SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
OPĆINA BROD MORAVICE

24.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine br. 33/01, 60/ 01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13.-pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice («Službene novine« broj 30/09,35/ 09 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2014. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Općine
Brod Moravice

Članak 1.

U članku 76. stavak jedan riječi »Primorsko-goranske županije« zamjenjuju se riječima »Općine Brod Moravice«.

Članak 2.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 013-01/14-01/01

URBROJ:2112-06-14-01-01

Brod Moravice, 11. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić,v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51312&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr