SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 3. Petak, 25. veljače 2005.
OPĆINA JELENJE
3

2.

Na osnovi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« PGŽ broj 30/01) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj dana 30. studenoga 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o priključenju građevine na objekte i uređaje
komunalne infrastrukture

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje postupak, tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje, rokovi za pojedine priključke, provođenje nadzora i kaznene odredbe u svezi priključenja građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda na području Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Općina).

Otpadnim vodama, u smislu ove Odluke, smatraju se:

- sanitarno otpadne vode,

- tehnološke otpadne vode i

- oborinske vode koje se odvode putem mješovitog sustava javne odvodnje.

Članak 2.

Vlasnik građevine dužan je priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda (u daljnjem tekstu: na komunalnu infrastrukturu).

Članak 3.

Pod građevinom, uz koju se vezuje obveza vlasnika za priključenje na komunalnu infrastrukturu, smatra se: obiteljska kuća, stambena, poslovna, stambeno-poslovna građevina i druge građevine za čiju gradnju je potrebna građevinska dozvola prema Zakonu o gradnji.

Vlasnik građevine iz stavka 1. ovoga članka čija građevinska čestica nema neposredan pristup javno prometnoj površini na kojoj je izgrađena komunalna infrastruktura može, sukladno ovoj Odluci, podnijeti zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu, ali ne podliježe obvezi priključenja.

Članak 4.

Vlasnik gradilišta, poljoprivrednog zemljišta, privremene građevine ili druge jednostavne građevine za čiju gradnju nije potrebna građevinska dozvola može, sukladno ovoj Odluci, podnijeti zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu, ali ne podliježe obvezi priključenja.

Članak 5.

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Komunalno društvo) obavlja izgradnju vodovodnih i kanalizacijskih priključaka na teret vlasnika odnosno korisnika građevine, te kontrolu priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu.

Izgradnju internih vodovodnih i kanalizacijskih instalacija građevine, te samo priključenje obavlja vlasnik odnosno korisnik građevine o svom trošku.

Priključenje je čin spajanja interne vodovodne odnosno kanalizacijske instalacije sa izvedenim vodovodnim odnosno kanalizacijskim priključkom.

Internu vodovodnu instalaciju čine vodovodne cijevi s pripadajućim uređajima, i to počevši s ventilom iza glavnog vodomjera pa nadalje prema građevini.

Internu kanalizacijsku instalaciju čine instalacije, objekti i uređaji za sakupljanje i pročišćavanje otpadnih voda iz građevine, te cjevovodi i uređaji za odvod sakupljenih voda do kontrolnog okna priključka.

II. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

1. Postupak priključenja građevina uz koje se vezuje obveza priključenja

Članak 6.

Obveza priključenja na komunalnu infrastrukturu nastaje:

1. za novoizgrađene građevine od završetka njihove izgradnje na području na kojem je komunalna infrastruktura već izgrađena,

2. za već izgrađene građevine od završetka izgradnje komunalne infrastrukture na njihovom području odnosno od dana primitka pisane obavijesti o stvorenim uvjetima za priključenje od strane Komunalnog društva.

Vlasnici novoizgrađenih građevina za koje je nastala obveza priključenja na komunalnu infrastrukturu prema stavku 1. točki. 1. ovoga članka, dužni su najkasnije u roku od 60 dana od dana nastale obveze, podnijeti Komunalnom društvu zahtjev za priključenje.

Vlasnici već izgrađenih građevina za koje je nastala obveza priključenja na komunalnu infrastrukturu prema stavku 1. točki 2. ovoga članka, dužni su najkasnije u roku od 60 dana od dana nastale obveze, podnijeti Komunalnom društvu zahtjev za priključenje.

Ako vlasnik građevine ne podnese zahtjev za priključenje u rokovima određenim u stavku 2 i 3. ovoga članka, Komunalno društvo donijet će rješenje o obvezi priključenja građevine, u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stavka 2. i 3. ovoga članka.

Članak 7.

Vlasnik građevine podnosi pisani zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu Komunalnom društvu.

Zahtjev za priključenje iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti i korisnik građevine, ako je to pravo na njega prenio vlasnik građevine pisanim ugovorom.

Vlasnik građevine dužan je, uz zahtjev za priključenje, priložiti:

- dokaz o pravu vlasništva,

- kopiju katastarskog plana s ucrtanom situacijom građevine,

- uvjerenje o identifikaciji gruntovne i katastarske čestice,

- pravomoćnu građevinsku dozvolu za građevine izgrađene nakon 15. veljače 1968. godine, odnosno uvjerenje ureda za katastar da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine.

Korisnik građevine dužan je, uz zahtjev za priključenje, priložiti:

- dokaz o pravu korištenja građevine,

- ugovor iz stavka 2. ovoga članka,

- kopiju katastarskog plana s ucrtanom situacijom građevine,

- pravomoćnu građevinsku dozvolu za građevine izgrađene nakon 15. veljače 1968. godine, odnosno uvjerenje ureda za katastar da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine.

Članak 8.

Komunalno društvo, na osnovi zahtjeva iz članka 7. ove Odluke, provodi postupak i donosi rješenje o dozvoli priključenja, ako za priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti.

Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za priključenje će se rješenjem odbiti.

Komunalno društvo obvezno je rješenje iz stavka 2. ovoga članka donijeti u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

Radnje u smislu članka 6. stavka 4. ove Odluke, stavka 1. i 2. ovoga članka te članka 32. stavka 2. i članka 50. stavka 2. ove Odluke Komunalno društvo obavlja kao javnu ovlast u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu, po pravilima općeg upravnog postupka.

Članak 9.

Rješenje o dozvoli priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu osobito sadrži:

- podatke o vlasniku odnosno korisniku građevine,

- podatke o građevini (adresu, katastarsku odnosno zemljišno knjižnu oznaku, namjenu i slično),

- tehničko-tehnološke uvjete za priključenje,

- rokove za priključenje odnosno spajanje interne vodovodne i kanalizacijske instalacije na komunalni priključak.

Komunalno društvo obvezno je rješenje iz stavka 1. ovoga članka donijeti u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

Rješenje o odbijanju zahtjeva za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu iz članka 8. stavka 2. ove Odluke mora sadržavati razloge radi kojih se građevina ne može priključiti.

Jedan primjerak rješenja iz članka 6. stavka 4. ove Odluke, stavka 1. i 3. ovoga članka te članka 32. stavka 2. i članka 50. stavka 2. ove Odluke, po konačnosti se dostavlja na znanje Općini, Jedinstvenom upravnom odjelu (u daljnjem tekstu: Odjel).

Članak 10.

Na temelju ove Odluke, ovlašćuje se Komunalno društvo da internim aktom podrobnije utvrdi tehničko-tehnološke uvjete za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu.

Članak 11.

Komunalno društvo sklapa sa podnositeljem zahtjeva za priključenje, odnosno sa vlasnikom građevine za koju je donijeto rješenje o obvezi priključenja ugovor o priključenju, najkasnije u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o dozvoli priključenja odnosno rješenja o obvezi priključenja.

Ugovor iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži: vrstu priključka, rok izvedbe komunalnog priključka, cijenu izvedbe priključka i način plaćanja priključka.

Članak 12.

Komunalno društvo obvezno je izdati račun za izvršeni posao koji sadrži obračun stvarnih troškova rada i utrošenog materijala na izvedbi komunalnog priključka.

Podnositelj zahtjeva obvezan je Komunalnom društvu platiti iznos u visini 50 0znosa određenog ugovorom o priključenju u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora.

Preostali iznos cijene za izvršeno priključenje podnositelj zahtjeva dužan je Komunalnom društvu platiti u roku 15 dana od dana ispostavljenog računa za izvršene radove.

Iznimno od odredbe stavka 2. i 3. ovoga članka, podnositelj zahtjeva - fizička osoba kojoj stvarni troškovi rada i utrošenog materijala na izvedbi komunalnog priključka iznose više od 2.500,00 kuna, može Komunalnom društvu podnijeti zahtjev za plaćanje iznosa određenog ugovorom o priključenju u najviše šest mjesečnih rata.

Članak 13.

Komunalno društvo obvezno je izgraditi vodovodni odnosno kanalizacijski priključak najkasnije u roku od 30 dana od dana uplate iznosa odnosno prve rate utvrđene ugovorom o priključenju.

Rok iz prethodnog stavka može se produljiti zbog objektivnih razloga o čemu će Komunalno društvo obavijestiti podnositelja zahtjeva za priključenje.

Vlasnik odnosno korisnik građevine obvezan je izgraditi interne vodovodne i kanalizacijske instalacije građevine i spojiti iste na vodovodni odnosno kanalizacijski priključak sukladno donesenom rješenju o priključenju odnosno sklopljenom ugovoru o priključenju.

Vlasnik odnosno korisnik građevine dužan je obavijestiti Komunalno društvo o završetku radova na izvedbi interne vodovodne i kanalizacijske instalacije, odnosno o danu spajanja iste na izvedeni komunalni priključak kako bi Komunalno društvo moglo izvršiti kontrolu priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu.

Komunalno društvo izvršit će kontrolu priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimljene obavijesti iz stavka 4. ovoga članka, odnosno po isteku rokova za priključenje određenih rješenjem o priključenju.

2. Postupak priključenja građevina koje ne podliježu obvezi priključenja

Članak 14.

Pod građevinama, uz koje se ne vezuje obveza vlasnika za priključenje na komunalnu infrastrukturu, smatraju se privremene građevine za potrebe održavanja sajmova i javnih manifestacija, kao i druge jednostavne građevine za čiju gradnju nije potrebna građevinska dozvola prema Zakonu o gradnji (npr. garaža, spremište, gospodarska građevina namijenjena isključivo za poljoprivrednu djelatnost, kiosk i sl.).

Postupak za priključenje građevina iz stavka 1. ovoga članka na komunalnu infrastrukturu ne provodi se po pravilima općeg upravnog postupka.

Članak 15.

Vlasnik građevine koja ne podliježe obvezi priključenja može podnijeti Komunalnom društvu pisani zahtjev za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu.

Zahtjev za priključenje iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti i korisnik građevine, ako je to pravo na njega prenio vlasnik građevine pisanim ugovorom.

Vlasnik građevine dužan je, uz zahtjev za priključenje, priložiti:

- dokaz o pravu vlasništva građevine,

- kopiju katastarskog plana,

- uvjerenje o identifikaciji gruntovne i katastarske čestice,

- odgovarajući akt nadležnog tijela na temelju kojeg se može graditi (pravomoćna lokacijska dozvola, projekt i dr.).

Korisnik građevine dužan je uz, zahtjev za priključenje, priložiti:

- dokaz o pravu korištenja građevine,

- ugovor iz stavka 2. ovoga članka,

- kopiju katastarskog plana,

- uvjerenje o identifikaciji gruntovne i katastarske čestice,

- odgovarajući akt nadležnog tijela na temelju kojeg se može graditi (pravomoćna lokacijska dozvola, projekt i dr.).

Članak 16.

Po zaprimljenom zahtjevu za priključenje iz članka 15. stavka 1. ove Odluke, Komunalno društvo utvrdit će da li postoje tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje.

Komunalno društvo i podnositelj zahtjeva sklapaju ugovor o priključenju najkasnije u roku od 15 dana od dana izrade tehničko-tehnoloških uvjeta za priključenje koji čine sastavni dio ugovora o priključenju.

Ukoliko ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje, Komunalno društvo dužno je o tome pisanim putem

obavijestiti podnositelja zahtjeva, uz navođenje razloga radi kojih se građevina ne može priključiti.

3. Postupak priključenja poljoprivrednog zemljišta

Članak 17.

Postupak za priključenje poljoprivrednog zemljišta na komunalnu infrastrukturu ne provodi se po pravilima općeg upravnog postupka.

Članak 18.

Vlasnik poljoprivrednog zemljišta može podnijeti Komunalnom društvu pisani zahtjev za izvedbu vodovodnog priključka za poljoprivredne svrhe.

Zahtjev za priključenje iz stavka 1. ovog članka može podnijeti i korisnik poljoprivrednog zemljišta, ako je to pravo na njega prenio vlasnik pisanim ugovorom.

Vlasnik poljoprivrednog zemljišta dužan je, uz zahtjev za priključenje, priložiti dokaz o pravu vlasništva i kopiju katastarskog plana, a korisnik poljoprivrednog zemljišta dokaz o pravu korištenja, ugovor iz stavka 2. ovoga članka i kopiju katastarskog plana.

Članak 19.

Na postupak priključenja poljoprivrednog zemljišta na komunalnu infrastrukturu na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 16. ove Odluke.

4. Postupak priključenja gradilišta

Članak 20.

Postupak za priključenje gradilišta na komunalnu infrastrukturu ne provodi se po pravilima općeg upravnog postupka.

Investitor građevine može sukladno ovoj Odluci podnijeti Komunalnom društvu pisani zahtjev za izvedbu privremenog vodovodnog odnosno kanalizacijskog priključka za potrebe gradilišta.

Ukoliko su investitor građevine i izvođač radova različite osobe, zahtjev za priključenje iz stavka 2. ovoga članka može podnijeti i izvođač radova, ako je to pravo na njega prenio investitor građevine pisanim ugovorom.

Investitor građevine dužan je, uz zahtjev za priključenje, priložiti pravomoćnu građevinsku dozvolu, a izvođač radova pravomoćnu građevinsku dozvolu, te ugovor o izvođenju radova, odnosno ugovor iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 21.

Na postupak priključenja gradilišta na komunalnu infrastrukturu na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 16. ove Odluke.

Članak 22.

Investitor građevine dužan je, po završetku radova, podnijeti Komunalnom društvu zahtjev za izvedbu stalnog vodovodnog odnosno kanalizacijskog priključaka za izgrađenu građevinu.

Investitor građevine dužan je, po završetku radova, obavijestiti Komunalno društvo o kupcima posebnih dijelova izgrađene građevine (stanovi, poslovni prostori, garaže i sl.) radi sklapanja ugovora o opskrbi vodom s pojedinačnim potrošačima u izgrađenoj građevini.

5. Naknada za priključenje

Članak 23.

Vlasnik odnosno korisnik građevine ne plaća naknadu za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu.

III. PRIKLJUČAK NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU OPSKRBE PITKOM VODOM

Članak 24.

Priključak na komunalnu infrastrukturu opskrbe pitkom vodom (u daljnjem tekstu: vodovodni priključak) sastoji se od spojnog voda na distribucijsku mrežu i vodomjernog okna u kojem se nalaze ventili, glavni vodomjer i spojni komadi.

Članak 25.

Vodovodni priključak, s obzirom na namjenu, utvrđuje se kao:

a) stalni vodovodni priključak,

b) privremeni vodovodni priključak,

c) vodovodni priključak za poljoprivredne svrhe.

Članak 26.

Stalni vodovodni priključak izvodi se kao trajno rješenje opskrbe pitkom vodom.

S obzirom na namjenu građevine stalni vodovodni priključak može biti:

- vodovodni priključak za sanitarnu vodu u stambenoj građevini,

- vodovodni priključak za sanitarnu vodu u poslovnoj građevini,

- vodovodni priključak za protupožarne potrebe.

Članak 27.

Privremeni vodovodni priključak izvodi se kao privremeno rješenje opskrbe pitkom vodom za privremenu građevinu i gradilište.

Članak 28.

Vodovodni priključak za poljoprivredne svrhe izvodi se radi obrađivanja poljoprivrednog zemljišta, i to kao privremeni priključak.

Članak 29.

Način i mjesto izvedbe vodovodnog priključka, veličinu vodomjernog okna, vrstu materijala za priključak te položaj i promjer cijevi, vodomjera i ventila određuje Komunalno društvo izradom tehničko-tehnoloških uvjeta priključenja.

Članak 30.

Priključenje građevine na vodovodnu mrežu izvest će se pod sljedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- dvije ili više susjednih građevina ne mogu imati zajednički priključak na vodovodnu mrežu,

- ukoliko interna vodovodna instalacija prolazi preko tuđe nekretnine, vlasnik građevine dužan je riješiti osnivanje služnosti vodova na poslužnoj nekretnini,

- u vodomjerno okno s jednim priključkom na vodovodnu mrežu mogu se, iznimno, ugraditi dva ili više glavnih vodomjera, ako za to postoje opravdani razlozi,

- kod stambenih građevina s više ulaza ugrađuje se glavni vodomjer za svaki ulaz,

- uređaj za povećanje pritiska vode postavlja se u građevinu za koju je izgrađen ili na nekretninu vlasnika,

- uređaj za smanjenje pritiska vode u uličnoj vodovodnoj mreži (reducir ventil) postavlja se iza vodomjernog okna ili na kućnoj instalaciji,

- građevina koja ima više stambenih i/ili poslovnih prostora, garaža i sl. priključuje se na komunalnu infrastrukturu za opskrbu vodom na način da svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu, odnosno svaki pojedini potrošač ima ugrađen poseban uređaj za mjerenje potrošnje,

Članak 31.

Ako postoje tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda, Komunalno društvo ovlašteno je uvjetovati priključenje građevine za koju je podnijet zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom priključenjem te građevine na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka vlasnik građevine dužan je podnijeti Komunalnom društvu zahtjev za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda.

Članak 32.

Kada građevinu koriste potrošači različitih kategorija (u odnosu na cijenu vode), Komunalno društvo može zahtijevati odvajanje instalacije ili izvedbu posebnog priključka uz određivanje primjerenog roka, koji ne može biti kraći od 30 dana, u kojem je vlasnik građevine odnosno posebnog dijela građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (poslovni prostor i sl.) dužan izvršiti rekonstrukciju instalacije.

Ukoliko vlasnik građevine odnosno posebnog dijela građevine ne postupi sukladno zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka, Komunalno društvo donijet će rješenje o obvezi odvajanja vodovodnog priključka odnosno izvedbi novog priključka za posebni dio građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (poslovni prostor i sl.).

Ukoliko ne postoje tehničke mogućnosti za odvajanje instalacije ili izvedbu posebnog priključka, Komunalno društvo će s vlasnikom posebnog dijela građevine ugovoriti način obračuna.

Članak 33.

Uređaj za povećanje pritiska vode ugrađuje, koristi i održava vlasnik o svom trošku.

Članak 34.

Uređaj za smanjenje pritiska vode u individualnoj vodovodnoj mreži ugrađuje i održava vlasnik o svom trošku.

Članak 35.

Odvajanje vodovodnog priključka odobrava i izvodi Komunalno društvo na trošak vlasnika.

Na postupak za odvajanje vodovodnog priključka za građevinu ili posebni dio građevine (stan, poslovni prostor i sl.) na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ove Odluke o priključenju građevina uz koje se vezuje obveza vlasnika za priključenje na komunalnu infrastrukturu.

Članak 36.

Premještanje vodovodnog priključka odobrava i izvodi Komunalno društvo na trošak vlasnika.

Postupak za premještanje postojećeg vodovodnog priključka ne provodi se po pravilima općeg upravnog postupka.

Po zaprimanju zahtjeva za premještanje vodovodnog priključka, Komunalno društvo sklopit će s vlasnikom građevine ugovor o premještanju vodovodnog priključka, ukoliko postoje tehničko-tehnološki uvjeti za premještaj priključka.

Komunalno društvo obvezno je izvršiti premještanje vodovodnog priključka u roku od 30 dana od dana uplate prve rate utvrđene ugovorom iz stavka 3. ovoga članka.

Ukoliko ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti za premještaj priključka, Komunalno društvo dužno je o tome pisanim putem obavijestiti podnositelja zahtjeva, uz navođenje razloga radi kojih se ne može izvršiti premještaj.

IV. PRIKLJUČAK NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU ODVODNJE OTPADNIH VODA

Članak 37.

Priključak na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda (u daljnjem tekstu: kanalizacijski priključak) čini spojni vod od sustava javne odvodnje do kontrolnog okna.

Članak 38.

Kanalizacijski priključak, s obzirom na namjenu, utvrđuje se kao:

a) stalni kanalizacijski priključak,

b) privremeni kanalizacijski priključak.

Članak 39.

Stalni kanalizacijski priključak izvodi se kao trajno rješenje odvodnje otpadnih voda.

Privremeni kanalizacijski priključak izvodi se za potrebe privremene građevine i gradilišta.

Članak 40.

Način i mjesto izvedbe kanalizacijskog priključka, promjer cijevi i tip kontrolnog okna određuje Komunalno društvo, izradom tehničko-tehnoloških uvjeta priključenja.

Članak 41.

Priključenje građevine na sustav javne odvodnje izvest će se pod sljedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- građevina može imati samo jedan kanalizacijski priključak,

- iznimno se može dozvoliti izvedba dva ili više kanalizacijskih priključaka za građevinu, kada za to postoje opravdani tehnički razlozi,

- dvije ili više susjednih građevina ne mogu imati zajednički kanalizacijski priključak,

- iznimno se može dozvoliti izvedba zajedničkog kanalizacijskog priključka za dvije ili više susjednih građevina, ako su vlasnici građevina prethodno riješili osnivanje služnosti vodova,

- ne dozvoljava se priključenje interne kanalizacijske instalacije koja prolazi preko tuđe nekretnine,

- iznimno se može dozvoliti priključenje interne kanalizacijske instalacije koja prolazi preko tuđe nekretnine, ako je vlasnik građevine prethodno riješio osnivanje služnosti vodova na poslužnoj nekretnini,

- kanalizacijski priključak izvodi se, u pravilu, okomito na građevinski pravac i u propisanom padu, vodeći računa o položaju građevine u odnosu na sustav javne odvodnje otpadnih voda,

- najkasnije u roku tri mjeseca od priključenja građevine na sustav javne odvodnje otpadnih voda, postojeću septičku jamu treba isprazniti i staviti izvan funkcije.

Članak 42.

Odvajanje kanalizacijskog priključka odobrava i izvodi Komunalno društvo na trošak vlasnika.

Na postupak za odvajanje kanalizacijskog priključka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ove Odluke o priključenju građevina uz koje se vezuje obveza vlasnika za priključenje na komunalnu infrastrukturu.

Članak 43.

Premještanje ili proširenje postojećeg kanalizacijskog priključka odobrava i izvodi Komunalno društvo na trošak vlasnika.

Postupak za premještanje ili proširenje postojećeg kanalizacijskog priključka ne provodi se po pravilima općeg upravnog postupka.

Po zaprimanju zahtjeva za premještanje odnosno proširenje postojećeg kanalizacijskog priključka, Komunalno društvo izradit će tehničko-tehnološke uvjete za priključenje.

Komunalno društvo i podnositelj zahtjeva sklapaju ugovor o premještanju odnosno proširenju postojećeg kanalizacijskog priključka najkasnije u roku od 15 dana od dana izrade tehničko-tehnoloških uvjeta za priključenje koji čine sastavni dio ugovora.

Ukoliko ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje, Komunalno društvo dužno je o tome pisanim putem obavijestiti podnositelja zahtjeva, uz navođenje razloga radi kojih se ne može izvršiti premještanje odnosno proširenje postojećeg kanalizacijskog priključka.

V. NADZOR

Članak 44.

Nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke provodi Odjel i druga nadležna inspekcijska tijela.

U obavljanju nadzora ovlaštene službene osobe Odjela mogu od pravnih i fizičkih osoba zahtijevati pregled građevine, zemljišta i dokumentacije u svezi s priključenjem na komunalnu infrastrukturu, izdati prekršajni nalog ili predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 45.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Komunalno društvo ako:

- u roku 60 dana ne donese rješenje o obvezi priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda (članak 6. stavak 4. i članak 50. stavak 2.),

- u roku od 30 dana ne donese rješenje o priključenju građevine na komunalnu infrastrukturu (članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2.),

- u roku od 30 dana ne izvede komunalni priključak (članak 12. stavak 1. i 2.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u Komunalnom društvu globom u iznosu od 200,00 kuna.

Članak 46.

Za prekršaje iz članka 45. stavka 1. ove Odluke, temeljem prekršajnog naloga Odjela, kaznit će se Komunalno društvo globom u iznosu od 1.000,00 kuna i odgovorna osoba u Komunalnom društvu globom u iznosu od 200,00 kuna.

Članak 47.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

- ne podnese pisani zahtjev za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda u rokovima iz članka 6. stavka 2. i 3., i članka 50. stavka 1. ove Odluke,

- ne ispuni tehničko-tehnološke uvjete za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu u roku i na način određen rješenjem o dozvoli priključenja građevine odnosno ugovorom o priključenju (članak 9. stavak 1. i članak 11. ove Odluke),

- ne ispuni tehničko-tehnološke uvjete za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu u roku i na način određen rješenjem o obvezi priključenja odnosno ugovorom o priključenju (članak 6. stavak 4., članak 32. stavak 2., članak 50. stavak 2. i članak 11. ove Odluke),

- ne sklopi s Komunalnim društvom ugovor o priključenju (članak 11. ove Odluke).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba globom u iznosu od 200,00 kuna.

Članak 48.

Za prekršaje iz članka 47. stavka 1. ove Odluke, temeljem prekršajnog naloga Odjela, kaznit će se pravna osoba globom u iznosu od 1.000,00 kuna te odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba globom u iznosu od 200,00 kuna.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe glave II. i IV. Pravilnika o opskrbi vodom i izvedbi vodovodne mreže sa vodovodnim priključcima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/94) i glave VI. Pravilnika o odvodnji otpadnih i oborinskih voda, izvedbi instalacija kanalizacije, uvjetima i načinu priključivanja na kanalizacijsku mrežu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/94).

Članak 50.

Vlasnik građevine izgrađene prije stupanja na snagu ove Odluke, koja nema izveden priključak na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda na području na kojem je komunalna infrastruktura izgrađena, dužan je podnijeti zahtjev za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Ako vlasnik građevine ne podnese zahtjev za priključenje u roku određenom u stavku 1. ovoga članka, Komunalno društvo donijet će rješenje o obvezi priključenja građevine, u roku od 6 mjeseci od dana isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 51.

Komunalno društvo u obvezi je donijeti akt iz članka 10. ove Odluke u roku od 30 dana.

Članak 52.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/04-01

Ur. broj: 2140-04-04

Dražice, 30. studenoga 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik

Općinskog vijeća

Damir Maršanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=119&mjesto=51218&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr