SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
OPĆINA ČAVLE

77.

Turističko vijeće Općine Čavle temeljem odredbe čl. 17 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju Hrvatskog turizma (NN 152/08) i čl. 27 Statuta Turističke zajednice Općine Čavle (SN PGŽ 21/10), u postupku imenovanja direktora turističke zajednice Općine Čavle na sjednici održanoj dana 4. prosinca 2014., donosi sljedeću

ODLUKU
o imenovanju direktora Turističke zajednice
Općine Čavle

Članak. 1.

Ivan Salamon, Marčelji 18, Viškovo, mag. oec., s radnim iskustvom od preko godinu dana i znanjem rada na računalu, imenuje se za direktora Turističke zajednice Općine Čavle na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci.

Imenovani će stupiti na dužnost dana 5. 1. 2015.

Ivan Salomon biti će u obvezi položiti stručni ispit u roku od godinu dana.

Članak 2.

Direktor zastupa Turističku zajednicu Općine Čavle samostalno i pojedinačno.

Članak 3.

S imenovanim se sklapa Ugovor o pravima i obvezama.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Obrazloženje

Na sjednici vijeća Turističke zajednice Općine Čavle (u daljnjem tekstu TZO) održane 29. listopada 2014. godine, donijeta je Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje direktora ureda TZO Čavle. Natječaj je objavljen 2. studenog 2014. g. u Novom listu i na web stranicama TZO Čavle. Rok za podnošenje prijava bio je do 12. studenog 2014. g. U oglasu je navedeno da kandidati, moraju ispunjavati sljedeće uvjete: da ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera ili geografije; da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u turizmu; da aktivno zna jedan svjetski jezik; da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu; da poznaje rad na osobnom računalu; da ima organizatorske sposobnosti. Uz prijavu na natječaj kandidati su trebali priložiti: životopis; dokaz o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika); dokaz o radnom iskustvu; uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (izvornik ili ovjerena preslika); dokaz da podnositelju prijave pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma; presliku domovnice; program rada i razvoja TZO Čavle za iduće razdoblje.

Komisija u sastavu Gregor Dumanić, Danijela Šepčić i Vesna Žigić utvrdilo je da je na natječaj u otvorenom roku pristiglo 14 prijava, od čega je 6 osoba dostavilo potpune prijave te i ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Dana 27. studenog 2014. godine proveden je intervju s kandidatima koji ostvaruju formalne uvjete natječaja.

Komisija za provedbu natječaja donijela je odluku da se u drugi krug pozove tri kandidata i to: Brankica Lukanić, Ivan Salamon i Sara Jukić. Drugi krug intervjua s kandidatima održan je 4. prosinca 2014.g.

Na temelju uvida u dokumentaciju i izvješća o provedenom postupku natječaja, TZO Čavle odlučilo je da se na radno mjesto direktora Turističke zajednice Općine Čavle imenuje Ivan Salamon.

Protiv navedene Odluke nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom u roku od 30 dana od primitka iste. Pokretanje upravnog spora ne odgađa provedbu rješenja.

Predsjednik Turističke zajednice
Općine Čavle
Željko Lambaša, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr