SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 4. Srijeda, 18. veljače 2015.
OPĆINA JELENJE

1.

Na temelju članka 18. Zakona o groblju (»Narodne novine« broj 19/98), članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 11. sjednici održanoj 17. veljače 2015. godine donosi

ODLUKA
o uvjetima, načinu upravljanja i održavanja
mjesnog groblja Jelenje

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuje:

-uvjeti upravljanja grobljem,

-mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje,

-vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta,

-način ukopa nepoznatih osoba,

-uređenje i održavanje groblja, uklanjanje otpada,

-izgradnja i uređenje grobova,

-mrtvačnice i kosturnica,

-način prijenosa, prijevoza, izlaganja i ukopa umrlih,

-prekapanje grobova ili ekshumacija,

-uvjete i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta,

-izvori i korištenje sredstava za groblje,

-grobna evidencija,

-kaznene odredbe.

Članak 2.

Groblje Jelenje je komunalni objekt u vlasništvu Općine Jelenje.

Članak 3.

Groblje je prostor na kojem se vrši polaganje posmrtnih ostataka umrlih, a sastoji se od ograđenoga unutrašnjeg prostora (površine za ukop, oproštajni, sakralni, spomenički objekt i prateći sadržaji) i vanjskog prostora (prometne površine, parkirališta, uređene zelene površine i dr.).

Članak 4.

Na groblju Jelenje ukapaju se u pravilu, umrli koji su imali prebivalište na području Općine Jelenje.

Članak 5.

Umrloga se ukapa isključivo na groblju.

Ukop se vrši prema odredbama Zakona, ove Odluke, Pravilnika o grobljima i u skladu s običajima.

Članak 6.

Obred sahrane vrši se na osnovi volje umrloga ili njegove obitelji, odnosno osobe koja je dužna skrbiti o njegovu ukopu.

Na groblju se mogu održavati samo skupovi koji su u svezi s pogrebom ili s uobičajenim spomenima (komemoracije, vjerski obredi i sl.).

Članak 7.

Općinsko vijeće Općine Jelenje donosi odluke:

-o zatvaranju groblja kada utvrdi da na groblju više nema mogućnosti osnivanja novih grobnih mjesta, ali postoji mogućnost ukopa u postojeća grobna mjesta,

-o stavljanju groblja ili dijela groblja izvan uporabe kada više nema mogućnosti ukopa zbog prostornih, sanitarnih ili drugih uvjeta,

-o premještanju groblja ili dijela groblja koje je izvan uporabe,

-o potrebi izgradnje ili rekonstrukcije groblja u skladu s Prostornim planom.

Odluke iz stavka 1. ovog članka moraju se oglasiti u službenom glasilu i dnevnom tisku, a po potrebi i na drugi način.

Članak 8.

Godišnji plan održavanja groblja donosi Općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, a u skladu s Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje.

II. Uvjeti upravljanja grobljem

Članak 9.

Grobljem iz članka 2. Ove Odluke upravlja Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Odjel).

Članak 10.

Odjel obavlja sljedeće aktivnosti:

-utvrđuje raspored grobnih mjesta,

-dodjeljuje grobna mjesta uz naknadu,

-vrši naplatu godišnje grobne naknade,

-predlaže smjernice za izradu godišnjeg programa održavanja groblja,

-uređuje i održava groblje, uklanja otpad s groblja,

-vrši izgradnju i održavanje pratećih građevina i komunalne infrastruktura,

-vodi grobnu evidenciju,

-predlaže Općinskom načelniku visinu naknade za dodjelu grobnoga mjesta i visinu godišnje naknade za korištenje grobnoga mjesta.

III. Mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje

Članak 11.

Odjel je dužan pravovremeno poduzimati odgovarajuće mjere za osiguranje slobodnih grobna mjesta, a ako to nije moguće zbog nedostatka prostora na postojećem groblju pravovremeno obavijestiti načelniku Općine Jelenje o potrebi rekonstrukcije odnosno proširenja postojećeg ili izgradnje novog groblja.

Članak 12.

Groblje mora imati Plan rasporeda grobova.

Površina groblja dijeli se na grobna polja i grobne blokove.

Članak 13.

Putovi na novo formiranim grobnim poljima moraju biti široki 1 - 2 m, razmak između grobnih redova 0,60-0,80 m, a razmak između grobnih mjesta 0,20 - 0,30 m.

Zatečeni prostor između redova polja, redova i mjesta kod rekonstrukcije se ne smiju smanjivati.

Članak 14.

Grobna mjesta su za obiteljski ili pojedinačni ukop, a dijele se na grobove, niše i pretince za urne.

Svako grobno mjesto ima svoj redni broj.

Članak 15.

Nova grobna mjesta dodjeljuju se prema raspoloživim mjestima prema Planu rasporeda grobova, niša, pretinaca za urne prema rastućem broju kojeg donosi Odjel.

Odjel dodjeljuje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu o čemu se donosi rješenje.

Članak 16.

Odjel će izdati rješenje o korištenju grobnoga mjesta korisniku u sljedećim slučajevima:

-članu uže obitelji pokojnika, ako je član uže obitelji ili pokojnik u trenutku smrti imao prebivalište na području Općine Jelenje,

-trećoj osobi koja po zakonu ima pravo skrbiti o ukopu pokojnika koji je u trenutku smrti imao prebivalište na području Općine Jelenje,

-članu uže obitelji pokojnika ili trećoj osobi koja po zakonu ima pravo skrbiti o ukopu pokojnika, ako je pokojnik ili jedan od roditelja pokojnika u trenutku rođenja pokojnika imao prebivalište na području Općine Jelenje, ili ako je pokojnik u bilo kojem razdoblju života imao prebivalište na području Općine Jelenje, što se dokazuje osobnom iskaznicom, potvrdom MUP-a ili Državnog arhiva,

-članu uže obitelji pokojnika ili trećoj osobi koja po zakonu ima pravo skrbiti o ukopu pokojnika, ako je pokojnik do 15. travnja 1993. godine imao prebivalište na području Grada Rijeke (naselje Jelenje) u bilo kojem periodu života što se dokazuje osobnom iskaznicom, potvrdom MUP-a ili Državnog arhiva,

-fizičkoj osobi koja rješenjem suda dobije pravo korištenja grobnoga mjesta,

-fizičkoj osobi kojoj postojeći korisnik ugovorom prepusti korištenje grobnoga mjesta.

Rješenje o korištenju grobnoga mjesta Odjel izdaje neposredno nakon smrti pokojnika, a prije ukopa, odnosno po pravomoćnom rješenju suda ili ugovoru.

Odjel neće izdati rješenje o korištenju novog grobnoga mjesta ukoliko je moguć ukop pokojnika u grobno mjesto za koje je već izdano rješenje.

Članak 17.

Korisnik grobnoga mjesta je fizička osoba kojoj je Odjel izdao rješenje o dodijeli grobnoga mjesta.

Pravo ukopa u grobno mjesto korisnika grobnoga mjesta imaju članovi njegove obitelji uz njegovu suglasnost, ukoliko ima raspoloživog mjesta.

Nakon smrti korisnika grobnoga mjesta, pravo korištenja grobnoga mjesta stječu njegovi nasljednici po provedenoj ostavinskoj raspravi.

Korisnik grobnoga mjesta može dopustiti privremeni ukop i trećim osobama.

Korisnik grobnoga mjesta ne može steći pravo na zakup drugog novog grobnoga mjesta ukoliko je dozvolio privremeni ukop drugim osobama.

Članak 18.

Korisnik može korištenje grobnoga mjesta ugovorom ustupiti trećim osobama.

Ugovor o ustupanju tog korištenja mora se dostaviti Odjelu radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik.

Ukoliko je s ustupanjem grobnoga mjesta novom korisniku prodana oprema i uređaj groba izgrađeni na grobnom mjestu koji se smatraju nekretninom, novi korisnik grobnoga mjesta dužan je uz ugovor o ustupanju priložiti dokaz o uplaćenim poreznim obvezama za predmetne nekretnine.

Članak 19.

Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina smatra se napuštenim i može se ponovo dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.

Namjeru prekapanja napuštenih grobova i grobnica Odjel je dužan objaviti preko sredstava javnog informiranja ili na drugi pogodan način, najmanje 6 mjeseci prije prekapanja.

Prijašnji korisnik grobnoga mjesta za koje se prema stavku 1. ovog članka smatra napuštenim može raspolagati izgrađenom opremom i uređajem groba (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, ograda groba i sl.), nakon što se plati dužni iznos grobne naknade sa zakonskim kamatama. U protivnom smatrati će se da se radi o napuštenoj imovini kojom Odjel groblja može slobodno raspolagati.

Odjel je dužan prije dodjele grobnoga mjesta drugom korisniku premjestiti ostatke preminulih iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu izgrađenu za tu namjenu (kosturnicu).

Članak 20.

Grobovi koji su proglašeni spomenicima kulture ne mogu se smatrati napuštenim već ih se održava i obnavlja sukladno propisima o zaštiti spomenika kulture.

Grobovi u kojima su pokopani posmrtni ostaci značajnih povijesnih osoba ne smatraju se napuštenima, već se o njima brine Općina Jelenje, a održava ih Odjel o trošku Općine Jelenje.

IV. Vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta

Članak 21.

Popunjena grobna mjesta su dodijeljena grobna mjesta u koja su izvršeni ukopi.

U popunjena grobna mjesta može se odobriti ukop nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa.

U popunjene grobnice i grobne niše može se odobriti ukop nakon 30 godina od zadnjeg ukopa uz poštivanje sanitarnih uvjeta.

Urna se može položiti u grobno mjesto bez obzira na prethodni ukop ukoliko ima prostora.

Iznimno, za ukop članova obitelji kada je grobno mjesto popunjeno, a potreba postoji može se dodijeliti novo grobno mjesto.

V. Način ukopa nepoznatih osoba

Članak 22.

Pravo ukopa na groblju u Jelenju imaju i osobe koje su se u trenutku smrti nalazile na području Općine Jelenje, a ne može se utvrditi njihov identitet.

Nepoznate osobe ukopati će se na groblju na način uobičajen mjesnim prilikama, osiguravajući pri tome pristupne

podatke nepoznatoj osobi (dob, spol, datum smrti) na odgovarajući način.

Ukop nepoznate osobe izvršit će se u grobno mjesto koje odredi Odjel.

Ukoliko se naknadno jave nasljednici nepoznate osobe isti nemaju pravo na grobno mjesto u kojem je u trenutku smrti ukopana nepoznata osoba.

Troškove ukopa nepoznate osobe snosi Općina Jelenje.

VI. Uređenje i održavanje groblja, uklanjanje otpada

Članak 23.

Komunalno društvo Jelen d.o.o. brine se o uređenju i održavanju groblja te uklanjanju otpada s groblja na temelju Godišnjeg programa održavanja objekata i komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje.

Pod uređenjem i održavanjem groblja smatra se održavanje i čišćenje zemljišta i putova na groblju, održavanje pratećih građevina te uzgoj i održavanje zelenila.

Pod uklanjanjem otpada razumijeva se uklanjanje svih materijala koji su na bilo koji način naneseni odnosno dospjeli na groblje, a svojim izgledom nagrđuju groblje ili po svojoj prirodi ne pripadaju groblju.

Otpadom se smatraju i ostaci vijenaca, cvijeća, svijeća i slično pokraj grobova koje su korisnici grobnih mjesta propustili ukloniti.

Članak 24.

Komunalno društvo dužno je radnje iz članka 23. stavak 1. ove Odluke obavljati kontinuirano na način da groblje bude uredno, a objekti u funkcionalnom smislu ispravni.

Na groblju ili u neposrednoj blizini groblja, Komunalno društvo je dužno osigurati prikladne prostore za odlaganje opreme i otpada.

Članak 25.

O uređenju i održavanju grobova i niša brinu se korisnici grobnoga mjesta i niša.

Ako korisnici grobova iste ne održavaju, Odjel dužan ih je upozoriti na njihove obveze. Ukoliko ni tada ne urede grobove koje su dobili na korištenje, Odjel će to učiniti o trošku korisnika.

Grobove za koje se ne može utvrditi njihov korisnik održava i uređuje Odjel, sukladno članku 19. ove Odluke.

Članak 26.

Vijence i cvijeće položene na grobove ili grobnice, KD ukloniti će u ljetnim mjesecima 10 dana nakon ukopa, a u svim ostalim mjesecima 30 dana nakon ukopa.

Članak 27.

Groblje je građanima otvoreno za posjet u vremenu od 6.00 do 21.00 sat u zimskom odnosno od 6.00 do 22.00 u ljetnom razdoblju.

Posjetitelji groblja dužni su se na groblju kretati u miru i tišini te ponašati u skladu s poštovanjem prema umrlim.

Članak 28.

Na groblju je zabranjeno:

-onečišćavati grobove, putove, staze i uređaje,

-obavljati bilo kakvu trgovinu,

-bez odobrenja ulaziti u mrtvačnicu u vrijeme koje nije određeno za pokop,

-bukom narušavati mir na groblju,

-dovoditi pse i druge životinje,

-loviti,

-napasati stoku,

-neovlašteno kositi travu,

-gaziti po grobovima i nasadama i oštećivanje grobova, spomenike i nadgrobne znakove, klupe i ostale objekte i uređaje,

-pisati po grobnim spomenicima i znakovima,

-trgati i odnositi cvijeće s grobova, cvjetnjaka i parkova na groblju,

-stavljati neprikladne slike, natpise, predmete i reklame,

-prometovati bilo kakvim vozilom, osim vozila koja se koriste u svezi s radovima nagroblju,

-sađenje po vlastitom nahođenju korisnika,

-graditi i rekonstruirati nadgrobne spomenike bez suglasnosti Odjela,

-uređivati staze bilo kakvom vrstom radova (betoniranje, opločenje, nasipavanje i sl.).

Članak 29.

Svu evidentiranu štetu dužan je podmiriti počinitelj štete na temelju očevida i zapisnika Odsjeka za komunalne poslove (Odsjek).

Članak 30.

Odjel dužan je donijeti akt o pravilima ponašanja na groblju i izložiti ga na vidljivom mjestu, a osobito na ulazu u groblje.

Općinski načelnik donijet će akt kojim će se utvrditi pravila ukopa.

VII. Izgradnja i uređenje grobova

Članak 31.

Svako se grobno mjesto mora označiti prikladnim nadgrobnim znakom.

Korisnik grobnog mjesta odlučuje o oblikovanju nadgrobnoga znaka, spomenika, natpisa i uređaja grobnog mjesta pridržavajući se Plana groblja i ove Odluke.

Natpisi na grobovima i grobnicama ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na umrloga.

Maksimalno dozvoljene dimenzije nadgrobnoga spomenika utvrđuje Odjel na temelju Odluke Općinskog načelnika.

Članak 32.

Odobrenje za izgradnju/preinaku nadgrobnoga spomenika daje Odjel na zahtjev korisnika.

Zahtjev mora sadržavati:

-idejnu skicu sa dimenzijama (tlocrt, nacrt, bokocrt) nadgrobnoga spomenika,

-tekst natpisa na spomeniku,

-dokaz o plaćenoj godišnjoj naknadi za korištenje grobnog mjesta,

-dokaz o plaćenoj naknadi za odobrenje izgradnje,

-rješenje o pravu na korištenje grobnog mjesta,

-ime, prezime i adresa ili naziv tvrtke izvoditelja radova.

Članak 33.

Po završetku radova korisnik grobnog mjesta dužan je odmah o tome obavijestiti Odsjek.

Odsjek je dužan izvršiti očevid.

Smatra se da su radovi uredno završeni kada je:

-nadgrobni spomenik izgrađen u skladu sa odobrenom skicom (oblik, natpis i dimenzije),

-okoliš u zoni gradnje očišćen od otpadnog materijala koji se mora ukloniti s groblja,

-eventualno oštećenja na stazama i zelenim površinama sanirano.

Odjel ne odgovara za štetu nastalu na grobovima, grobnicama, nišama i pretincima koje uzrokuju treće osobe.

Članak 34.

Bez dozvole Odjela, na groblju i grobovima ne mogu se obavljati građevinski, obrtnički niti bilo koji drugi radovi.

U slučaju kada je zbog propusta korisnika ili izvođača radova Odjel sam poduzeo određene radnje uslijed čega su nastali troškovi te je troškove dužan nadoknaditi korisnik.

Članak 35.

Radovi iz članka 34. mogu se obavljati samo radnim danom u vrijeme koje odredi Odjel.

Iznimno, Odjel može dozvoliti obavljanje radova i neradnim danima ako se moraju obaviti zbog hitnoće ukopa.

Članak 36.

Na odobrenje za izgradnju ili rekonstrukciju nadgrobnoga spomenika plaća se naknada prema Odluci o visini grobnih naknada.

Članak 37.

Nadgrobni spomenik korisnik grobnog mjesta mora izgraditi u roku od 2 (dvije) godine po dodjeli na korištenje.

VIII. Mrtvačnica i kosturnica

Članak 38.

Mrtvačnica je sastavni dio groblja.

Članak 39.

KD brine se za red, mir i čistoću u mrtvačnici.

Prostorije mrtvačnice moraju se redovito očistiti nakon svakog pogreba.

Članak 40.

Odjel je dužan osigurati poseban prostor na prikladnom mjestu za kosturnicu.

Za pokapanje kostiju u zajedničku kosturnicu ne plaća se naknada.

Zainteresirane osobe mogu tražiti da se kosti umrlih ne pokapaju u zajedničku kosturnicu, već u obiteljski grob, u tom slučaju nadoknađuju sve troškove pokopa.

IX. Način prijenosa, prijevoza, izlaganja i ukopa umrlih

Članak 41.

Tijelo umrloga mora se iza smrti prenijeti u mrtvačnicu radi izlaganja prije ukopa.

Članak 42.

Prijenos odnosno prijevoz umrloga u mrtvačnicu ili na groblje radi ukopa mora se izvršiti u zatvorenom mrtvačkom lijesu.

Lijes mora biti napravljen od drveta, metala ili drugoga otpornog materijala, odgovarajuće veličine prema raspoloživom prostoru ukupnog mjesta.

Članak 43.

Prijevoz umrloga u mrtvačnicu ili na mjesto ukopa vrši se posebnim pogrebnim vozilom ili pogrebnim kolicima.

U slučaju kada prijevoz iz prethodnog stavka nije nužan ili moguć, prijenos umrloga vrši se nošenjem lijesa.

Članak 44.

Mrtvo tijelo može biti izloženo u mrtvačnici najduže 8 sati.

Odobrenje za skraćenje ili produljenje izlaganja umrloga izdaje sanitarna inspekcija.

Mrtvo tijelo izloženo u mrtvačnici mora biti odjeveno i smješteno u lijesu.

Članak 45.

Pogreb umrloga položenog na odar u mrtvačnicu obavlja se od mrtvačnice do groba.

Izuzetno, na temelju odobrenja nadležnog tijela za unutarnje poslove, pogreb se može obaviti i s drugog mjesta.

Članak 46.

Ukopi se vrše u vrijeme kad je groblje otvoreno.

Članak 47.

Odjel može odobriti privremeni ukop umrloga u grob drugog korisnika ako se zbog spora o pravu korištenja određenog grobnog mjesta ne može odmah postići nagodba.

Privremeni ukop vrši se u obiteljske grobove, ali samo uz pismenu suglasnost njihova korisnika.

Prijenos privremeno ukopanog u grob predviđen za konačni ukop vrši se uz odobrenje sanitarne inspekcije.

Svaki privremeni ukop mora se evidentirati.

Takav privremeni ukop može trajati najduže godinu dana od dana ukopa.

Sve troškove privremenog i konačnog ukopa snose osobe koje traže ukop umrloga.

Članak 48.

Urne s pepelom umrloga pohranjuju se u obiteljske grobove, niše ili pretince za urne.

X. Prekapanja grobova ili ekshumacija

Članak 49.

Iskopavanje (ekshumacija) i prijenos posmrtnih ostataka može se odobriti na zahtjev članova uže obitelji umrloga (supružnik i djeca), po službenoj dužnosti ili po odredbi suda.

Troškove ekshumacije snosi podnositelj zahtjeva.

Članak 50.

Ekshumacije se mogu vršiti:

-radi ukopa novog umrloga u isti grob,

-radi sudskog uviđaja,

-uslijed premještanja groblja,

-radi prijenosa posmrtnih ostataka na drugo mjesto ili njihovog kremiranja.

Članak 51.

Nakon prekapanja ili ekshumacije, posmrtni ostaci umrloga prenose se u zajedničku ili obiteljsku grobnicu ili se vraćaju u grob.

XI. Uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje

Članak 52.

Korisnik kojemu se grobno mjesto dodjeljuje na korištenje dužan je platiti naknadu kod dodjele grobnog mjesta.

Naknada kod dodjele na korištenje grobnog mjesta, niša i pretinaca za urne obračunava se za:

-troškove izgradnje groblja te njegovo opremanje odgovarajućom komunalnom i drugom infrastrukturom i sadržajem.

Visina naknade iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se za:

-grobna mjesta

-niše po broju mjesta za lijes

-pretince za urne po broju pretinaca.

Članak 53.

Korisnik grobnog mjesta dužan je naknadu iz članka 52. ove Odluke platiti odmah po odobrenju za ukop.

Članak 54.

Godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta utvrđuje se na temelju procjene godišnjih troškova.

Visina naknade iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se za:

- grobna mjesta

- niše po broju mjesta za lijes

- pretince za urne po broju pretinaca.

Članak 55.

Visinu naknade za dodjelu grobnog mjesta i visinu godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta utvrđuje Općinski načelnik na prijedlog Upravnog odjela.

XII. Izvori i korištenje sredstava za groblja

Članak 56.

Sredstva groblja su:

1.redovna godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta,

2.komunalna naknada,

3.naknada za dodjelu grobnog mjesta,

4.komunalni doprinos,

5.ostala sredstva.

Sredstva iz prethodnog stavka mogu se koristiti za održavanje, izgradnju, proširenje i rekonstrukciju groblja, pratećih građevina i komunalne infrastrukture groblja.

XIII. Grobna evidencija

Članak 57.

Odjel je dužan voditi registar umrlih osoba i grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba na području Općine Jelenje.

Grobni očevidnik sadrži podatke o:

- vrsti grobnih mjesta, (niše, temelji i pretinci za urne),

- znamenitostima,

- lokacija grobnog mjesta i broj,

- korisnicima grobova, grobnica, niša i pretinaca za urne,

- podacima o ukopanim osobama.

Sastavni dio grobnog očevidnika iz stavka 1. ovog članka je položajni plan grobnih mjesta, niša i pretinaca za urne.

Grobni se očevidnik pohranjuje i trajno čuva.

XIV. Kaznene odredbe

Članak 58.

Novčanom kaznom od 500,00 kuna kaznit će se pročelnik Upravnog odjela za prekršaj ako:

-ne vodi grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba na području Općine, te registar umrlih osoba s potrebitim podacima,

-se ne brine o uređenju i održavanju groblja na temelju Godišnjeg programa održavanja groblja.

Članak 59.

Novčanom kaznom od 100,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

-korisnik grobnog mjesta ukoliko se i unatoč opomeni od strane Upravnog odjela ne brine o održavanju grobnog mjesta,

-fizička osoba koja postupa protivno članku 28. ove Odluke.

XV. Prijelazne i završne odredbe

Članak 60.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Odsjek u okviru svoje nadležnosti.

Članak 61.

Korisnicima grobnih mjesta koji su do dana stupanja na snagu ove Odluke imali status korisnika grobnog mjesta temeljem ugovora o korištenju grobnog mjesta, izdati će se rješenje o dodijeli grobnog mjesta na neodređeno vrijeme po isteku ugovora o korištenju.

Članak 62.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o groblju (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br.6/00).

Članak 63.

Ova Odluka stupa na snagu danom osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 010-10/15-01/11

Ur. broj: 2170-04-15-01-4

Dražice, 17. veljače 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=924&mjesto=51218&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr