SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 3. Petak, 25. veljače 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
11

10.

Na temelju članka 57. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, a uz prethodnu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Klasa: 350- 02/04-04/193; Ur. broj: 531-06-04-3 od 21. prosinca 2004. godine) i Ministarstva obrane (Klasa: 350-02/04-01/37; Ur. broj: 512M3-020202-04-010 od 19. listopada 2004. godine) na sjednici održanoj 24. veljače 2005. godine donijela je

ODLUKU
o II. izmjenama i dopunama Odluke o Prostornom planu
Općine Opatija unutar granica Općine Matulji

Članak 1.

Donosi se Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o Prostornom planu Općine Opatija unutar granica Općine Matulji (»Službene novine« broj 9/84, 51/86, 10/87, 56/87, 36/88, 22/91, 1/99, 2/99 i 25/99) (u nastavku teksta: Plan) u granicama određenim u kartografskom prikazu br. 1 »Namjena površina«.

Članak 2.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od elaborata koji sadrži tekstualni i grafički dio:

TEKSTUALNI DIO:

1. Obrazloženje izmjene i dopune plana

2. Odredbe za provođenje plana

GRAFIČKI DIO

Kartografski prilog:

1. Granica obuhvata II. izmjene i

dopune plana 1 : 25000

(prikaz na namjeni površina osnovnog plana)

Kartografski prikazi:

1. Namjena površina 1 : 25000

2. Infrastrukturna mreža-vodovod 1 : 25000

3. Način, uvjeti i mjere korištenja

prostora - područja primjene planskih

mjera zaštite 1 : 25000

4. Granice građevinskih područja 1 : 5000

4.1. K.O. Rupa, K.O Lipa - dio, K.O. Šapjane - dio, K.O. Pasjak-dio (građevinsko područje naselja 99 - Rupa, Lipa- dio, građevinsko područje sportsko-rekreacijskog centra, građevinsko područje radne zone RZ 16 i građevinsko područje groblja Rupa)

4.2. K.O. Brgud - dio

(građevinska područja radnih zona RZ 11 i RZ 12)

Članak 3.

Ovom izmjenom i dopunom plana određuju se:

Izmjene u cestovnoj mreži:

- novi koridor autoceste od Permana do graničnog prijelaza Rupa, s čvorištem Rupa i priključcima na cestovnu mrežu nižeg ranga

- državna brza cesta čvor Rupa - granični prijelaz Pasjak

Izmjene u namjeni površina:

- nove granice građevinskih područja naselja 99 (Rupa, Lipa-dio), radnih zona RZ 11 i RZ 12, sportsko rekreacijskog centra i groblja Rupa

- prenamjena zone posebne namjene (bivša vojarna Šapjane) u radnu zonu RZ 16

Izmjene u infrastrukturnoj mreži:

- korekcije sustava vodoopskrbe

Izmjene u zaštiti prostora:

- određivanje obveze izrade planova nižeg reda

Članak 4.

Namjena površina u obuhvatu plana određena je u kartografskom prikazu br. 1 »Korištenje i namjena površina«.

U sklopu radne zone RZ-12 određuje se moguća namjena željezničkog kontejnerskog terminala i carinskog terminala.

Mijenja se namjena prostora bivše vojarne Šapjane iz zone posebne namjene u radnu zonu.

Članak 5.

Za planiranu državnu brzu cestu čvor Rupa - granični prijelaz Pasjak, određuje obveza izrade stručne podloge za izdavanje lokacijske dozvole, kojom će se utvrditi i trasa ceste, uz sljedeće uvjete:

- trasa buduće brze ceste treba zaobići građevinska područja naselja

- treba biti u skladu s propisanim tehničkim elementima za kategoriju brze ceste

- postojeća državna cesta treba ostati u funkciji povezivanja naselja Pasjak, Šapjane i Rupa

Članak 6.

Postojeći međudržavni granični cestovni prijelazi I. kategorije Pasjak i Rupa (autocestovni) zadržavaju se.

Članak 7.

U kartografskom prikazu br. 2. »Infrastrukurna mreža - vodovod«, u mjerilu 1:25000, određene su lokacije novih vodosprema »Miklavija«, »Rupa II« i »Brce«, smjerovi tlačnih cjevovoda CS »Mučići« - VS »Miklavija« i CS »Miklavija« - VS »Kavrani Breg« i smjerovi osnovnih transportno distributivnih cjevovoda.

Članak 8.

U kartografskom prikazu br. 3 »Način, uvjeti i mjere korištenja prostora - područja primjene planskih mjera zaštite«, u mjerilu 1:25000, određene su površine obvezne izrade urbanističkih planova uređenja i detaljnih planova uređenja, i to:

Urbanistički planovi uređenja:

UPU 1 - Naselje 99 (Rupa, Lipa-dio)

UPU 2 - Sportsko-rekreacijski centar

UPU 3 - Radna zona RZ 11

UPU 4 - Radna zona RZ 12

UPU 5 - Radna zona RZ 13

UPU 6 - Radna zona RZ 16

Detaljni plan uređenja:

DPU 1 - Groblje Rupa (izrađen)

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja groblja Rupa (»Službene novine« broj 20/01) može se izraditi s postojećom granicom obuhvata plana.

Do izrade Urbanističkog plana uređenja za cijeli obuhvat sportsko rekreacijskog centra (UPU 2), dopušta se temeljem stručne podloge utvrditi lokacijsku dozvolu za autokros stazu i potrebne prateće sadržaje, u sklopu katastarskih čestica 841, 842/1 i 842/2, k.o. Rupa.

Članak 9.

Unutar granice obuhvata ovog plana stavljaju se izvan snage sljedeći kartografski prikazi ili dijelovi kartografskih prikaza Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Opatija unutar granica Općine Matulji (Službene novine br. 2/99):

2. Namjena površina

3. Infrastrukturna mreža-vodovod i odvodnja - u dijelu vodoopskrbe

6. Način, uvjeti i mjere korištenja prostora - u dijelu obveze izrade planova nižeg reda

9.3. Granice građevinskih područja: K.O. Brgud - u dijelu građevinskog područja RZ 11

9.3.a. Granice građevinskih područja: K.O. Brgud

9.7. Granice građevinskih područja: K.O. Lipa - u dijelu građevinskog područja naselja 99 Rupa, Lipa-dio

9.15. Granice građevinskih područja: K.O. Rupa

Članak 10.

Izmjene i dopune Plana izrađene su u 6 izvornika ovjerenih pečatom Županijske skupštine Primorsko-goranske županije i potpisom predsjednika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.

Članak 11.

Izvornici Plana čuvaju se po jedan primjerak u pismohrani Primorsko-goranske županije i u Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje, te po dva primjerka u pismohrani Općine Matulji i u pismohrani Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostave Opatija.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/05-02/11

Ur. broj: 2170/01-11-01-05-3

Rijeka, 24. veljače 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=119&mjesto=00001&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr