SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
OPĆINA DOBRINJ

76.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 4. stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/ 03- ispr.,100/04, 87/09, 88/10, 61/11 i 25/12, 136/12,157/13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), članka 16. i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 35/09., 10/13, 36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 35/09,53/10,10/13, 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 14. sjednici, održanoj dana 22. 12. 2014. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj
u 2015. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici aktivnosti i projekata te opseg istih na području općine Dobrinj u svezi s promicanjem kulture, organizacijom kulturnih, društvenih

i tradicionalnih manifestacija, zaštitom spomenika kulture te informativnom i izdavačkom djelatnošću.

Članak 2.

Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu ostvarivanja programa 1005 iz članka 1., utvrđuju se načini sudjelovanja Općine Dobrinj u istima, te sredstva potrebna za provođenje, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Dobrinj kroz redovne aktivnosti (A), tekuće (T) i kapitalne projekte (K):

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama »Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 400-08/14-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-14-51

Dobrinj, 22. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr