SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
OPĆINA VRBNIK

44.

Na temelju članka 56. stavak 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 82/13), na prijedlog Koordinacije čelnika jedinica lokalne samouprave otoka Krka, Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 10. sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE ZAJEDNIČKE
ODLUKE O TAKSI PRIJEVOZU NA PODRUČJU
JLS OTOKA KRKA

Članak 1.

U zajedničkoj Odluci o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/12) u članku 1. stavku iza riječi »način uporabe autotaksi vozila« dodaju se riječi »izdavanje dozvola«.

Članak 2.

U članku 2. Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka iza točke 7. dodaje se točka 8. koja glasi:

»8. »dozvola za prijevoz« je akt određen Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu na temelju kojeg se obavlja taksi prijevoz, a izdaje ju Odsjek za gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka (dogovoreno na Koordinaciji 16. 7. 2014. godine da dozvolu izdaje upravno tijelo Grada Krka)«.

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Autotaksi prijevoz na području JLS otoka Krka obavlja se sukladno zakonu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu i dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza propisane ovom Odlukom (izmjena ovoga stavka dogovorena na radnom sastanku 16. 9. 2014.)

Dozvolu iz stavka 1. ovog članka izdaje Odsjek za gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka (u daljnjem tekstu: Odsjek).

Oblik i sadržaj obrasca dozvole iskazan je u Prilogu 1. i sastavni je dio ove Odluke.

Dozvola se izdaje na vrijeme od 5 (pet) godina.

Za izdavanje dozvole plaća se naknada u iznosu od 500,00 kuna po vozilu godišnje u roku dospjeća računa. (Zaključak Koordinacije - 16. 7. 2014.)

Dozvola nije prenosiva i može je koristiti samo autotaksi prijevoznik, odnosno pravna osoba ili fizička osoba - obrtnik kojem je izdana.

Odsjek vodi upisnik izdanih dozvola. Obrazac upisnika iskazan je u Prilogu 2. i sastavni je dio ove Odluke.

Dozvole za autotaksi prijevoz izdaju se po principu jedno autotaksi vozilo - jedna dozvola.

Jedan autotaksi prijevoznik može dobiti više od jedne dozvole, ukoliko posjeduje više vozila, ali najviše (maksimalno) četiri dozvole (dogovor na radnom sastanku 16. 9. 2014.).

Dozvola sadrži ime i prezime, naziv i prebivalište, sjedište autotaksi prijevoznika, podatke o obrtu ili tvrtki, osobni identifikacijski broj, područje na kojem će se autotaksi prijevoz obavljati, vrijeme važenja dozvole te tip i registarsku oznaku vozila kojim se obavlja autotaksi prijevoz.

Autotaksi prijevoznik dužan je najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja dozvole započeti sa obavljanjem autotaksi prijevoza.

Dozvola se izdaje pravnoj ili fizičkoj osobi - obrtniku sa sjedištem odnosno prebivalištem na području otoka Krka, a koja:

1.ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza,

2.ima položen ispit odnosno zaposlenog vozača s položenim ispitom o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području jedinica lokalne samouprave otoka Krka,

3.ispunjava uvjete propisane zakonom i ovom Odlukom (potvrdu o ispunjavanju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza, vozila i uvjerenje o testiranju taksimetra),

4.ima uvjerenje o prebivalištu na području otoka Krka, odnosno izvod iz trgovačkog ili obrtnog registra kao dokaz o sjedištu na području otoka Krka,

5.ima ispravu kojom dokazuje vlasništvo, zakup ili leasing vozila (prometnu dozvolu) koje ispunjava uvjete propisane Zakonom, posebnim propisima kojima se uređuje javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe i ovom Odlukom,

6.ima važeći cjenik usluge autotaksi prijevoza koji će primjenjivati nakon izdavanja dozvole, ovjeren od Obrtničke komore,

7.ima potvrdu porezne uprave i nadležnog odjela/tijela Grada ili Općine ne starije od 30 dana iz kojeg je razvidno da podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema navedenim institucijama.

Iza članka 3. dodaju se novi članci 3a., 3b. i 3c. koji glase:

»Članak 3a.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole obvezno se prilažu sljedeći dokumenti:

-dokaz da je podnositelj registriran za obavljanje djelatnosti (obrtnica odnosno rješenje Trgovačkog suda),

-presliku licencije za obavljanje autotaksi prijevoza,

-dokaz o vlasništvu vozila ili dokaz da ima pravo na upotrebu tog vozila na osnovi zaključenog ugovora o zakupu ili leasingu sa registarskim oznakama (prometna dozvola, ugovor i slično),

-presliku vozačke dozvole,

-dokaz o prebivalištu/sjedištu na području otoka Krka (preslika osobne iskaznice, uvjerenje i sl.),

-potvrdu Porezne uprave, ne starije od 30 dana, kojom dokazuje da nema dugovanja po osnovi javnih davanja, te dokaz da je podmirio sve dospjele obveze prema Gradu/Općini ne starije od 30 dana,

-cjenik usluge autotaksi prijevoza,

-izvješće/uvjerenje Državnog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra,

-uvjerenje o položenom ispitu iz članka 22. ove Odluke,

-dokaz o uplaćenoj naknadi iz članka 3. ove Odluke.

Ako podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete za izdavanje dozvole, nadležno upravno tijelo iz članka 3. Ove Odluke donijet će rješenje o odbijanju zahtjeva.

Protiv rješenja iz prednjeg stavka podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu nadležnom tijelu sukladno Zakonu.

U slučaju promjene podataka na temelju kojih je izdana dozvola, autotaksi prijevoznik dužan je u roku od 8 dana od dana promjene podataka podnijeti zahtjev za izdavanje nove dozvole nadležnom tijelu za izdavanje dozvola.

Nadležno upravno tijelo za izdavanje dozvola će na temelju zahtjeva iz prednjeg stavka izdati autotaksi prijevozniku novu dozvolu s rokom važenja koji mu je bio utvrđen dozvolom prije promjene podataka (zamjenska dozvola).

Članak 3b.

Nakon proteka vremena na koji je dozvola izdana, ista se može obnoviti na temelju zahtjeva imatelja dozvole.

Zahtjev za obnovu dozvole mora se podnijeti nadležnom upravnom tijelu iz članka 3. ove Odluke najkasnije 3 mjeseca prije isteka dozvole.

Zahtjevu za obnovu dozvole mora se priložiti dokumentacija propisana člankom 3a. ove Odluke.

Članak 3c.

Dozvola prestaje važiti prije isteka vremena na koji je izdana u sljedećim slučajevima:

-na vlastiti zahtjev autotaksi prijevoznika,

-prestankom važenja licencije,

-prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe,

-ako prestane ispunjavati uvjete propisane ovom Odlukom,

-ako iz neopravdanih razloga ne pruža usluge autotaksi prijevoza duže od mjesec dana,

-ako se prilikom obavljanja autotaksi prijevoza na pridržava odredbi Zakona i ove Odluke,

-ako se utvrdi da je dozvola izdana na temelju neistinitih podataka,

-ako se ne plati godišnja naknada propisana člankom 3. ove Odluke.

Rješenje o prestanku važenja dozvole donosi nadležno upravno tijelo iz članka 3. ove Odluke.

Protiv rješenja iz prednjeg stavka, autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu nadležnom tijelu sukladno Zakonu.«

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Za zadovoljavanje potreba, turista i građana jedinica lokalne samouprave otoka Krka za taksi prijevozom, utvrđuje se broj od 36 vozila.«

NAPOMENA: Prema informacijama kojima raspolaže Udruženje obrtnika otoka Krka, Podsekcija autotaksi prijevoznika trenutno je izdano/ima važećih 36 licencija za obavljanje autotaksi prijevoz na otoku Krku.

Članak 5.

U članku 8. stavku 1. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. istekom važenja dozvole,«

Dodasašnje točke 2., 3. 4. i 5. postaju točke 3., 4., 5. i 6.

Članak 6.

U članku 11. stavku 1. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. dozvolu za obavljanje taksi prijevoza na području JLS otoka Krka,«

Dodasašnje točke 2., 3. 4. i 5. postaju točke 3., 4., 5. i 6.

Dosadašnja točka 6. postaje točka 7. i glasi:

»7. blok račun ili fiskalnu blagajnu,«

Dosadašnje točke 7. i 8. postaju točke 8. i 9.

Članak 7.

U članku 21. stavak 3. briše se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Jedinice lokalne samouprave otoka Krka suglasne su sa Cjenikom autotaksi usluga Podsekcije taksi prijevoznika Udruženja obrtnika otoka Krka, Broj: 2240/2014. od 7. kolovoza 2014. godine i sastavni je dio ove Odluke.« - vidi Prilog 3

Članak 8.

Iza članka 23. dodaje se novo poglavlje: XII. NOVČANE KAZNE i novi članci 23a., 23 b. , 23c. i 23d. koji glase:

»XII. NOVČANE KAZNE

Članak 23a.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 6.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1.postupa suprotno članku 3. stavku 4. ove odluke,

2.postupa suprotno članku 16. stavcima 1. i 2. ove odluke,

3.postupa suprotno članku 17. stavku 2. ove odluke,

4.prevozi bez pratnje djecu mlađu od šest godina (članak 14. stavak 2. ove odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u vezi s obavljanjem njezina obrta.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 23b.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 4.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1.u određenom roku ne podnese zahtjev za izdavanje nove dozvole nadležnom tijelu za izdavanje dozvola (članak 3. stavak __.),

2.ne obavlja autotaksi prijevoz u skladu s člankom 13. ove odluke,

3.u slučaju kvara na vozilu ili drugoga opravdanog razloga ne osigura putniku drugi autotaksi prijevoz (članak 16. stavak 4. ove odluke),

4.u vozilu za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza nema sve što je propisano člankom 11. ove odluke,

5.postupa suprotno članku 16. stavku 3. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u vezi s obavljanjem njezina obrta.

Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 23c.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1.ne prima putnike u skladu s člankom 10. stavkom 2. ove Odluke,

2.postupa suprotno članku 13. ove odluke,

3.vozilo nije uredno i čisto (članak 11. stavak 2. ove Odluke),

4.vozač postupa suprotno članku 20. ove odluke,

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 700,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u vezi s obavljanjem njezina obrta.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 700,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 23d.

Komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde sukladno zakonu i ovoj odluci.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se obvezni prekršajni nalog s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od osam dana od dana uručenja, odnosno dostave, prekršajnog naloga.«

Članak 9.

Autotaksi prijevoznici koji obavljaju autotaksi prijevoz na području otoka Krka dužni su uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ove Odluke u roku od 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na snagu iste

Autotaksi prijevoznici koji ne usklade svoje poslovanje nakon proteka roka iz prednjeg stavka neće moći obavljati djelatnost autotaksi prijevoza.

Članak 10.

Ova Odluka nakon usvajanja na Gradskom vijeću Grada Krka, odnosno Općinskim vijećima svih Općina otoka Krka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 340-01/14-14/01

URBROJ: 2142-07-01-14-1

Vrbnik, 17. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Općine Vrbnik
Slavko Zahija, v.r.

Prilozi Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama:

.Vidi prilog 1. i 2. Odluke; Ogledni primjerak dozvole i Upisnika);

.Izvod iz Zapisnika Koordinacije od 16. srpnja 2014. godine;

.Preslika Cjenika autotaxi usluga od 7. kolovoza 2014. godine;

.Inicijativa Udruženja obrtnika otoka Krka, Podsekcije autotaksi prijevoznika za izmjenu i dopunu postojeće Odluke;

.Zapisnik sjednice Podsekcije taksi prijevoznika Udruženja obrtnika otoka Krka od 10. listopada 2014. godine i

.Kodeks ponašanja u autotaksi djelatnosti od 10. listopada 2014. godine.

NAPOMENE:

-plava boja označava obavijesti

-narančasta ukazuje na neke priloge i objašnjenja

-crvena, dorade teksta

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr