SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
OPĆINA BROD MORAVICE

30.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90,27/93 i 38/09), članka 4. stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 66/99, 151/03, 157/03-ispr. 87/09, 88/10, 61/11 i 25/12), članka 74. stavak 2. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06, 124/10, 124/11 i 86/12), članka 45. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 106/99, 117/01, 96/03, 139/04-pročišćeni tekst i 174/04 i 38/ 09) članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine broj 88/01 i 11/02), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 30/09, 35/09 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2014. g.

PROGRAM
javnih potreba u predškolskom odgoju, vatrozaštiti
i zaštiti i spašavanju, školstvu, kulturi, socijali i sportu
za 2015. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu, kulturi, socijali i sportu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se programi, aktivnosti, poslovi i djelatnosti u odgoju, obrazovanju, kulturi, socijali i sportu od značenja za Općinu Brod Moravice.

Ovim programom stvaraju se preduvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima:

- predškolskom odgoju

- osnovnom školstvu

- kulturi i religijskoj kulturi

- sportu i rekreaciji

- vatrozaštiti i zaštiti i spašavanju

- socijale

- ostalim donacijama

Članak 2.

Ovim Programom utvrđuju se prioriteti onih programa i kategorija korisnika čija redovna djelatnost ima cilj zadovoljavanje potreba stanovnika općine u odgoju, obrazovanju, kulturi, sportu, socijali, vatrozaštiti i zaštiti i spašavanju.

Članak 3.

U 2015. godini općina Brod Moravice sufinancirat će javne potrebe kako slijedi:

1. Programe dječjeg vrtića Brod Moravice

2. Programe Osnovne škole Brod Moravice

3.Programe kulturnih djelatnosti i turizma te manifestacija i akcija od interesa za Općinu Brod Moravice

4.Programe sportskih aktivnosti i rekreacije od interesa za Općinu Brod Moravice, Primorsko-goransku županiju i republiku Hrvatsku

5. Programe vatrozaštite i zaštite i spašavanja

6. Programe socijale

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 3. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Brod Moravice za 2015.godinu u skladu s priljevom sredstava.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Brod Moravice sukladno Planu raspodjele sredstava programa javnih potreba za 2015. godinu (u daljnjem tekstu Plan).

Plan iz stavka 2. ovog članka čini sastavni dio Programa.

Članak 5.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava korisnik podnosi izvješće Jedinstvenom upravnom odjelu najmanje jedanput godišnje ili po izvršenju programa.

Korisnik je dužan podnijeti izvješće i češće, ako se to od njega zahtijeva.

Članak 6.

Upravni odjel prati namjensko korištenje sredstava iz članka 4. ovog Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa općinskom načelniku.

Članak 7.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine

KLASA: 021-05/14-01/07

URBROJ: 2112-06-14-01-01

Brod Moravice, 11. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik:
Branimir Svetličić,v.r.

Plan raspodjele sredstava iz Programa javnih potreba
u prosvjeti, kulturi, sportu i rekreaciji, vatrozaštiti i zaštiti
i spašavanju i socijali Općine Brod Moravice
za 2015. godinu

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51312&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr