SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
OPĆINA VRBNIK

48.

Na temelju članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09 i 33/09, 15/13 i 25/13) Općinsko vijeće Općine Vrbnik na 10. sjednici koja je održana dana 17. prosinca 2014. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Poduzetničke zone Zabrda

Članak 1.

Ovom se Odlukom osniva Poduzetnička zona Zabrda.

Poduzetnička zona Zabrda nalazi se unutar granice obuhvata Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik uz naselje Vrbnik, oznaka K31 (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, 16/04, 43/07 i 53/07), a na području obuhvata određenog ovom Odlukom.

Članak 2.

Poduzetnička zona Zabrda obuhvaća područje sljedećih katastarskih čestica u katastarskoj općini Vrbnik: 1060 i dio 5431/1.

Članak 3.

Poduzetnička zona Zabrda obuhvaća ukupnu površinu od (1,91 ha u PPUO) 17258 m2, od toga raspoloživo 11823 m2 i 5435 m2 (+1842 m2 = 7277 m2) površine za prometnu i drugu infrastrukturu, a nalazi se na jugozapadnom pobočju brda koje se nalazi uz županijsku cestu Vrbnik - Risika i gleda na Vrbničko polje.

Područje Zone definiraju prirodne granice, i to prema stambenom naselju Vrbnik: prema sjeveroistoku sa zelenom tampon zonom, a s jugoistočne i jugozapadne strane nalazi se županijska cesta Ž5108 koja iz smjera Risike ulazi u naselje Vrbnik, s koje će se vršiti napajanje komunalno servisne zone Zabrda, te je od nje odmaknuta u prosjeku za 35 metara.

Članak 4.

Nositelj i organizator razvoja Poduzetničke zone Zabrda je Općina Vrbnik.

Članak 5.

Područje Poduzetničke zone Zabrda nije izgrađeno.

Građenje unutar Poduzetničke zone Zabrda te njezino opremanje i uređenje provodit će se na temelju važeće prostorno-planske dokumentacije.

Unutar Poduzetničke zone Zabrda planirana je gradnja pogona za preradu grožđa, kušaonice autohtonih poljoprivrednih proizvoda, manja sirana, otkupna stanica poljoprivrednih proizvoda, servisna radionica za poljoprivredne strojeve, manja klaonica, Vatrogasni dom i druge prateće uslužne djelatnosti - skladišta, uredski prostori, trgovine.

U cilju gradnje građevina i uređenje površina unutar područja Poduzetničke zone Zabrda, Općina Vrbnik izgradit će potrebnu komunalnu infrastrukturu te javno prometne površine.

Površine unutar namjene K3-1 namijenjene su izgradnji građevina komunalno - servisne namjene te manjih proizvodnih i obrtničkih pogona, pogona koji bi služili preradi grožđa (vinarije), vinskog podruma i sl., za preradu poljoprivrednih i ovčjih proizvoda, odnosno manja klaonica s preradom mesa, manji pogon za preradu mlijeka i mliječnih proizvoda te manji pogon za preradu ovčje kože. Moguće planirati prostore za degustaciju proizvoda i razvijanje turističke ponude.

Također su namijenjene komunalno servisnim djelatnostima koje su građevine za čuvanje i skladištenje poljoprivrednih alata i strojeva, građevine za održavanje i servisiranje poljoprivrednih strojeva i alata te za njihovo svakodnevno pranje i objekti za potrebe lokalne samouprave (vatrogasni dom, solarni kolektori i sl.).

Članak 6.

Sastavni dio ove Odluke je Kopija katastarskog plana s ucrtanim obuhvatom Poduzetničke zone Zabrda koja nije predmet objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o formiranju nove poslovne zone na području Općine Vrbnik (»Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, broj 9/2002).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 302-01/14-01/06

URBROJ: 2142-07-03-14-1

Vrbnik, 17. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr