SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 43. Srijeda, 31. prosinca 2014.
OPĆINA OMIŠALJ

85.

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA OMIŠALJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Odbor za statutarno-pravna pitanja

Na temelju članka 22. stavka 1. alineje 2. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Odbor za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Omišalj, na sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2- Njivice, koji obuhvaća:

-Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2- Njivice koja je stupila na snagu 19. veljače 2011. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/11),

-Odluku o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2- Njivice koja je stupila na snagu 24. veljače 2013. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/13) i

-Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2- Njivice koja je stupila na snagu 29. srpnja 2014. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/14).

Omišalj, 17. prosinca 2014. godine

Predsjednik
Krešimir Kraljić, dipl.iur, v.r.

ODLUKA
o izradi Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja 2 - Njivice

(pročišćeni tekst)

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 1.

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 2 -Njivice (u nastavku teksta: Izmjene i dopune UPU 2- Njivice) izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr.).

Članak 2.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna UPU 2- Njivice je Općina Omišalj.

Odgovorna osoba za praćenje izrade i donošenja plana je Općinski načelnik.

RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU PLANA

Članak 3.

Tijekom izrade UPU 2-Njivice naišlo se na poteškoće vezane za odredbe za provođenje unutar turističke zone Peharček, koja u naravi predstavlja zonu u kojoj su smještene kuće za odmor. Namjena zone nije se mogla mijenjati radi ograničenja danih planovima višeg reda. Stoga se javila potreba analiziranja mogućnosti proširenja građevinskog područja naselja u sklopu Izmjena i dopuna PPUOO , te izvršiti izmjene u UPU 2-Njivice.

[SN PGŽ 5/13, čl.1. st.1., 24.2.2013., u članku 3. stavak 2. briše se.]

Obzirom na katastarske podloge kojima raspolažemo (ne postoji katastarska karta centra Njivica) neće biti moguće u skorije vrijeme donijeti detaljni plan centra Njivica- DPU Placa. Stoga je ocijenjeno da se parametri za gradnju i rekonstrukciju ove zone ugrade u UPU 2- Njivice, kako se ne bi onemogućio razvoj.

[SN PGŽ 5/13, čl.1. st.2., 24.2.2013., stavak 3. postaje stavak 2.]

Površinu obuhvata plana potrebno je proširiti kako bi se uvjeti gradnje dviju novih prometnica: prometnice koja napaja zonu L1-1 privezište unutar turističke namjene T3- autokamp Njivice i obilaznice Njivica, predvidjeli UPU-om.

[SN PGŽ 5/13, čl.1. st.3., 24.2.2013. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3.]

Izmjenama i dopunama UPU-a 2 - Njivice potrebno je na zadovoljavajući način planirati javne i društvene, centralne trgovačke i uslužne, sportsko-rekreacijske sadržaje, parkirališta, pješačke površine, površine za privez u moru i druge namjene za zajedničke potrebe naselja te pri tome na adekvatan način uključiti zemljište koje je u općinskom vlasništvu.

Potrebno je preispitati i reducirati mogućnosti gradnje određene UPU-om 2 - Njivice koje rezultiraju velikom gustoćom izgradnje i građenjem apartmanskih zgrada prenaglašenih gabarita. Posljedica su neželjene oblikovne i ambijentalne karakteristike dijelova naselja, povećanje sezonskog stanovanja i time neželjeno daljnje povećanje broja povremenih stanovnika u naselju.

Postojeće prostorne i krajobrazne vrijednosti obalnog pojasa naselja potrebno je na adekvatni način valorizirati i prostor zaštititi u cilju očuvanja i korištenja obale za javne namjene te time trajno otkloniti pritiske za novom neadekvatnom gradnjom, kojima je obalni prostor kontinuirano izložen.

[SN PGŽ 22/14, čl.1., 29.7.2014., iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4.,5. i 6.]

OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Obuhvat Izmjene i dopune UPU 2-Njivice je u granicama obuhvata postojećeg UPU 2- Njivice uvećanog za:

-područje koje graniči sa vanjskim rubom planskih rješenja novih prometnica na obodu autokampa Njivice i obilaznice Njivica,

-površinu dijela postojeće ulice Japlenički put i područje za planiranje križanja iste ulice i planirane obilaznice Njivica s postojećom lokalnom cestom Ulica Kralja Tomislava - državna cesta D102,

-koridor postojeće ceste koja povezuje naselje Kijac i plažu Kijac te površine planskih rješenja parkirališta i okretišta ceste,

-obalni pojas uvale Kijac uključujući zonu ugostiteljsko- turističke namjene planiranu PPU-om Općine Omišalj, obalni prostor luke u Kijcu (lokalitet Ćuf - Kapišće) i ukupnu površinu obale okvirno do izohipse 2-3 m nm.

Površina obuhvata Plana iznosi okvirno 216 ha i nalazi se unutar zaštićenog obalnog područja.

[SN PGŽ 5/13, čl.2., 24.2.2013., članak 4. mijenja se]

[SN PGŽ 22/14, čl.2., 29.7.2014., članak 4. mijenja se]

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Temeljni dokument prostornog uređenja na području općine Omišalj je Prostorni plan uređenja općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/ 07 i 14/10) koji utvrđuje programske i prostorne postavke za UPU 2 - Njivice kao dokument prostornog uređenja užeg područja.

Odredbama Zakona o zaštićenom obalnom području mora ograničeno je planiranje ugostiteljsko-turističke i sportske namjene.

Prostornim planom Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/00, 12/05 i 50/06) određena su područja ugostiteljsko -turističke namjene izvan naselja, njihov položaj, vrsta, kapacitet, kao i smjernice za utvrđivanje izdvojenih građevinskih područja (hoteli, turistička naselja, autokampovi, luke nautičkog turizma i golf igrališta).

Navedeno predstavlja određena ograničenja u planiranju prostora kojih se treba pridržavati prilikom izrade Izmjena i dopuna UPU 2- Njivice.

Nakon više desetljeća prekomjerne izgradnje kuća za odmor na prostoru naselja Njivice taj je trend i dalje prisutan, iako modificiran prema novim uvjetima u društvu, manje je sustavan ali, nije manje agresivan u ostvarenjima i nakanama.

Nova izgradnja višestambenih apartmanskih blokova i predimenzioniranih zgrada i vila na malim parcelama, koja je uslijedila temeljem uvjeta utvrđenih UPU-om 2 - Njivice, u cijelosti je neprimjerena strukturi naselja Njivice, nije valorizirala zatečene prostorne vrijednosti niti je u bilo kom smislu doprinijela artikulaciji i oblikovanju, kako na području ulaza u naselje; Krčine-Primorska ulica tako i na lokalitetu Poje. Istovremeno se i nadalje, neadekvatnim zahvatima narušavaju vrijedne graditeljske strukture; jezgra naselja, vrtno naselje »Rosulje« i stambeno naselje »Kijac«.

U Njivicama je ukupno 2.208 stanova, od toga se 603 stana (27%) koristi za stalno stanovanje za 446 kućanstava odnosno 1.109 stanovnika, iz čega slijedi da za potrebe stalnog stanovanja nije potrebno planirati znatniju novu izgradnju.

Istovremeno, naselje Njivice nema dostatne javne, društvene, poslovne centralne kao ni sportsko-rekreacijske i druge zajedničke sadržaje adekvatne broju stalnih stanovnika, a posebno znatno uvećanom broju osoba koje u ljetnoj sezoni borave u naselju. Deficit je dodatno naglašen sustavnom prenamjenom nekadašnjih centralnih poslovnih sadržaja, u prizemljima zgrada u naselju Kijac, u apartmane upitne kategorije.

Na području naselja, je naglašen problem parkiranja i odvijanja kolnog prometa, posebno u zoni šireg centra, u sezoni, kao i pješačkog povezivanja te priveza u moru.

[SN PGŽ 22/14, čl.3., 29.7.2014., u članku 5. iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5.,6.,7.,8. i 9.]

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

Sagledavajući stanje u prostoru, poštujući uvjete i smjernice određene Prostornim planom uređenja Općine Omišalj, određuju se sljedeći ciljevi:

-redefiniranje područja obuhvata i uvjeta gradnje unutar ugostiteljsko-turističkih zona unutar naselja kao i njihovih obodnih područja uključenih u promjene, te njihovo uklapanje i integriranje u naselje, odnosno okruženje, uz utvrđivanje uvjeta za javno korištenje i uređenje dijelova tih područja,

[SN PGŽ 5/13, čl.3., 24.2.2013. u članku 6. alineja 2. briše se]

-korekcija ukupnog opsega područja posredne provedbe plana i redefiniranje normativa za prošireno područje neposredne primjene plana,

-planiranje potrebnih javnih i društvenih, centralnih poslovnih (trgovačkih, uslužnih i drugih namjena) i sportsko-rekreacijskih sadržaja, adekvatno broju i razmještaju stanovnika i drugih korisnika prostora u naselju,

-predlaganje nove racionalnije organizacije prostora pri planiranju javnih i centralnih sadržaja u zoni centra - Peharček i pri tome na adekvatan način uključiti zemljište koje je u općinskom vlasništvu s ciljem osiguranja prostora za društvene namjene te novi centar povezati na obalni put primarnom javnom pješačkom komunikacijom, istovremenim povezivanjem prostora javnog parka, crkve i arheološkog parka,

-definiranje mogućnosti za reduciranje površina planiranih za novu stambenu izgradnju, posebno na neuređenim dijelovima građevinskog područja naselja, u koridoru obilazne i drugih glavnih prometnica naselja, koji se planiraju kao zeleni,

-utvrđivanje detaljnijih i restriktivnijih uvjeta za građenje na građevinskom području naselja s ciljem oblikovanja prostornih cjelina i očuvanja prostornih i ambijentalnih vrijednosti a posebno; za područje Rosulja radi očuvanja koncepta »vrtnog naselja«, za područje stambenog naselja Kijac radi očuvanja integralnog vrijednog suvremenog arhitektonskog sklopa, za interpolaciju građevina na području obalne fronte naselja, gdje je potrebno posebno pažljivo oblikovati prostor uz veću zastupljenost visokog zelenila te za područje Krčine-Primorska ulica radi artikulacije i oblikovanja prostorne cjeline na ulazu u naselje i prilazu turističkim zonama,

-detaljnija planska analiza obalnog prostora uz utvrđivanje zaštite neizgrađenog i zelenog obalnog pojasa kao posebne krajobrazne vrijednost i to na cijelom potezu počevši od Prostornim planom uređenja općine Omišalj zaštićenog područja značajnog krajobraza Rt Ćuf do priključka obalnog puta na Ulicu Nikole Jurjevića, unutar kojeg je uz očuvanje zatečenih vrijednosti prostora, moguće na nekoliko mjesta predvidjeti izgradnju,

-revidiranje i dopuna ukupnog prometnog rješenja uključujući i:

1.provjera i ispitivanje prometnih rješenja na razini šireg centra naselja Njivice,

2.planiranje preduvjeta za uvođenje adekvatnih oblika javnog - komunalnog prijevoza u ljetnim mjesecima (mini bus, električni vlakić i sl.), s ciljem reduciranja automobilskog prometa,

3.definiranje lokacija/uvjeta za osiguranje potrebnog broja parkirališnih mjesta javnog korištenja u široj zoni centra naselja i za potrebe uređenih plaža,

4.revidiranje rješenja obilazne ceste naselja u cilju fazne izgradnje i osiguranja protočnosti i sigurnosti odvijanja prometa duž iste i s tim ciljem isključenje mogućnosti neposrednog priključivanja pojedinih građevnih čestica stambene i mješovite namjene,

5.dopunu pješačkih komunikacija i površina unutar obuhvaćenog područja,

-planiranje zamjenske/nove izgradnje na području turističkog naselja (»Bungalovi«), temeljene na načelima tradicijskog graditeljstva i očuvanju krajobraznih vrijednosti prostora,

-prenamjena javne zelene površine između turističkog naselja (»Bungalovi«) i kupališta, planiranjem za rekreacijske namjene, te utvrđivanje uvjeta uređenja i gradnje uz očuvanje krajobraznih vrijednosti prostora,

-ispitivanje i provjera uvjeta smještaja i gradnje građevina unutar sportsko-rekreacijske namjene, posebno planiranje uređenih plaža uz mogućnost korekcije obalne linije (izbjegavajući preliminarna detaljna rješenja) radi osiguranja dovoljnih kupališnih i rekreacijskih površina te definiranja uvjeta za izgradnju obalnih, pratećih, rekreacijskih i drugih građevina i sadržaja uz utvrđivanje uvjeta očuvanja i korištenja dijelova prirodne obale,

-revidiranje i dopuna rješenja koja se odnose na privez plovila na planom obuhvaćenom području mora uključujući i:

1.planiranje priveza brodica u Kijcu primarno s ciljem osiguranja dovoljnog broja komunalnih vezova prije svega, te nautičkih i drugih,

2.usklađenje granice lučkog područja luke otvorene za javni promet Njivice s programom, odnosno s projektnom dokumentacijom za njenu rekonstrukciju,

3.revidiranje i prenamjena površine za privez u moru ispod područja Cerove, s ciljem valoriziranja postojećih ulaganja Općine Omišalj.

[SN PGŽ 22/14, čl.4., 29.7.2014., članak 6. mijenja se]

POPIS STRUČNIH I KATASTARSKIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Izmjena i dopuna UPU 2- Njivice izrađivat će se na kartama na kojima je rađen osnovni plan, a to je katastarsko- topografska podloga u mjerilu 1:2000 dopunjena ortofoto kartom.

Budući da je izrađena nova katastarska izmjera (nije još verificirana), izrađena podloga koristiti će se za povezivanje sa starom katastarskom podlogom.

Stručne podloge koje za potrebe izrade Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 8.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna UPU 2- Njivice iz područja svog djelokruga rada:

-Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci za područje Primorsko-goranske županije, Užarska 26, 51000 Rijeka,

-Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Rijeka - Ispostava Omišalj, Kančinar 1, 51513 Omišalj

-Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zašitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3, 51500 Krk,

-Primorsko-goranska županija, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje PGŽ, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,

-Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2/VI, 51000 Rijeka,

-Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka uprava Rijeka, Riva 1, 51000 Rijeka

-Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana sa sjedištem u Rijeci, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

-HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP ELEKTROPRIMORJE Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

-Ponikve d.o.o. Krk, Vršanska ulica 14, 51500 Krk,

-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,

-Hrvatske ceste d.o.o. Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Rijeka, Tehnička ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka,

-Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka,

-Primorsko-goranska županija, Priroda, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, Grivica 4/I, 51000 Rijeka.»

[SN PGŽ 22/14, čl.5., 29.7.2014., članak 8. mijenja se]

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 9.

Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna UPU 2-Njivice:

-dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna UPU 2- Njivice (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 15 dana,

-izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna UPU 2-Njivice za potrebe prethodne rasprave - u roku od 30 dana od dostave zahtjeva odnosno, po isteku roka za dostavu zahtjeva,

-izrada Prijedloga Izmjena i dopuna UPU 2-Njivice za potrebe javne rasprave - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

-javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna UPU 2 - Njivice - u trajanju od 15 dana,

[SN PGŽ 22/14, čl.6.st.1, 29.7.2014., u članku 9. alineja 4. mijenja se]

-izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

-izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna UPU 2-Njivice - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

-dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna UPU 2-Njivice - u roku od 30 dana,

-izrada Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna UPU 2- Njivice - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

-dostava suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja prema članku 97. Zakona o prostornom uređenju i gradnji - u roku od 60 dana,

[SN PGŽ 22/14, čl.6.st.2, 29.7.2014., alineja 9. mijenja se]

-donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama UPU 2- Njivice - I. kvartal 2015. godine.

[SN PGŽ 5/13, čl.5., 24.2.2013., umjesto riječi:«I.kvartal 2012.» treba stajati »II. kvartal 2013.«]

[SN PGŽ 22/14, čl.6.st.3, 29.7.2014., alineja 10. mijenja se]

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 10.

Do donošenja Izmjena i dopuna UPU-a 2 - Njivice, na području njegovog obuhvata zabranjeno je izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno odredbama Urbanističkog plana uređenja 2-Njivice.

Zabrana iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u trajanju od najviše godinu dana od donošenja ove Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2- Njivice.

[SN PGŽ 22/14, čl.7., 29.7.2014., članak 10. mijenja se]

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 11.

Izrada Izmjena i dopuna UPU 2-Njivice financirat će se iz Proračuna Općine Omišalj.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJE 2 - NJIVICE I NJEZINIH IZMJENA I DOPUNA

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2 - Njivice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/11 od 11. veljače 2011.)

»ZAVRŠNA ODREDBA«

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Odluka o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2 - Njivice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/13 od 16. veljače 2013.)

»Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2 - Njivice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/ 14 od 21. srpnja 2014.)

»Članak 8.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2 - Njivice.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Kratice: SN = »Službene novine«, službeni list Primorsko-goranske županije; čl. = članak; st. = stavak.

Tekst u uglatim zagradama pisan običnim (regularnim) tiskom: izmjene i dopune Odluke koje su na snazi.

Tekst u uglatim zagradama pisan kurzivom (italikom): prethodne izmjene i dopune Odluke koje više nisu na snazi.

Značenje oznaka u uglatim zagradama po redoslijedu: [broj Službenih novina u kojima su objavljene izmjene ili dopune, članak u kojem su sadržane izmjene ili dopune, datum stupanja na snagu izmjena ili dopuna - bilješka o sadržaju izmjena ili dopuna].

Oznake i simbol nisu dio teksta Odluke i ne citiraju se pri njezinom navođenju.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr