SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 42. Utorak, 30. prosinca 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

95.

Na temelju članka 100. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja je na sjednici održanoj dana 30. prosinca 2014. godine donijelo

ODLUKU
o donošenju V. Ciljanih izmjena i dopuna
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
GRADA MALOG LOŠINJA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom donose se V. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Plan) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/08, 13/12 i 26/13).

Ovaj Plan je sukladno Odluci o izradi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/13) izradio URBING d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

Plan je sadržan u elaboratu »V. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja«, koji se sastoji od tekstualnog, grafičkog dijela i obveznih priloga, a sadrži:

A. TEKSTUALNI DIO

I. Uvod

II. Obrazloženje

III. Nacrt prijedloga odluke o V. ciljanim izmjenama i dopunama odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Mali Lošinj

B. GRAFIČKI DIO

Kartografski prikazi u mjerilu 1:25000:

1.A.-B. Korištenje i namjena površina

2.B.Infrastrukturni sustav - Vodoopskrba i elektroopskrba

2.2.B. Infrastrukturni sustav - Odvodnja otpadnih voda

3.B. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Zaštita prirode i kulturnih dobara

3.1.B. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju

Kartografski prikazi u mjerilu 1:5000: 4. Građevinska odručja

4.1. Belej

4.2. Ćunski

4.3. Ilovik

4.4. Mali Lošinj

4.5. Male Srakane i Vele Srakane

4.6. Nerezine

4.7. Osor

4.8. Punta Križa

4.9. Susak

4.10. Sveti Jakov

4.11. Unije

4.13. Veli lošinj

C. OBVEZNI PRILOZI:

PRILOG I

Izvadak iz Prostornog plana Primorsko-goranske županije

PRILOG II

Popis propisa i dokumenata koje je bilo potrebno poštivati u izradi Plana

PRILOG III

Sažetak za javnost

PRILOG IV

Zahtjevi za izradu plana

PRILOG V

Zahtjevi i primjedbe u javnoj raspravi

PRILOG VI

Izvješće o javnoj raspravi

PRILOG VII

Suglasnosti i mišljenja nadležnih tijela na Nacrt konačnog prijedloga Plana

PRILOG VIII

Suglasnost Ministarstva na Konačni prijedlog

PRILOG IX

Evidencija postupka izrade i donošenja Plana

PRILOG X

Dokumentacija o ovlaštenju stručnog izrađivača Plana za izradu prostornih planova

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 3.

Sadržaj članka 10. se briše.

Članak 4.

Sadržaj članka 11. se briše.

Članak 5.

Članak 22. mijenja se i glasi:

Na području Grada Malog Lošinja su određena sljedeća izdvojena građevinska područja ugostiteljsko-turističke namjene:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 59.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/04

Ur. broj: 2213/01-01-14-15

Mali Lošinj, 30. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Zamjenik predsjednika

Mario Kamalić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr