SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
GRAD RAB

71.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - Uredba, 21/96 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/ 01, 26/03 - proč.tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/ 13), te članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2014. godine, donijelo je

I. Izmjene i dopune Programa
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Raba za 2014. godinu, opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

-Održavanje i čišćenje slivnika

-Održavanje i čišćenje vodotoka i oborinskih kanala

II.ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

-Čišćenje ulica, staza, šetališta, trgova, fontana i ostalih javno-prometnih površina,

-Sanacija divljih deponija

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

-Održavanje parkova, zelenih površina, zelenih otoka i vaza,

-Uređenje javnih površina

-Nabava koševa za otpad na javno-prometnim površinama,

-Održavanje javnih WC-a

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

-Asfaltiranje i krpanje udarnih rupa

-Radovi na betonskom kolniku

-Radovi na neuređenom kolniku

-Vertikalna i horizontalna signalizacija

-Održavanje bankina

-Košenja trave i orezivanje grmlja u zakonskom profilu ceste

-Održavanje potpornih i obložnih zidova

-Zimsko održavanje

V. ODRŽAVANJE GROBLJA

-Košnja i čišćenje groblja

-Po potrebi intenzivno čišćenje i pometanje te obilazak za vrijeme blagdana i vremenskih nepogoda

-Održavanje zidane i metalne građe

-Ručno čišćenje staza

-Nabavka komunalne opreme

VI. JAVNA RASVJETA

-Utrošak električne energije,

-Upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. određuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/14-01/08

Ur.broj: 2169-01-02-01/03-14-4

Rab, 15. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr