SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
OPĆINA VRBNIK

45.

Na temelju članka 23. Zakona o komunalnog gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26-03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90, 11, 144/12,94/13 i 153/13), i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/ 13) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 10. sjednici koja je održana 17. prosinca 2014. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
ODLUKE
o komunalnoj naknadi Općine Vrbnik

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 36/01 i 29/14) u članku 8. iza hoteli dodaje se podstavak koji glasi:

»- za lokaciju Treskavac (lokacija postojećeg odlagališta komunalnog otpada i postojećeg pogona za obradu komunalnog otpada) - područje pretovarne stanice, kompostane i reciklažnog dvorišta koeficijent iznosi 10,00«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 363-03/14-01/122

URBROJ: 2142-07-03-14-1

Vrbnik, 17. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr