SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
OPĆINA BAŠKA

86.

Temeljem članaka 132. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13), članaka 51. i 58. Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 10. prosinca 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o privremenoj zabrani izvođenja radova

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se razdoblja kalendarske godine i vrijeme u kojima se zabranjuje gradnja građevina i izvođenje građevinskih radova na području Općine Baška, iznimke u kojima se zabrana ne primjenjuje, nadzor nad provođenjem, te prekršajne odredbe.

II. VRSTE GRAĐEVINSKIH RADOVA ČIJE SE GRAĐENJE PRIVREMENO ZABRANJUJE

Članak 2.

Privremeno se zabranjuje izvođenje građevinskih radova i građenje svih vrsta građevina osim onih određenih u članku 132. stavak 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13 - u daljem tekstu: Zakon).

Privremeno se zabranjuje izvođenje zemljanih radova iskopa pomoću strojeva ili uporabom pneumatskih čekića i kompresora i prijevoza iskopanoga materijala, radova na uklanjanju dijela ili cijele građevine, zidanje, odnosno izrada konstruktivnih dijelova građevine, uključivo i krovne konstrukcije, prijevoz betona mikserima i uporaba betonskih pumpa, građevinsko-obrtničko-instalacijski radovi koji se obavljaju pomoću građevinskih strojeva (malih mješalica i pneumatskih čekića) i alata na električni pogon (električne bušilice, brusilice i sl.).

III. VRIJEME, RAZDOBLJA I PODRUČJA PRIVREMENE ZABRANE

Članak 3.

Privremeno se zabranjuje izgradnja građevina i izvođenje građevinskih radova iz članka 2. u vremenu od 0,00 do 24,00 sata, u razdobljima kalendarske godine i na područjima Općine Baška, kako slijedi:

(1)Naselje Baška - ulice Palada, Emila Geistlicha, Prilaz kupalištu, Kralja Tomislava, Uskočka, Dvori Narca, Stari dvori, Dol, Gorinka, Ribarska, Na vrti, Potok, Guncićevo, Vladimira Nazora, Kružna, Zdenke Čermakove, i dio Ulice kralja Zvonimira od kbr. 1 do kbr.120, od 10. travnja 2015. g. do 15. listopada 2015. g.,

(2)Naselje Baška - ostale ulice nenabrojene u točki 1., od 01. svibnja 2015. g. do 30. rujna 2015. g.,

(3)Naselja Jurandvor, Batomalj i Draga Bašćanska, od 1. lipnja 2015. g. do 30. rujna 2015. g.

(4)površine u zonama izdvojene namjene i izvan građevinskih područja, od 1. lipnja 2015. g. do 30. rujna 2015. g.

IV. IZUZECI OD PRIVREMENE ZABRANE IZVOĐENJA RADOVA

Članak 4.

U vremenu, razdoblju i područjima iz članka 3. ove Odluke, iznimno, mogu se graditi građevine i izvoditi građevinski radovi u slijedećim slučajevima:

.interventni radovi na sanaciji objekata i uređaja komunalne infrastrukture radi otklanjanja kvarova i sličnog,

.žurna sanacija iznenadno nastalih oštećenja na građevinama, objektima ili uređajima u svrhu sprečavanja daljnje štete i otklanjanja opasnosti po ljude i okoliš,

.gradnja, rekonstrukcija i sanacija objekata društvene namjene.

Odluku o odobravanju iznimnog izvođenja radova donosi općinski načelnik.

V. NADZOR NAD PROVEDBOM ODLUKE

Članak 5.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke, sukladno ovlastima iz članaka 51. i 58. Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine« broj 153/13), provodi komunalni redar Općine Baška.

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 6.

Novčanom kaznom u iznosu od 25.000 do 50.000 kuna za povredu odredbi iz članka 3. ove Odluke kaznit će se pravna osoba u svojstvu izvođača.

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000 do 30.000 kuna za povredu odredbi iz članka 3. ove Odluke kaznit će se fizička osoba u svojstvu izvođača.

Novčanom kaznom od 15.000 do 30.000 kuna za povredu odredbi iz ove Odluke kaznit će se investitor koji nastavi s radovima i nakon rješenja o privremenoj obustavi izvođenja radova.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o razdobljima kalendarske godine u kojima se ne mogu graditi građevine, niti izvoditi građevinski radovi na području Općine Baška (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 20/08, 56/09).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. g.

Klasa: 021-05/14-01/13

Ur. broj: 2142-03-01-14-29

Baška, 10. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr