SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

63.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 13. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2014. godine donijelo je

PROGRAM
GOSPODARSTVA, GOSPODARENJA
PROSTOROM I ZAŠTITE KULTURNE I
SAKRALNE BAŠTINE ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Svrha Programa gospodarstva, gospodarenja prostorom i zaštite kulturne baštine Grada Novi Vinodolski je očuvanje odnosno održavanje nekretnina u vlasništvu Grada, izrada prostorno planske dokumentacije sukladno zadanim smjernicama iz Prostornog plana Primorsko-goranske županije, Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski, poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski kroz izgradnju poslovnih zona, sufinanciranje Poduzetničkog centra i kreditiranje poduzetništva kroz subvencije kamata, zaštita objekata kulturne i sakralne baštine na području Grada Novi Vinodolski, provođenje radnji za pripreme građevinskog zemljišta za prodaju, investicije na pomorskom dobru, ulaganja u zaštitu sakralne i kulturne baštine i izdaci za poljoprivredu.

Članak 2.

Cilj Programa je poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski kroz izgradnju poslovnih zona, subvencije kamata za poduzetničke kredite ,sprečavanje od propadanja objekata u vlasništvu Grada, te njihovim održavanjem i uređenjem stvaranje osnovnih uvjeta za davanje u zakup nekretnina za obavljanje djelatnosti koja nedostaje na području Grada. Donošenjem prostornih planova stvaranje preduvjeta za poboljšanje standarda građana izgradnjom objekata komunalne infrastrukture, kontroliranje stanja u prostoru izradom četverogodišnjeg Izvješća o stanju u prostoru Grada Novi Vinodolski i time sprečavanje bespravne gradnje na području Grada, provođenjem geodetsko katastarskih usluga stvaranje uvjeta za formiranja gradilišta, mjere zaštite, izgradnje i sanacije na pomorskom dobru, a naročito stvaranje uvjeta za proširenje kupališnih-plažnih prostora na području Grada. Financiranjem rekonstrukcije luke u Klenovici stvaraju se osnovni uvjeti za ribarsku luku u Klenovici. Mjerama u poljoprivredi omogućava se privođenje zemljišta poljoprivrednoj proizvodnji, a razvoj poljoprivrede je i jedna od osnovnih smjernica razvoja na državnoj razini koja će se provoditi raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u skladu sa Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem Grada Novi Vinodolski.

Turizam je jedna od osnovnih grana djelatnosti bitnih za razvoj Grada Novi Vinodolski, ali postojeći hotelski smještajni kapaciteti i plažni prostori ne zadovoljavaju uvjete obavljanja ove djelatnosti. Na izgradnju hotela Grad direktno ne može utjecati, ali kroz razne mjere umanjenja komunalnog doprinosa, komunalne naknade može poticati otvaranje novih hotela. Stvaranje uvjeta za nove plažne prostore i uređivanje dijela pomorskog dobra na način da se dobiju novi plažni prostori je svakako jedan od bitnih ciljeva ovog Programa.

Jedan od bitnih ciljeva ovog Programa je i stvaranje uvjeta i poticanje razvoja proizvodnih djelatnosti na području Grada i time stvaranje uvjeta za nova zapošljavanja građana. Razvoj ovih djelatnosti treba usmjeriti na poslovne zone na području Grada i to postojeće Poslovne zone ZAPAD i planirane Poslovne zone KARGAČ i sa ciljem realizacije razvoja ovih djelatnosti i novih zapošljavanja treba prioritetno riješiti komunalno opremanje u obuhvatu poslovnih zona i preko Poduzetničkog centra VINODOL nastaviti sa odobravanjem kredita i subvencijama kamata na odobrene kredite.

Jedan od ciljeva ovog Programa je također zaštita sakralne i kulturne baštine koja doprinosi obogaćivanju turističke ponude na području Grada i provodit će se kroz razna istraživanja i radove koji se u cijelosti moraju provoditi sa poštivanjem uvjeta Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, te uz njihov stalni nadzor.

Članak 3.

Rezultati ovog Programa mjerit će se sa razvojem turističke ponude na području Grada, otvaranjem odnosno izgradnjom novih objekata razne djelatnosti, a naročito prioritetno s naglaskom na proizvodne djelatnosti koja će doprinijeti novim zapošljavanjima na području Grada.

Članak 4.

Program se sastoji od tri programske cjeline s podcjelinama:

1. Program gospodarstva:

a) Poljoprivreda:

- sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu,

- sufinanciranje nabavki sadnica,

- sufinanciranje programa suzbijanja bjesnoće koji provodi Primorsko-goranska županija,

b) Turizam:

- sufinanciranje izrade Gradskog informatora INFO NOVI,

- sufinanciranje projekata Turističkoj zajednici Grada Novi Vinodolski koji imaju utjecaj na razvoj turizma u Gradu,

- turistička ambulanta,

- projekt turističkog ureda u Klenovici

c) Poticanje poduzetništva i obrtništva:

- subvencije kamata za odobrene kredite,

- sufinanciranje Poduzetničkog centra.

2. Program gospodarstva i gospodarenja prostorom:

a) Razni radovi na objektima u vlasništvu Grada,

b) Procjena vrijednosti nekretnina,

c) Geodetske i katastarske usluge,

d) Isplate naknada za zemljište,

e) Radovi na pomorskom dobru i to:

- uređenje plaže u Novom Vinodolskom,

- sanacija plaže u Klenovici,

- sanacija plaže Crveni križ,

- sanacija kupališta u Smokvici sa uređenjem plažne infrastrukture.

3. Prostorno-planska dokumentacija:

- usvajanje IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski,

- usvajanje III.Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski,

- usvajanje I.Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone ZAPAD,

- usvajanje UPU novog groblja u Novom Vinodolskom.

4. Zaštita sakralne i kulturne baštine:

- nastavak arheoloških istraživanja utvrde LOPAR u Novom Vinodolskom,

- donacija za uređenje crkve.

U realizaciju Programa uključene su stručne osobe iz Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje Primorsko-goranske županije, Lučke uprave, društava registriranih za izradu prostorno planske dokumentacije i druge stručne osobe.

Članak 5.

Ovaj Program financirati će se iz prihoda od prodaje nekretnina, zakupa poslovnog prostora, spomeničke rente, prihoda od koncesija na pomorskom dobru, prihoda od koncesijskih odobrenja, prihoda ostvarenih od poreza na promet nekretnina i ostalih nenamjenskih prihoda.

Osobe zadužene za rezultate rada, kontrolu i izvješćivanje o realizaciji Programa su gradonačelnik i pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje sa voditeljima Odsjeka.

Za provođenje ovog Programa u proračunu Grada Novi Vinodolski planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 3.118.000,00 kn.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 400-06/14-01/05

Ur. broj: 2107/02-01-14-9

Novi Vinodolski, 16. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51250&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr