SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 40. Utorak, 23. prosinca 2014.
OPĆINA LOKVE

34.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj / regionalnoj / samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13/) i članka 32. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« broj 18/13) Općinsko Vijeće Općine Lokve na sjednici održanoj 22. prosinca 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o financiranju SOCIJALNOG PROGRAMA
za područje Općine Lokve u 2015. godini

Članak 1.

U Proračunu Općine Lokve za 2015. godinu osiguravaju se financijska sredstva za financiranje Socijalnog programa na području Općine Lokve za 2015. godinu u iznosu od 207.500,00 kuna.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Programa raspoređuju se za slijedeće namjene:

1. Pomoć obiteljima i kućanstvima
- pomoć za novorođenčad 9.000,00 kn

2.Pomoć kućanstvima 25.000,00 kn

3.Financiranje prehrane polaznicima
dječjeg vrtića i Osnovne škole Lokve 60.000,00 kn

4.Poklon paketi za djecu predškolskog
uzrasta i uzrasta osnovne škole
(»Sveti Nikola«) 10.000,00 kn

5.Stipendije učenicima i studentima 20.000,00 kn

6.Školski udžbenici 10.000,00 kn

7.Sufinanciranje cijene prijevoza 35.000,00 kn

8.Pomoć invalidima i hendikepiranim
osobama 2.000,00 kn

9.Crveni križ 10.000,00 kn

10. Udruga »Leukocit« 2.000,00 kn

12. Udruga slijepih PGŽ 500,00 kn

14. Klub liječenih alkoholičara Delnice 500,00 kn

15. Udruga osoba s mišićnom distrofijom 500,00 kn

16. Pomoć i njega u kući 20.000,00 kn

17. Dom za psihički bolesne odrasle osobe 3.000,00 kn

Članak 3.

Pojedinačne iznose pomoći socijalno ugroženim obiteljima u podmirenju troškova stanovanja utvrdit će Općinsko vijeće posebnom Odlukom o kriterijima potpore, a na prijedlog Socijalnog vijeća.

Članak 4.

Korisnici financijskih sredstava iz prethodnog članka ovog Programa ne mogu raspolagati sredstvima iznad utvrđenog iznosa. Korištenje sredstava Socijalnog programa ovisiti će o dinamici ostvarenja izvornih prihoda Proračuna Općine Lokve.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 550-01/14-01/02

Ur. broj: 2112-01/14-01/02

Lokve; 22. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednica

Gordana Božić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=917&mjesto=51316&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr