SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 3. Petak, 25. veljače 2005.
OPĆINA JELENJE
3

1.

Na osnovi članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04) i članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 30/01), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj dana 30. studenoga 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu Općine Jelenje
- pročišćeni tekst -

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje:

- područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa,

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m3 građevine, za pojedine zone,

- načini i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,

- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos prihod je proračuna Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Općina), a sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblja i krematorije,

- javnu rasvjetu.

Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture iz prethodnog stavka ovog članka, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji zemljišta.

Jedinica lokalne samouprave ne plaća komunalni doprinos kada je investitor gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. ovog članka.

II. OBVEZNIK PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 3.

Komunalni doprinos plaća vlasnik građevinske čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.

U slučaju da je građevinska čestica iz prethodnog stavka u suvlasništvu, odnosno da postoji više investitora, suvlasnici plaćaju komunalni doprinos u dijelovima koji odgovaraju veličini njihovog suvlasničkog dijela, a suinvestitori plaćaju komunalni doprinos u jednakim dijelovima, ukoliko se pisanim sporazumom ne dogovore drugačije.

Komunalni doprinos plaćaju i vlasnici postojećih građevina koji povećavaju obujam građevine, u odnosu na obujam postojeće građevine, a plaćaju razliku u obujmu građevine u odnosu na prijašnje stanje.

Članak 4.

Pod građenjem građevine, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se građenje novih i rekonstrukcija postojećih građevina.

III. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 5.

Ovisno o pogodnosti položaja određenog područja, Općina je podijeljena u 4 zone kako slijedi:

I. zona: Dražice

II. zona: Jelenje, Podhum i Podkilavac

III. zona: Brnelići, Lopača, Lubarska, Martinovo Selo, Milaši, Ratulje, Trnovica i Zoretići

IV. zona: Baštijani, Drastin, Kukuljani, Lukeži i Valići.

IV. NAČIN OBRAČUNA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 6.

Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog gradnje nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Članak 7.

Iznimno od prethodnog članka, za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine, komunalni se doprinos obračunava po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2, izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun obujma po m3 građevina u toj zoni.

Članak 8.

Obujam građevine za obračun komunalnog doprinosa utvrđuje se u m3 (prostornim metrima) kao stvarna zapremina, odnosno zbroj zapremina pojedinih dijelova građevine koji su zatvoreni, tj. omeđeni s vanjske strane, uvećano za zapreminu dijelova te građevine koji nisu zatvoreni, ali su natkriveni i omeđeni prema van.

Obujam građevina iz prethodnog stavka ovog članka, izračunava se prema podacima (kotama) iz projektne dokumentacije na osnovi koje se donosi akt temeljem kojeg se može graditi određena građevina.

Članak 9.

Kod utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa pri određivanju visine za izračun zapremnine zatvorenih dijelova neke građevine, uzimaju se sljedeće kote:

- za početnu, donju kotu visine građevine ili dijelova neke građevine, uzima se gornja kota površine poda prema tlu, odnosno kota završne obloge poda visinski najniže razine zatvorenog dijela građevine (podruma, suterena, prizemlja ili kata iznad otvorenih prolaza),

- za završnu, gornju kotu visine građevine ili dijelova neke građevine uzima se gornja kota krova tj. vanjske površine kosog ili ravnog krova, odnosno terase.

Članak 10.

Kod utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa, uz zapreminu zatvorenog dijela neke građevine, uračunavaju se i loggie, natkrivene terase, odnosno natkriveni dijelovi terasa, trijemovi, natkriveni prolazi i drugi dijelovi te građevine koji nisu zatvoreni, ali su natkriveni i omeđeni prema van.

Zapremina otvorenih dijelova građevine iz stavka 1. ovog članka, utvrđuje se u m3, kao stvarna zapremina tih prostora do visine jedan metar od gornje kote površine njihovog poda, te odgovara stvarnoj tlocrtnoj površini u m2 poda tih prostora ili dijelova prostora koji su natkriveni.

Članak 11.

U obujam građevine ne uračunavaju se:

- žbuka na vanjskim zidovima odnosno vanjskim površinama građevine,

- balkoni i nenatkrivene terase,

- strehe, vijenci i drugi krovni istaci,

- otvorena vanjska stubišta i vanjske rampe,

- nadstrešnice ispred ulaza do 6 m2 površine poda natkrivenog prostora (u slučaju veće natkrivene površine računa se samo razlika u površini),

- konstrukcija građevine ispod gornje kote površine poda prema tlu, odnosno ispod završne obloge poda visinski najniže razine zatvorenog dijela građevine,

- dijelovi vanjskih zidova i stropova građevine koji se nalaze ispod površine zemlje od vertikalne ili horizontalne hidroizolacije prema van (uključivo hidroizolacija),

- temelji odnosno temeljna konstrukcija,

- dimnjaci i ventilacije na krovu,

- konstruktivne i oblikovne istake ili udubine na vanjskim površinama,

- istaknute konstrukcije za zaštitu od sunca na vanjskim površinama,

- rasvjetne, dimne i ventilacijske kupole,

- podrumska i druga okna.

Članak 12.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se ovisno o zoni u kojoj se nalazi građevna čestica, o namjeni građevine i obujmu građevine.

Članak 13.

Koeficijent za određivanje jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po zonama, ovisno o namjeni građevine, utvrđuje se:

Zona

Stambena

Trgovačka i ugostiteljska

Uredska
i uslužna

Proizvodna i industrijska

Javna

I.

1,0

1,0

1,0

1,0

0,95

II.

0,90

0,95

0.95

0.95

0.90

III.

0,80

0,90

0,70

0,70

0,85

IV.

0,70

0,80

0,60

0,60

0,80

Članak 14.

Koeficijent za određivanje jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po obujmu građevine, ovisno o namjeni građevine, utvrđuje se kako slijedi:

KOEFICIJENTI PO OBUJMU GRAĐEVINE

Površina u m3

Stambena

Trgovačka
i ugostiteljska

Uredska
i uslužna

Proizvodnja i industrijski prostor

Javna

0-1250

0,50

1,00

1,00

0,45

0,70

1251- 5000

0,60

0,25

0,35

0,40

0,60

5001-

0,70

0,20

0,20

0,25

0,45

Članak 15.

Jedinična cijena komunalnog doprinosa za područje Općine Jelenje iznosi 72,00 kune po metru kubnom m3.

Članak 16.

Jedinična cijena komunalnog doprinosa obračunava se umnoškom koeficijenata iz članka 13. i 14. ove Odluke i jedinične cijene iz članka 15. ove Odluke.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se umnoškom jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa iz prethodnog stavka i obujma građevine.

V. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 17.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

Rješenje iz prethodnog stavka donosi se na osnovi projektne dokumentacije koju Jedinstvenom upravnom odjelu dostavlja tijelo državne uprave, koje donosi akt na temelju kojeg se može graditi.

Članak 18.

Rješenje iz prethodnog članka obvezno sadrži:

- iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,

- način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,

- prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi,

- popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će jedinica lokalne samouprave izgraditi u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- obvezu jedinice lokalne samouprave o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz točke 4. ovog stavka i ostvarenog priliva sredstava.

Članak 19.

Akt na temelju kojeg se može graditi ne može se izdati prije nego je za istu građevinu izvršena uplata komunalnog doprinosa ili kod obročne uplate nakon izvršene uplate prve rate. Potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu izdaje upravno tijelo jedinice Općine, nadležno za komunalno gospodarstvo na čijem se području građevina gradi.

Obročnu otplatu komunalnog doprinosa na zahtjev obveznika plaćanja komunalnog doprinosa, Općinsko poglavarstvo Općine može odobriti, ali najviše na dvanaest mjesečnih obroka.

Na neuplaćene obroke obračunava se kamata u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke, a na dospjele i neplaćene obroke, obračunava se zakonska zatezna kamata koja se plaća na neplaćene javne prihode.

Članak 20.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može uz suglasnost Općinskog poglavarstva, sam izgraditi, odnosno snositi troškove gradnje pristupne površine, te mu se ti tro

škovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa pod uvjetom utvrđenim pisanim ugovorom s Općinom.

Članak 21.

Obveznik komunalnog doprinosa obvezan je Jedinstvenom upravnom odjelu Općine prijaviti svaku promjenu u razlici obujma građevine koja se iskaže po završenoj gradnji.

Na osnovi prijave iz prethodnog stavka obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa izdat će se novo rješenje o visini komunalnog doprinosa.

Članak 22.

Općina ima pravo izvršiti očevid o izvedenom stanju građevine.

Ukoliko se očevidom utvrdi razlika u obujmu građevine koja nije prijavljena u skladu sa stavkom 1. prethodnog članka, izdat će se novo rješenje o komunalnom doprinosu.

VI. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 23.

Poglavarstvo Općine može osloboditi u potpunosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, športu, te predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, te građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava, koja su u vlasništvu ili suvlasništvu Općine.

Poglavarstvo Općine može, osim investitora iz prethodnog stavka, osloboditi u potpunosti od obveze plaćanja komunalnog doprinosa:

- pravne i fizičke osobe koje grade odgovarajuće stanove radi stambenog zbrinjavanja HRVI iz Domovinskog rata i članova obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja,

- HRVI iz Domovinskog rata i članove obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, koji grade odgovarajući stan radi svog stambenog zbrinjavanja,

- HRVI Domovinskog rata koji gradi ili rekonstruira poslovni prostor ukupnog obujma do 1.800 m3 za samostalno obavljanje gospodarske djelatnosti.

Odgovarajućim stanom iz prethodnog stavka ovog članka, smatra se stan u smislu članka 11. Uredbe o mjerilima za stambeno zbrinjavanje HRVI Domovinskog rata i članova obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja.

Članak 24.

HRVI Domovinskog rata i članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, koji grade stan veći od odgovarajućeg stana, plaćaju komunalni doprinos za razliku od obujma stana kojeg grade i odgovarajućeg stana.

Članak 25.

Obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa koji ima prijavljeno prebivalište na području Općine Jelenje, neprekidno duže od 20 godina, umanjuje se visina komunalnog doprinosa za 50% za stambenu građevinu i pomoćne prostorije (podrumi, garaže, spremišta i sl.) i za gradnju poslovnog prostora za potrebe poduzeća koji je u njegovom vlasništvu.

Komunalni doprinos umanjuje se za 30 0nvestitoru, vlasniku poduzeća, koji nema prijavljeno prebivalište na području Općine, ako gradi poslovni objekt za poduzeće sa sjedištem na području Općine, uz uvjet da redovito podmiruje sve obveze prema Općini.

Umanjenje iz prethodnih stavaka može se iskoristiti samo jedanput.

Ukoliko obveznik komunalnog doprinosa, koji je iskoristio pravo na umanjenje iznosa komunalnog doprinosa iz ovog članka, proda građevinu za koju je platio umanjeni iznos komunalnog doprinosa, u roku od pet godina od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu ili promijeni sjedište poduzeća, dužan je platiti razliku do punog iznosa komunalnog doprinosa s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom.

VII. IZVORI SREDSTAVA U SLUČAJEVIMA OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 26.

U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa u skladu s odredbama ove Odluke, sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture osigurat će se u proračunu Općine iz sredstava poreznih prihoda.

VIII. NADZOR

Članak 27.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine.

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 28.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 20.000,00 kuna, kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne postupi u skladu s odredbom članka 21. stavak 1. ove Odluke.

Za prekršaj iz prethodnog stavka, novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka, kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u visini od 1.000,00 do 5.000,00 kuna.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Danom objave ove Odluke, prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine« PGŽ broj 3/02) i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Jelenje (»Službene novine« PGŽ broj 14/02).

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-05/04-01/

Ur. broj: 2170-04-04-

Dražice, 30. studenoga 2004.

Predsjednik

Općinskog vijeća Općine Jelenje

Damir Maršanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=119&mjesto=51218&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr