SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 40. Utorak, 23. prosinca 2014.
OPĆINA LOKVE

28.

Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i ), te članka 32. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« broj 18/13) Općinsko vijeće Općine Lokve na sjednici održanoj 22. prosinca 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Lokve
za 2015. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna Općine Lokve za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje njegovim prihodima i primicima, rashodima i izdacima upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Općinskog načelnika u izvršavanju Proračuna kao i druga pitanja u svezi izvršavanja Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Opći dio Proračuna sastoji se od računa prihoda i rashoda, Računa zaduživanja (financiranja) i Raspoloživih sredstava iz prethodne godine.

U računu prihoda i rashoda iskazuju se svi prihodi po izvorima i vrstama, te svi rashodi po vrstama i osnovnim namjenama što pripadaju Općini Lokve, te svi izdaci utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Općine Lokve.

U računu zaduživanja (financiranja) iskazuju se svi primici od financijske imovine i zaduživanja, te svi izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

U raspoloživim sredstvima iz prethodne godine iskazuje se višak/manjak prihoda poslovanja u 2013. godini.

Posebni dio Proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima odnosno projektima.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija, davanje kapitalnih pomoći i donacija za razdoblje 2015. do 2017. godine, koji su razrađeni po pojedinim programima.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci proračuna iskazani su prema proračunskim klasifikacijama: a) organizacijska, b) ekonomska, c) funkcijska, d) lokacijska i e) programska klasifikacija te prema izvorima financiranja.

Članak 3.

Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznos rashoda i izdataka utvrđeni u posebnom dijelu Proračuna smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni izdaci Općine Lokve u 2015. godini ne smiju, prema ovom Proračunu, biti veći od odobrenog Proračuna.

Članak 4.

Nakon donošenja proračuna, Jedinstveni upravni odjel Općine Lokve obvezan je izvijestiti proračunske korisnike koji su u posebnom dijelu Proračuna o odobrenim sredstvima i dinamici njihova trošenja.

Proračunski korisnicima smiju koristiti proračunska sredstva samo za namjene koje su utvrđene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

Članak 5.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad iznosa utvrđenog u Posebnom dijelu Proračuna niti mogu preuzeti obveze na teret proračunskih sredstava iznad iznosa koji im je raspoređen u Posebnom dijelu Proračuna.

Proračunski korisnici mogu isplaćivati sredstva za naknade materijalnih prava utvrđenih u općim aktima do visine utvrđene posebnim propisom.

Korisnici Proračuna Općine Lokve za 2015. godinu, obvezni su prilikom nabave roba, usluga i ustupanju radova, pridržavati se odredbi posebnog propisa.

Svi proračunski korisnici obvezni su dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu godišnji obračun svog financijskog plana za 2015. godinu u skladu s posebnim propisima te aktima Općine Lokve.

Članak 6.

Za izvršenje Proračuna odgovoran je Općinski načelnik.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje proračuna u cjelini je Načelnik.

Članak 7.

Korištenje proračunskih sredstava Posebnog dijela proračuna ovisit će o visini i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna, time da će prioritet imati materijalni izdaci tijela Općine, društvenih djelatnosti i komunalnog sustava.

Glede neravnomjerne dinamike priljeva sredstava, Općinski načelnik Općine Lokve može samostalno utvrđivati prioritete izmirenja proračunskih izdataka.

Članak 8.

Općinski načelnik odobrava korištenje sredstava za isplatu plaća, naknada, potpora, nagrada i materijalnih prava službenika i namještenika Jedinstveno upravnog odjela Općine Lokve sukladno posebnim propisima te aktima Općine Lokve.

Članak 9.

Sredstva za subvencije, donacije i pomoći po pojedinom korisniku, raspoređuju se temeljem Odluke Općinskog načelnika ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen samim Proračunom.

Za nabavu roba i usluga čija je procijenjena vrijednost nabave do 200.000,00 kuna odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna Općinski načelnik donosi odluku o načinu nabave za svaku proračunsku poziciju, sukladno planu nabave.

Članak 10.

Općina Lokve obvezna je zaključiti ugovore u slijedećim situacijama:

- prilikom izvođenja investicijskih i ostalih radova, nabavke osnovnih sredstava te prilikom javne nabave, a čija pojedinačna vrijednost prelazi za robe i usluge 200.000,00 te radove 500.000,00 kuna,

- prilikom obavljanja komunalnih poslova (djelatnosti) propisanih posebnim aktom Općine Lokve,

- prilikom izrade prostorno planske i projektne dokumentacije,

- prilikom izdvajanja sredstava iz Proračuna koja se izvršavaju kroz programe javnih potreba na području Općine Lokve,

- prilikom izdvajanja sredstava iz Proračuna koja se izvršavaju kao pomoći, subvencije i donacije.

Članak 11.

Financiranje Podružnice Predškolskog odgoja i naobrazbe koja se nalazi pri osnovnoj školi u Lokvama (u daljnjem tekstu: Podružnica), vršit će se na temelju potpisanog ugovora i mjesečnog obračuna.

Izvješće o ukupno utrošenim sredstvima, Podružnica dostavlja Jedinstvenom upravnom odjelu u rokovima predviđenim za izvješćivanje o izvršenju Proračuna sukladno posebnim propisima.

Članak 12.

Za neplanirane ili nedovoljno neplanirane izdatke u Proračunu, koristit će se sredstva proračunske zalihe u visini od 10.000,00 kuna.

O korištenju sredstava proračunske zalihe i prethodnog stavka ovog članka odlučuje Općinski načelnik.

Općinski načelnik obvezan je polugodišnje izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe iz ovog članka.

Članak 13.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka Proračuna, njegovo uravnoteženje odnosno preraspodjela sredstava između proračunskih korisnika, izvršit će se putem Izmjena i dopuna Proračuna.

Općinski načelnik na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Pročelnika, može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela ili između pojedinih razdjela, ali s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5 % sredstava utvrđenih u stavci koja se umanjuje.

Članak 14.

Ukoliko se ukupni prihodi proračuna ostvare iznad iznosa utvrđenog Proračunom Općine Lokve za 2015. godinu, Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika odlučiti će o svrsi i načinu trošenja tih sredstava.

Ukoliko se ukupni prihodi Općine Lokve ostvare ispod iznosa utvrđenog Proračunom, Općinski načelnik predlaže Općinskom vijeću razmjerno tome smanjivanje sredstava za izdatke proračunskih korisnika.

Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu.

Članak 15.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna upravlja Općinski načelnik.

Raspoloživa novčana sredstva proračuna mogu se oročavati kod poslovne banke, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Ugovor o ulaganju sredstava iz stavka 2. ovog članka potpisuje Općinski načelnik, na temelju odluke kojom se utvrđuju uvjeti ulaganja novčanih sredstava.

Novčana sredstva iz stavka 2. ovog članka mogu se plasirati samo s povratom do 31. prosinca 2015.

Članak 16.

Općina Lokve može se zadužiti do ukupne svote predviđene Proračunom s time da ukupni anuitet svih zaduživanja, danih jamstva i suglasnosti te dospjelih nepodmirenih obveze iz prijašnjeg razdoblja iznose najviše 20% ostvarenih prihoda u prethodnoj godini.

Zaduživanje iz stavka 1. ovog članka odnosi se isključivo na kapitalne projekte i investicije predviđene Proračunom uz prethodnu potvrdu općinskog vijeća i Suglasnost Vlade.

Ugovor o zaduživanju sklapa načelnik na osnovi Proračuna.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu grada i javne ustanove čiji je osnivač općina, može se zadužiti uz suglasnost općinskog vijeća sukladno pozitivnim propisima i općim aktima općine.

Općina je obvezna prije davanja jamstava ishoditi suglasnost ministra financija.

Ugovore o jamstvu sklapa načelnik.

Za odobrena jamstva osigurava se jamstvena zaliha u visini godišnje obveze a koje jamstvo ulazi u zakonski limit mogućeg zaduženja općine.

U slučaju aktiviranja jamstva donijet će se rješenje o prisilnoj naplati s računa dužnika.

Općina Lokve je u 2013.g dala jamstvo u iznosu 294.000,00 kn. Očekivani iznos danih jamstava na kraju proračunske 2015. će iznositi 226.000,00 kn.

Općina je dužna izvijestiti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru o jamstvu u roku od 8 dana od dana o sklapanju.

Općina Lokve dužna je izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o stanju aktivnih jamstava za koja je dana suglasnost.

Članak 17.

Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Lokve za 2015. godinu općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje najkasnije do 1.lipnja 2015. godine.

Članak 18.

U Općini Lokve, unutarnji nadzor nad korištenjem sredstava Proračuna za 2015. godinu obavlja se prema posebnoj Odluci.

Ukoliko se prilikom nadzora iz prethodnog stavka ovog članka utvrde nepravilnosti, tj. da su proračunska sredstva korištena protivno zakonu, Proračunu Općine Lokve za 2015. godinu ili ovoj odluci, o svemu se izvješćuje Općinski načelnik, a isto tako predlažu se i mjere da se otklone uočeni nedostaci odnosno, ukoliko je to neophodno da bi se otklonili uočeni nedostaci, privremeno se može zatražiti od općinskog načelnika da se obustavi isplata novčanih sredstava na stavkama Proračuna s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Članak 18.

Proračun Općine Lokve izvršava se u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

Prihodi proračuna Općine Lokve za 2015. godinu su samo oni koji su naplaćeni u kalendarskoj godini.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2015. godine, podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava proračuna Općine Lokve za 2016. godinu.

O namjeni viška prihoda odlučuje Općinsko vijeće prilikom donošenje Godišnjeg izvještaja Proračuna za 2014. godinu.

Članak 19.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 400-08/14-01/07

Ur. broj: 2112-02/1-14-1

Lokve, 22. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik

Gordana Božić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=917&mjesto=51316&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr