drugih tijela jedinice lokalne samouprave sa Savjetom mladih.

Inicijativu za zajednički sastanak predsjednika Općinskog vijeća i Savjeta mladih može pokrenuti i Savjet mladih.

Na zajednički sastanak predsjednika Općinskog vijeća i Savjeta mladih mogu biti pozvani i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.

Članaka 38.

Na prijedlog Savjeta mladih Općinsko vijeće će raspraviti pitanje od interesa za mlade, i to najkasnije na prvoj sljedećoj sjednici od dana dostave zahtjeva Savjeta mladih pod uvjetom da je prijedlog podnesen najkasnije sedam (7) dana prije dana održavanja sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član Savjeta mladih kojeg Savjet imenuje dužan je odazvati se pozivima na sjednice Općinskog vijeća, prisustvovati sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o pitanju iz njegova djelokruga zatraži Općinsko vijeće Općine Jelenje.

Članak 39.

Savjet mladih surađuje s načelnikom Općine Jelenje redovitim međusobnim informiranjem, savjetovanjem te na druge načine.

Načelnik Općine Jelenje po potrebi, a najmanje svaka tri (3) mjeseca, održava zajednički sastanak sa Savjetom mladih, na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade, te o suradnji načelnika Općine Jelenje i Savjeta mladih.

Načelnik Općine Jelenje svakih šest (6) mjeseci pisanim putem obavještava Savjet mladih o svojim aktivnostima koje su od važnosti ili interesa za mlade.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju savjeta mladih (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 29/07).

Klasa: 023-01/15-01/11

Ur. broj: 2170/04-02-15-

Dražice, 17. veljače 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=924&mjesto=51218&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr