SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
OPĆINA BAŠKA

84.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 10. prosinca 2014. godine, donijelo je

ANALIZU STANJA
sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Baška u 2014. godini

Sustav zaštite i spašavanja Općine Baška čine redovne organizirane snage koje se bave zaštitom i spašavanjem kao i dodatne organizirane snage zaštite i spašavanja koji se aktiviraju u slučaju katastrofe i velike nesreće.

Na području Općine Baška aktivnosti zaštite i spašavanja provode:

.Vatrogasne snage (Vatrogasna zajednica, Javna vatrogasna postrojba Krk, DVD Baška),

.pravne osobe i službe koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti (HMP, Dom zdravlja Krk, ambulanta Baška, Lučka kapetanija Rijeka - Ispostava Baška,...),

.Državna uprava za zaštitu i spašavanje (Županijski centar 112),

.Stožer zaštite i spašavanja Općine Baška,

.udruge građana, klubovi, organizacije koje se određenim oblikom zaštite i spašavanja bave u svojoj redovnoj djelatnosti ili su za istu osnovani (HGSS, ronioci, lovci...),

.osobe koje su opremljene za provođenje izvjesnih mjera zaštite i spašavanja (građevinske, komunalne i dr..).

.Sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju i podzakonskim aktima, u Općini Baška su se odradile i odrađuju aktivnosti iz područja zaštite i spašavanja.

Redovno se izrađuju analize stanja sustava zaštite i spašavanja za tekuću godinu, ali i smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja, sve za područje Općine Baška, te se, uz prijedlog proračuna za iduću godinu, upućuju na usvajanje Općinskom vijeću.

Proračunom Općine Baška za 2014. godinu, za razvoj sustava zaštite i spašavanja, raspoređeno je 786.266,00 kuna (Vatrogasna zajednica otoka Krka, JVP Krk, protupožarna i motrilačka služba, HGSS, Crveni križ, održavanje protupožarnih putova, civilna zaštita, turistička ambulanta i zdravstvo općenito).

Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini u Općini Baška su realizirane sljedeće aktivnosti:

.Donesen je Plan motrenja, čuvanja i ophodnje površina i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastupanja i širenja požara,

.Planom zaštite od požara..., ažuriranim 2012. godine, obuhvaćeno je:

-uključivanje komunalnih poduzeća u akciju gašenja požara,

-uključivanje službi za pružanje medicinske pomoći u akciju gašenja požara,

-uključivanje službi (poduzeća) za opskrbu hranom i napitkom u akciju gašenja požara,

.s Područnom vatrogasnom zajednicom otoka Krka zaključen ugovor, među ostalim, i za ustrojavanje izviđačko-preventivnih ophodnji, ali i za druge obveze koje proizlaze iz Programa.

Provedene su sve preventivne mjere planirane za zimsko razdoblje koje se primjenjuju u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, a u nadležnosti su Općine Baška, sve sukladno Planu postupanja u otklanjanju posljedica mogućih vremenskih nepogoda tijekom zimskih mjeseci na području Općine Baška, koji je Općinski načelnik Općine Baška donio 03. prosinca 2012. godine, a kojim su propisane mjere, kako održavanja prometnica, tako i postupanja nadležnih službi u pomoći ugroženom stanovništvu, kao posljedicu mogućih ekstremno nepovoljnih vremenskih prilika.

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Planom zaštite i spašavanja nije utvrđena potreba osnivanja i organiziranja postrojbi civilne zaštite. Naime, na području Općine Baška postoji DVD Baška (46 članova) i LD Kamenjarka (40 članova) s dovoljnim brojem članova da se mogu zadužiti za obavljanje poslova civilne zaštite, a Općina Baška će, sukladno financijskim mogućnostima, ista opremiti potrebnom opremom, te, možebitno, dodatno educirati.

S druge strane, i dalje stoji potreba edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine opće kulture ljudi o zaštiti i spašavanju.

Kompetentne stručne službe trebale bi provoditi informiranje i upoznavanje građana s izvanrednim situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći, te o pridržavanju naređenih mjera i postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanju ako do istih dođe.

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Baška objavljena je na web stranici Općine Baška, kako bi bila dostupnija, da bi se s istom mogao upoznati što veći broj građana.

SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Baška, koju je Općinsko vijeće donijelo 04. siječnja 2013. godine, određene su redovne službe zaštite i spašavanja, koje imaju sjedište i djeluju na području Općine, te službe i postrojbe pravnih osoba, koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti, a uključene su u sustav zaštite i spašavanja na području Općine, kroz članstvo u Stožeru zaštite i spašavanja, kao savjetodavna tijela, ali i kao operativna u provedbi određenih zakonom propisanih radnji, kojima se bave i u svojoj redovnoj djelatnosti.

Uz navedene postoje i druge organizirane snage, koje se mogu uključiti u zaštitu i spašavanje.

Njima rukovodi i koordinira Općinski načelnik uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Općine.

Tijekom 2014. godine nije bilo potrebe za intervenciju navedenih službi.

VATROGASTVO

Okosnicu zaštite i spašavanja na području Općine Baška čine vatrogasne snage. Općina Baška naročito vodi računa o razvoju vatrogasnih snaga na svom području. Vatrogasne snage čine:

1. JVP Krk,

2. DVD Baška.

U Proračunu Općine Baška za 2014. godinu za vatrogastvo i aktivnosti zaštite od požara i tehnoloških eksplozija predviđeno je 373.300,00 kuna.

Vatrogasne postrojbe JVP Krk i DVD Baška raspolažu vatrogasnim vozilima (navalna vozila, autocisterne, vozila za gašenje šumskih požara, vozila za intervencije u prometnim udesima, auto-ljestve, zapovjedna vozila i vozila za prijevoz ljudi i opreme).

Organizacija sustava zaštite od požara za vrijeme ljetne turističke sezone temelji se na Planu operativne provedbe programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara, koji se iz godine u godinu nadograđuje.

Za motrenje i preventivne ophodnje, sukladno odnosnom Planu, zaduženi su bili Vatrogasna zajednica i DVD Baška, a svoj doprinos dali su i zaposlenici Hrvatskih šuma.

Značajnijih intervencija u 2014. godini, glede vatrozaštite, nasreću nije bilo.

DVD Baška je sudjelovalo u, ponovno nasreću, rjeđim slučajevima tehničkih nezgoda, spašavanja ljudi i imovine, te se stanje protupožarne zaštite na području Općine Baška može ocijeniti izrazito povoljnim.

DOM ZDRAVLJA; HITNA MEDICINSKA POMOĆ I DR.

Ustanova Dom zdravlja organizirana je kao ustanova zadužena za organiziranje i pružanje cjelokupne zdravstvene zaštite.

Posebno valja istaknuti ogromni doprinos zdravstvenoj zaštiti ordinacije opće medicine dr. Snježane Grgurić i Turističke ambulante, pogotovo tijekom turističke sezone kada se broj obitavatelja na području Općine Baška gotovo udeseterostruči. Tijekom rada 2014. godine u turističkoj ambulanti obrađeno je ukupno 1942 pacijenta, od čega 1037 hrvatskih državljana, te 905 stranaca.

U turističkoj sezoni 2014. godine, a u svrhu unapređenja zdravstvene zaštite na području Općine Baška organiziran je i rad dva tima hitne medicinske službe, koji su u razdoblju 15. lipnja 2014. - 15. rujna 2014. godine imali ukupno 33 intervencije.

ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija su se provodile sukladno odnosnim planovima i ugovoru zaključenim s Dezinsekcijom d.o.o. iz Rijeke, te uz kontinuirani nadzor nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ.

Zdravstvenu ispravnost vode za piće kontinuirano prati isporučitelj komunalne usluge opskrbe vodom - Ponikve d.o.o.

Opskrba stanovništva zdravstveno ispravnom vodom za piće je uredna.

LUČKA KAPETANIJA RIJEKA - ISPOSTAVA BAŠKA

Lučka kapetanija bila je u stalnom kontaktu sa svim službama zaštite i spašavanja (vatrogascima, policijskom postajom, HMP i ostalim subjektima zaštite i spašavanja).

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Sukladno stavkama Proračuna financirane su udruge od značaja za sustav zaštite i spašavanja.

U 2014. godini predviđena su financijska sredstva:

. HGSS u iznosu od 8.000,00 kuna,

. Društvu Crvenog križa u iznosu od 35.000,00 kuna,

ZAKLJUČAK

Kod redovnih situacija - manjih nesreća (kad nisu katastrofe ili velike nesreće) snage zaštite i spašavanja udovoljavaju potrebama Općine Baška. Sve redovne snage zaštite i spašavanja, udruge građana i pravne osobe koje provode zadaće ili su od značaja za zaštitu i spašavanje, ustrojene su na način da pružaju kvalitetnu i pravovremenu pomoć građanima.

Vatrogasne snage nesporno zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani Zakonom i podzakonskim propisima, a njihova organiziranost, opremljenost i obučenost su na zavidnoj razini.

Može se ustvrditi da su vatrogasci u ovom trenutku i najbolje organizirana snaga u sustavu zaštite i spašavanja na području Općine Baška.

I dalje je potrebno sustavno ulagati u podizanje obučenosti, učinkovitosti i opremljenosti svih snaga zaštite i spašavanja.

Posebno se ističe da sve operativne snage nisu dostavile izvješće o radu u 2014. godine do trenutka izrade ove analize.

Klasa: 021-05/14-01/13

Ur. broj: 2142-03-01-14-27

Baška, 10. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr